Citeste şi


Închiderea procedurii insolvenţei, la cererea lichidatorului Faliment


Potrivit prevederilor art. 131 din modificată în orice stadiu al procedurii, dacă în averea debitorului nu există bunuri sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă prin care va închide procedura şi va radia societatea debitoare din registrul în care a fost înscrisă.

Sentinţa comercială nr 160/F/03.02.2009,pron. În dosar 784/1259/2007, irevocabolă prin dec. com. 437/RC/2009 a Curţii de Apel Piteşti

La data de 05.01.2009 lichidatorul judiciar SCP M S I,desemnat să administreze procedura de împotriva debitorului SC V C A SRL, a formulat cerere de închidere a procedurii întemeiată pe prevederile art. 131 din Legea nr. 85/2006 modificată.

Examinând cererea în raport de actele procedurale întocmite de lichidator în cauză şi de prevederile art. 131 din Legea nr. 85/2006 modificată judecătorul-sindic o constată fondată.

Prin sentinţa nr. 810/F din data de 11.09.2007 s-a deschis procedura generală de insolvenţă împotriva debitorului SC V CA SRL şi a fost desemnat administrator judiciar SCP M S I.

Prin raportul de 30 de zile administratorul judiciar a propus intrarea debitorului în faliment prin procedură simplificată, iar judecătorul-sindic a aprobat concluziile şi prin sentinţa nr. 1062/F din data de 13.11.2007 a decis intrarea debitorului în faliment prin procedură simplificată.

Masa pasivă a debitorului a fost compusă din creanţele deţinute de creditorii DGFP Argeş, AVAS Bucureşti şi SC C SA.

Lichidatorul a constatat că sediul social nu mai există în locaţia declarată la registrul comerţului, asociatul şi administratorul statutar nu poate fi identificat şi chiar în aceste condiţii a formulat acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale respinsă prin sentinţa nr. 915/F din data de 28.10.2008, rămasă irevocabilă prin nerecurare, iar în averea debitorului nu există bunuri.

Faţă de această situaţie lichidatorul a notificat individual creditorii cu privire la posibilitatea de avansare a sumelor corespunzătoare pentru continuarea procedurii în caz contrar cu intenţia de înregistrare a cererii de închidere.

Doar creditorul DGFP Argeş a făcut cunoscut în scris că nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare.

Potrivit prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006 modificată în orice stadiu al procedurii, dacă în averea debitorului nu există bunuri sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentinţă prin care va închide procedura şi va radia societatea debitoare din registrul în care a fost înscrisă.

În cauză s-a făcut dovada lipsei bunurilor din averea debitorului, acţiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a fost respinsă irevocabil şi nici un creditor nu s-a oferit să avanseze sumele corespunzătoare pentru continuarea procedurii astfel că judecătorul-sindic a făcut aplicarea art. 131 în sensul că a admis cererea lichidatorului şi a dispus închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea debitorului din registrul comerţului.

Potrivit art.136 lichidatorul a fost descărcat de orice îndatorire sau responsabilitate faţă de debitor şi averea sa, faţă de procedură, creditori şi asociat. În temeiul art. 135 din lege s-a dispus notificarea sentinţei, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş şi Oficiului registrului Comerţului Argeş, în vedere efectuării menţiunii de radiere şi publicare în Buletin.