Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie la executare. Stingerea raportului juridic fundamental. Calea de atac speciala a opozitiei la executare.


Contestatie la executare. Stingerea raportului juridic fundamental. Calea de atac speciala a opozitiei la executare.

Prin sentinţa civilă nr. 6369/ 21.06.2005 instanta a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor terţi popriţi A.B.R. S.A, BRD S.A şi E. B. ROMÂNIA S.A. ca neîntemeiată si a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C D.C. 2000 S.R.L. în contradictoriu cu intimatele S.C. E. S.R.L., M. S.A., A.R.B.L., A. B. SA, I. B. SA, C. SA, S. P. I. B., L. B. SA,  HVB B. SA, G. B. I. NV, E. B. SA, B. C. C. SA, E. B. SA, E. B. TREZORERIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI.

Prin cererea inregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 9353/22.04.2005  contestatoarea S.C D. C. 2000 S.R.L. a formulat, in contradictoriu cu debitoarea S.C. E. S.R.L., contestaţie impotriva executării silite, prin care a solicitat anularea executării silite încuviinţate prin incheierea din 28.03.2005 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti in dosar nr. 6635/2005 .

In motivare, contestatoarea a arătat că in cadrul relaţiilor comerciale cu creditoarea a achiziţionat produse de încălţăminte fabricate de SC  E. S.R.L.în scopul distributiei acestora către diverşi beneficiari.

O parte din această marfă a fost livrată debitoarei prin curier conform facturilor fiscale nr. 1736516/4.10.2004, 1736462/6.10.2004 şi 1736565/27.10.2004.

Ca o garanţie a efectuării plăţilor, creditoarea a solicitat emiterea a cinci bilete la  ordin care au fost învestite ulterior cu formulă executorie şi in baza cărora s-a inceput executarea silită care face obiectul contestaţiei.

Ca modalităţi de stingere a obligatiei de plată a mărfii livrate, părţile au convenit atât plata prin virament cât şi cea cu file cec, ceea ce s-a şi realizat. 

Mai mult, datorită viciilor mărfii livrate, părţile au convenit returnarea partială a acesteia către creditoare.

Prin urmare, la momentul încuviinţării executării silite a creanţei debitoarei, aceasta nu indeplinea condiţiile  prevazute de  art. 379 C.pr.civ., nefiind certă  şi lichidă.

Astfel, factura fiscală nr. 1736516/4.10.2004 in valoare de 161.744.800 lei a fost achitată, rămânând de plată suma de 32.524.120 lei, nu 84.309.120 lei cât se pretinde conform biletului  la ordin emis la 15.10.2004 cu scadenţă la 25.12.2004.

Factura fiscală nr. 1736462/6.10.2004 in valoare de 22.848.000 lei a fost achitată, rămânând de plată suma de 4.018.400 lei, nu 23.076.480 lei cât se pretinde conform biletului emis la 15.10.2004 cu scadenţă la 16.12.2004. De altfel, suma menţionată în  biletul la ordin este chiar mai mare decât suma menţionată in factura fiscală pentru a care plată, ar fi fost emis respectiv 22.848.000  lei.

In  drept, au fost invocate dispozitiile art. 379, 399 şi urm. C.pr.civ.

La  termenul din 9.05.2005 intimata a formulat intâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca inadmisibilă şi în subsidiar ca netemeinică şi nefondată.

In motivare, a arătat că deşi contestatoare face apărări cu privire la titlu  executoriu, solicită doar anularea formelor de executare, astfel că cererea sa este inadmisibilă.

Pe fondul cauzei, a arătat că biletele la ordin au fost emise ca instrumente de plată şi nu ca garanţie a plăţii, aşa cum in mod eronat susţine debitoarea.

Potrivit prevederilor legale, biletul la ordin conferă certitudinea dreptului de creanţă împotriva debitoarei, in sensul că acest drept nu suferă nici o influenţă din partea raportului juridic original acesta neputând fi combătut sau completat ori interpretat cu alte inscrisuri sau cu împrejurări de fapt. Debitoarea in calitate de emitent al titlului s-a obligat să-i achite o sumă de bani nu in virtutea raportului juridic original, ci exclusiv  in virtutea semnării titlului.

Debitoarea nu şi-a dovedit sustinerea potrivit căreia datorită viciilor mărfii livrate intre părţi, s-ar fi convenit returnarea partială a acesteia.

Nu este corectă nici afirmaţia acesteia, referitoare la faptul că debitele născute ca urmare a emiterii facturilor fiscale, au fost stinse prin alte modalităţi de plată.

Pe fiecare din biletele la ordin, care constituie în cauză titluri executorii, s-a  indicat conform art. 1110 C.civ. care este factura asupra căreia urmează a se face imputaţia plăţii.

