Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Somatie de plata. Conditii de admisibilitate.


Prin sentinţa civilă nr. 5139/30.03.2006 instanta a respins cererea formulata de creditoarea SC T. CFR SA împotriva debitoarei SC E, C, V.B., C. “CFR M” ca nefondată.

Prin cererea înregistrată la data de 16.03.2006 pe rolul acestei instanţe, sub nr.8055/299/2006, creditoarea SC T. CFR SA a solicitat emiterea unei somaţii de plată împotriva debitoarei SC E, C, V.B., C. “CFR M” pentru suma de 9276,46 RON, reprezentând contravaloarea serviciilor de telecomunicaţii furnizate şi suma de 219,07 RON, cu titlu de penalităţi de  întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În fapt, a arătat că între părţi s-au desfăşurat relaţii contractuale, în baza contractului pentru furnizarea de servicii de telecomunicaţii pe reţeaua de telecomunicaţii CFR nr. 181 din  1.02.2003, iar pentru serviciile furnizate, creditoarea a emis  trei facturi fiscale.

Creditoarea a arătat că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a  preţului, astfel încât aceasta datorează şi penalităţi de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

În drept, a invocat prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001.

Debitoarea a depus întâmpinare în şedinţa din 30.03.2006, prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

În fapt, a arătat că facturile depuse de creditoare nu au fost acceptate la plată, conform art. 46 C.com.

În drept, a invocat art. 4 alin. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

Examinând materialul probator administrat în cauză, instanţa a  reţinut:

Părţile au încheiat contractul nr. 1.81 din 1.02.2005, prin care creditoarea SC T. CFR SA, în calitate de furnizor, s-a obligat faţă de debitoarea SC E, C, V.B., C. “CFR M”  să-i furnizeze, contra cost, în perioada 1.02.2003-1.02.2004, servicii de telefonie şi alte servicii de telecomunicaţii, în schimbul plăţii unui abonament lunar.

Preţul pe care debitoarea s-a obligat să îl plătească pentru serviciile contractate, a fost menţionat în anexa contractului, astfel cum rezultă din art. 6 din contract

În baza acestui contract, creditoarea a emis pe numele debitoarei, facturile fiscale nr. 9536283 din 3.10.2005, 9536978 din 1.11.2005 şi 9536978 din 5.12.2005, a căror plată o solicită pe calea procedurii speciale a somaţiei de plată.

Conform art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, aprobată prin Legea nr. 295/2002, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Creanţa pretinsă de creditoare nu are caracter cert şi nici lichid, având în vedere că facturile nu au fost acceptate la plată de debitoare, nici expres şi nici tacit, iar creditoarea nu a depus dovada acceptării preţului menţionat în factură de către debitoare, nici chiar pentru abonamentul lunar.

În contract, părţile nu au stipulat modalitatea în care comunicarea facturilor trebuie realizată către debitoare şi nici condiţii pentru acceptarea lor tacită. 

Creditoarea a furnizat debitoarei, conform facturilor fiscale anexate cererii de chemare în judecată, mai multe produse, dar nu a probat că preţul şi cantitatea de produse livrată a fost acceptată de debitoare. 

În consecinţă, apreciind că facturile depuse în susţinerea cererii de chemare în judecată, nu fac proba pretenţiilor creditoarei, faţă de dispoziţiile art. 46 C.com., instanţa a apreciat că s-a solicitat emiterea somaţiei de plată pentru o creanţă care nu are caracter cert şi lichid.

În consecinţă, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în mod cumulativ pentru emiterea somaţiei de plată, instanţa a respins cererea ca nefondată.

.2006