Citeste şi


Plângere contravenţionala Contestaţie la executare


La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă petentul, lipsa fiind restul părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , învederându-se instanţei cele de mai sus, după care:

În baza art 167 Cod proc civ, încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, în baza art.150 C.pr.civ., instanţa constată cauza în stare de judecată, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.

Petentul solicita admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contravenţie, fără cheltuieli de judecata.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de … sub nr. de dosar …, petentul P I în contradictoriu cu intimatul IPJ… a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. … din …, ca fiind netemeinic şi nelegal şi pe cale de consecinţă anularea punctelor de penalizare, a amenzii aplicate şi restituirea permisului de conducere ce i-a fost reţinut pentru o perioadă de 30 de zile.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin procesul-verbal atacat a fost sancţionat cu motivaţia că în data de ….2011 în jurul orei 6,10 ieşind din parcarea de pe str. Călugăreni manevrând cu spatele, fără să îşi dea seama, a acroşat un autoturism cu partea dreapta faţă şi-a continuat drumul fără să ştie de incident. Abia după 2 zile a fost anunţat de organele de poliţie de incident. Nu s-au constatat urme vizibile la autoutilitara cu nr de circulaţie …. Abia la o cercetare amănunţită s-a observat pe spoilerul de plastic o urmă de vopsea roşie. Nu a fost rea-voinţă, nu s-a prezentat în 24 de ore pentru că nu a ştiut de acroşarea făcută. Întrucât petentul nu a comis fapta menţionată în procesul-verbal, solicită anularea procesului-verbal.

În drept au fost invocate prevederile OG nr 2/2001.

În dovedirea plângerii sale, petentul a anexat copie a procesului-verbal atacat.

Plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar în baza art.36 din OG.2/2001.

Intimatul I.P.J. … nu a depus întâmpinare, iar în probaţiune a depus la dosar raportul agentului constatator, declaraţie C D, biletul găsit de acesta pe parbrizul autoturismului.

La termenul de judecată din ….2011, instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de intimaţi, a conducătorului celuilalt autoturism implicat în accident- C D, precum şi a societăţilor de asigurare SC … ASIGURĂRI SA, şi SC ASIGURARE REASIGURARE … SA Sucursala ….

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria CC nr. …11 (f.4), petentul a fost sancţionat contravenţional pentru două contravenţii reţinându-se că în data de 20.06.2011 aflându-se la volanul autoturismului cu nr. de înmatriculare … a executat manevra de mers înapoi la ieşirea din parcarea de pe str. Călugăreni, a tamponat autoturismul cu nr …, care se afla parcat în apropiere şi nu s-a prezentat în termenul legal la poliţie pentru a declara accidentul.

Petentul a semnat procesul-verbal cu menţiunea „nu mi-am dat seama că am lovit-o”.

Instanţa constată că plângerea contravenţională a fost introdusă cu respectarea termenului legal de 15 zile de la înmânare.

Analizând legalitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa reţine că acesta s-a încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, faptele reţinute în sarcina petentului fiind contravenţie conform următoarelor prevederi legale, menţionate în procesul verbal atacat:

– art. 54 alin 1 din O.U.G. 195/2002 Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

– şi art 79 alin 1 lit b din O.U.G. 195/2002 Conducatorii de vehicule implicati intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:

b) sa se prezinte la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs accidentul in termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru intocmirea documentelor de constatare.

Analizând temeinicia aceluiaşi proces-verbal, instanţa constată că din probatoriul administrat rezultă că petentul a săvârşit contravenţia reţinută în procesul verbal contestat. Astfel, intimatul C D, proprietarul autoturismului lovit, cu nr de înmatriculare … a declarat că în dimineaţa zilei de 20.06.2011 a găsit autoturismul lovit în parcare şi un bileţel pe parbriz în care era indicat nr de înmatriculare al autoturismului care l-a lovit- ….

Copia acestui bilet a fost depusă la dosar- f. 11.

Urmare demersurilor efectuate de poliţie, s-a aflat că cel care a condus autoturismul cu nr de înmatriculare … la data de 20.06.2011 a fost petentul.

Petentul nu a contestat acest aspect, nici faptul că în dimineaţa zilei de 20.06.2011 a fost cu autoturismul menţionat în parcarea din str. Călugăreni, ci a arătat doar că nu se face vinovat, pentru că nu şi-a dat seama că a lovit un alt autoturism.

Această susţinere nu poate fi însă reţinută, pentru următoarele considerente:

Dacă accidentul a putut fi constatat de un terţ (cel care a lăsat biletul) cu atât mai mult trebuia constatat de petent, care conducea autoturismul care a provocat accidentul.

Lovirea nu a putut fi atât de uşoară, încât să treacă neobservată, întrucât pe spoiler au rămas urme de vopsea.

Nu în ultimul rând, chiar dacă s-ar trece peste cele de mai sus şi s-ar accepta ideea că petentul nu şi-a dat seama că a lovit un alt autoturism, aceasta tot nu îi înlătură vinovăţia şi pe cale de consecinţa obligaţia de a răspunde contravenţional, pentru că în această materie vinovăţia nu îmbracă doar forma intenţiei, ci şi pe cea a culpei.

Pe cale de consecinţă, starea de fapt menţionată în procesul verbal contestat corespunde realităţii, referitoare la ambele contravenţii reţinute în sarcina petentului.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va respinge plângerea contravenţională ca nefondată.

Instanţa va lua act că intimaţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca nefondată plângerea contravenţională formulată de petentul P I, cu domiciliul în com. …, împotriva procesului-verbal seria CC nr. … în contradictoriu cu intimaţii IPJ… cu sediul în …, C D, cu domiciliul în …, SC … ASIGURĂRI SA, cu sediul în … şi SC ASIGURARE REASIGURARE … SA Sucursala …, cu sediul în ….

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Definitivă şi irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, ….

Preşedinte, Grefier,