Prin urmare, creditoarea a imputat sumele inscrise in biletul la ordin, ca fiind plăţi aferente facturilor indicate de către debitor. In acest fel, toate celelate plăţi efectuate de către debitoarea contestatoare prin alte modalităţi au fost imputate asupra altor facturi, in ordinea vechimii sau in conformitate cu inţelegerea dintre părţi.

De asemenea, din evidenţele contabile rezultă că ambele părţi au inregistrat aceleaşi plăţi, făcând insă imputaţia diferit.

Din moment ce plăţile inregistrate sunt aceleaşi, iar biletele la ordin nu au fost emise cu intentia de a stinge creanta, ar insemna că datoria contestatoarei către intimată este mai mare cu 163.385.600 lei, respectiv cu contravaloarea biletelor la  ordin.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 115,  373, 376, 379 C.pr.civ., art. 6 din  Legea nr. 58/1934.

Intimatele terti popriti A.B.R. S.A, BRD S.A şi E. B. ROMÂNIA S.A au formulat fiecare in parte intampinare, prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, aratand ca debitorul nu are cont deschis la aceste banci.

Asupra exceptiei invocate, instanta retine urmatoarele:

Intrucat contestatia la executare are potrivit art. 399 C.pr.civ si natura juridica a unei cai de atac indreptate impotriva executarii silite, calitatea procesuala pasiva apartine tuturor participantilor la executarea silita, inclusiv deci tertii popriti, fara a avea relevanta din acest punct de vedere daca datoreaza sau nu sume de bani debitorului urmarit.

In consecinta, instanta urmeaza sa respinga exceptia ca neintemeiata.

Analizând pe fond actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele.

Prin incheierea data in sedinta din camera de consiliu din 28.03.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosar nr. 6635/2005, s-a incuviintat executarea silita prin poprire asupra conturilor debitoarei SC D. C. SRL, deschise la tertii popriti indicati, in baza titlurilor executorii Bilet la ordin emis la 15.10.2004, scadent la 25.12.2004, Bilet la ordin emis la15.10.2004, scadent la 16.12.2004, Bilet la ordin emis la 03.11.2004, scadent la 27.12.2004, Bilet la ordin emis la 03.11.2004, scadent la 05.01.2005, Bilet la ordin emis la 03.11.2004, scadent la 30.12.2004, la cererea creditoarei SC E. SRL.

Emiterea unui bilet la ordin are la baza raporturi juridice anterioare intre persoanele in cauza, care au ca izvor anumite acte juridice. In temeiul acestor raporturi juridice, denumite raporturi fundamentale, fiecare persoana are calitatea de creditor sau debitor in raporturile juridice la care participa. Prin emiterea biletului la ordin si efectuarea platii se executa obligatiile din raporturile juridice preexistente, insa posesorul legitim al titlului isi exercita dreptul si emitentul titlului executa obligatia in temeiul tilului, care confera drepturi autonome, iar nu in baza raportului juridic care a ocazionat emiterea titlului.

Debitoarea invoca in motivarea contestatiei la executare stingerea obligatiei de plata a marfii livrate de creditoare pentru care a emis biletele la ordin, deci stingerea raporturilor fundamentale.

Potrivit art. 399 alin. 3 C.pr.civ, in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac.

Pentru discutarea valabilitatii titlurilor cambiale Legea nr. 58/1934, prin art. 106 rap. la art. 62, a prevazut posibilitatea formularii de catre debitor a unei opozitii la executare, in cadrul careia poate sa invoce exceptii obiective si subiective prin care se apere de obligatia de plata.

Or, stingerea raportului juridic fundamental prin invocarea exceptiei de neeexecutare precum si neconcordantele intre sumele prevazute in facturi si cele din biiletele la ordin constituie indiscutabil aparari de fond indreptate impotriva titlurilor executorii, pe care urmaresc sa le lipseasca de efecte juridice, presupunand nu numai analizarea dreptului si a obligatiei corelative izvorate din biletele la ordin ca inscrisuri ce confera drepturi autonome, ci si a actelpr juridice din care decurg acestea, astfel ca pot fi valorificate numai in conditiile caii de atac speciale.

Instanta a fost investita cu solutionarea unei contestatii la executare, iar nu a unei opozitii la executare, potrivit calificarii date de catre contestatoare si nu poate schimba fundamentul pretentiei supuse judecatii, deoarece nu exista un text de lege care sa o prevada; art. 84 C.pr.civ se refera numai la posibilitatea si obligatia instantei de a da cererii formulate de parte calificarea corecta sub aspectul denumirii, iar nu la posibilitatea de a modifica respectiva cerere.

Fata de aceste considerente, retinand in aceste conditii ca nu pot fi analizate motivele invocate de catre contestatoare, instanta a respins contestatia la executare ca neintemeiata.