Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Autorizare căsătorie minor


Dosar nr.xxxx/193/2014 Autorizare căsătorie minor

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BOTOŞANI

Şedinţa publică din zz.ll.aa

Instanţa constituită din:

Preşedinte –

Grefier  –

Cu participarea Ministerului Public prin Procuror –

SENTINŢA CIVILĂ NR. XXXX

La ordine judecarea cauzei civile, având ca obiect autorizare căsătorie minor, formulată de reclamanta TRE, asistată de ocrotitorii legali TE, RD și RC

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, s-au prezentat reclamanta TRE asistată de ocrotitorii legali TE şi TD asistaţi de av. BCE potrivit împuternicirii depuse la dosar şi pârâtul RC.

 Procedura de citare este legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa urmează a dispune a se rectifica în sistemul Ecris reclamanta asistată de ocrotitorii legali TE şi TD şi nu  de reprezentanţi legali.

 Se legitimează petenta TR, RC CNP, TE–CNP  şi TD – CNP.

Instanţa procedează la luarea unei declaraţii comună ocrotitorilor legali TD şi TE, declaraţie consemnată şi ataşată la dosar. De asemenea se ia o declaraţie petentului RC, consemnată şi ataşată la dosar.

Interpelată, petenta prin apărător învederează că nu sunt alte cereri şi nici alte probe înafara înscrisurilor depuse la dosar.

Ministerul Public prin procuror –  DE învederează că nu are alte cereri.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, în temeiul art. 244 Cod pr.civilă, instanţa declară închisă cercetarea procesului şi deschide  dezbaterile în fond, acordând cuvântul părţilor.

Av. BCE pentru reclamantă solicită instanţei admiterea acţiunii, instanţa să dispună autorizarea căsătoriei, învederând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Arată că sarcina reclamatei se află într-un stadiu avansat, că părţile îşi doresc să crească minorul care urmează a se naşte, că cei doi îşi doresc întemeierea unei familii.

Petentul RC solicită admiterea acţiunii.

Ministerul Public prin procuror arată că acţiunea este întemeiată, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege dată fiind sarcina avansată, solicită încuviinţarea căsătoriei.

Instanţa reţine cauza spre deliberare.

 INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.02.2014 sub nr. 2466/193/2014, petenţii TRE (asistată de ocrotitorii legali TE şi TD)  şi RC  au solicitat instanţei autorizarea căsătoriei lor.

În motivare, au învederat, în esenţă, că petenta TRE urmează a împlini 18 ani la data de 31.05.2014 dar este însărcinată în 22 săptămâni.

Cererea a fost fundamentată în drept indicându-se art. 272 alin 2 Cod civil

În probaţiune au fost depuse înscrisuri.

În şedinţa din 5.03.2014 instanţa a luat declaraţie numiţilor TD şi TE(fila 25), exprimându-şi acordul cu privire la încheierea căsătoriei fetei lor cu numitul RC.

De asemenea, instanţa a procedat la luarea unei declaraţii şi numitului RC (fila 26 ds) acesta manifestându-şi voinţa în sensul de a se căsători cu minora TRE.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea adresată instanţei, minora TRE, în vârstă de 17 ani împliniţi, împreună cu petentul RC,  au solicitat autorizarea căsătoriei lor.

Conform prevederilor art. 272 alin. 2 din Noul Cod civil, pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători, în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea  instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.

În speţă, instanţa reţine că minora are împlinită vârsta de 17 ani şi  potrivit adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie, în data de 11.02.2014, petenta este însărcinată în luna a cincea.

Conform declaraţiei mamei minorei, atât ea cât şi soţul său sunt de acord cu încheierea căsătoriei. Totodată, petentul RC îşi manifestă dorinţa de a întemeia o familie împreună cu minora TRE.

Faţă de aceste aspecte, instanţa reţine că sunt motive temeinice pentru autorizarea căsătoriei acesteia.

Faţă de cele expuse, reţinând temeinicia cererii, instanţa o va admite şi va autoriza  încheierea căsătoriei minorei TRE, cu CNP, cu petentul RC.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect căsătorie minor, formulată de reclamanta TRE CNP, asistată de ocrotitorii legali TE şi TD.

Autorizează căsătoria minorei TRE cu CNP, domiciliată în sat. Xxx jud. Botoşani cu petentul RC cu CNP  cu acelaşi domiciliu.

Executorie.

Cu drept de apel, care se va depune la Judecătoria Botoşani, în termen de 30 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi ZZ.LL.AA.

PREŞEDINTE,GREFIER,