Citeste şi


Necooperarea reclamantului cu instanţa arbitrală. Incidenţa art. 781


R.P.A. ale C.A.C.I. de pe lângă C.C.I.R.2). art. 9 alin. (1). art. 78’

După plata taxei arbitrale s-a fixat primul termen de arbitrare la 27 aprilie 2007, pentru când părţile au fost citate. Totodată, pârâtei i s-a comunicat şi un exemplar din acţiune împreună cu înscrisurile ataşate. Poşta a restituit ambele comunicări cu menţiunea

„avizat-rcavizat; expirat termen de păstrare”. Reclamanta, cu cererea înregistrată sub nr. 385 din 27 aprilie 2007. a solicitat să fie citată nu la sediul social indicat în acţiune, ci la „sediul de lucru” din Bucureşti, str. L.B. nr. 4, bl. M 110. se. 1. ct. 6. ap. 22. sector 3. S-a luat act de această cerere, reclamanta fiind citată la noua adresă, fără însă a se prezenta la niciunul dintre termenele următoare fixate. începând cu luna iunie 2007, în fiecare lună până în decembrie 2007 (cu excepţia lunii august).

La aceste termene a fost, de asemenea, citată şi pârâta. Corespondenţa a fost restituită de poştă cu menţiunea „avizat-rcavizat; expirat termen de păstrare”, „adresă incompletă” sau „mutat”. S-a pus în vedere reclamantei, în mod repetat, atât scris, cât şi verbal, să facă demersuri la registrul comcrţului pentru a afla dacă a intervenit vreo modificare a sediului. atrăgându-i-se atenţia că prezenţa sa este neapărat necesară pentru a arăta modalitatea de efectuare a citării pârâtei. Reclamanta nu s-a conformat. în dezacord cu prevederile Regulilor de proccdură arbitrală, potrivit cărora părţile au îndatorirea să coopereze cu Tribunalul arbitral pentru desfăşurarea corespunzătoare a litigiului şi pentru finalizarea acestuia în termenul stabilit [art. 9 alin. (I)] şi cu prevederile Codului de proccdură civilă, care impun reclamantului să arate domiciliul/sediul real al pârâtului şi să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a-l afla.

S-au făcut demersuri şi cătrc conducerea socictăţii reclamante, cu scrisoarea din 5 noiembrie 2007, să dispună respectarea îndatoririlor procedurale, comunicându-i-se totodată că Tribunalul arbitral a acordat un ultim termen – 4 decembrie 2007 – până la care să depună certificatul eliberat de şi la carc să se prezinte la arbitraj.

Toate aceste demersuri au rămas fară niciun rezultat.

in această situaţie. Tribunalul arbitral, având în vedere prevederile art. 781 din Regulile de proccdură arbitrală, potrivit cărora, dacă reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligaţiilor carc îi revin în termenul stabilit, litigiul se scoate de pc rol, iar acţiunea arbitrală se restituie reclamantului, taxa arbitrală rămânând bine plătită, a dispus restituirea acţiunii reclamantei.

încheierea de şedinţă din 4 decembrie 2007