Citeste şi


Posibilitatea lichidatorului judiciar numit în procedura de lichidare a Legii nr.31/1990 de a solicita deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006. Aplicabilitatea în cauză a dispoziţiilor art.260 alin.4 din L Societăţi


Acest text, ca de altfel întreg articolul 260 din Legea nr.31/1990 a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2010, aşa încât în prezent potrivit alin.4 al art.260 din lege, în vigoare la data formulării cererii de către lichidatorul judiciar, în termen de 60 de zile de la numire( în realitate de la intrarea în vigoare a ordonanţei potrivit art. VI din ordonanţă), lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registru, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de , lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea procedurii în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

Secţia comercială – Decizia comercială nr.592/29 aprilie 2011

Prin sentinţa comercială nr.408/F/2011 pronunţată de judecătorul sindic în dosar nr.6968/97/2010 al Tribunalului Hunedoara, s-a respins cererea formulată de lichidatorul C.E.I. Deva prin care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei SC C.C.E. SNC, societate aflată în dizolvare în condiţiile Legii nr.31/1990.

Pentru a pronunţa această soluţie judecătorul sindic a reţinut că prin încheierea nr.6082/2007 pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului H. a fost numit C.E.I. în calitate de lichidator al debitoarei SC C.C.E. SNC, societate aflată în dizolvare judiciară.

S-a reţinut astfel, că în dosar s-au depus declaraţiile de creanţă pentru o sumă totală de 4402 lei, sumă derizorie raportat la obiectul legii, astfel că cererea de deschidere a procedurii insolvenţei este nejustificată câtă vreme ea este instituită în scopul asigurării plăţii pasivului debitoarei aflată în stare de insolvenţă aşa încât să satisfacă interesele creditorilor. Mai mult, cheltuielile de procedură ar fi mult mai mari decât creanţa în sine ceea ce nu justifică declanşarea insolvenţei.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs lichidatorul SP C.E.I. Deva, solicitând modificarea sentinţei în sensul admiterii cererii sale aşa cum a fost formulată.

În motivarea recursului arată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii simplificate a insolvenţei pe temeiul art.2701 din Legea nr.31/1990 republicată cu completările şi modificările ulterioare ; că de la data formulării cererii erau îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii insolvenţei faţă de societatea aflată în lichidare, societatea este o societate în nume colectiv iar în procedura insolvenţei se poate solicita judecătorului sindic obligarea asociaţilor la plata pasivului. De asemenea, se invocă împrejurarea că ORC H. pretinde lichidatorilor să prezinte alăturat cererii de radiere a societăţilor aflate în lichidare dovada finalizării procedurii de lichidare.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate se constată următoarele :

În primul rând, dispoziţiile art.2701 din Legea nr.31/1990 republicată nu sunt aplicabile în cauză. Aşa cum se poate observa, aceste dispoziţii au în vedere exclusiv lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni din capitolul III, Titlul VII al Legii nr.31/1990, respectiv dispoziţiile art.264 – 2702 , iar nu lichidarea societăţilor cu răspundere limitată, cazul în speţă, în legătură cu care există alte dispoziţii speciale, respectiv cele din Cap. II, Titlul VII, de sub art.262 – 263 şi care nu reglementează o atare posibilitate, de sesizare a judecătorului sindic cu o cerere de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei.

Este adevărat că textul art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990, cuprinzând dispoziţii generale cu privire la lichidarea societăţilor comerciale, prevede că lichidarea nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii.

Acest text, ca de altfel întreg articolul 260 din Legea nr.31/1990 a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.43/2010, aşa încât în prezent potrivit alin.4 al art.260 din lege, în vigoare la data formulării cererii de către lichidatorul judiciar, în termen de 60 de zile de la numire( în realitate de la intrarea în vigoare a ordonanţei potrivit art. VI din ordonanţă), lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registru, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea procedurii în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

Aşa cum se observă, lichidatorul recurent nu a urmat această procedură prevăzută de textul art.260 alin.4 în conţinutul modificat prin OUG nr.43/2010, nu a întocmit şi depus la un raport privind situaţia economică a societăţii.

Deşi este adevărat că potrivit alin.7 al art.260 din Legea nr.31/1990 introdus prin OUG nr.43/2010, nedepunerea raportului în condiţiile alin.4 al art.260 mai sus menţionat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de lei, raportul prevăzut în conţinutul alin.4 al art.260 din lege are inclusiv o valoare probatorie, în sensul că din conţinutul acestuia trebuie să rezulte dacă debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.

Din perspectiva celor menţionate, devin fără relevanţă susţinerile recurentei privind faptul că în procedura insolvenţei s-ar putea pronunţa o soluţie de obligare a asociaţilor la plata pasivului, această posibilitate nefiind o condiţie a deschiderii procedurii în contextul legal prezentat iar faptul că ORC H. are anumite solicitări la adresa recurentului lichidator cu privire la radierea societăţii nu constituie un argument legal pentru a justifica demersul lichidatorului de a solicita deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei societăţii.

În aceste condiţii în care cererea lichidatorului judiciar de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei cu privire la debitoarea SC C.C.E. SNC în lichidare nu este întemeiată pe dispoziţiile art.260 alin.4 din Legea nr.31/1990 astfel cum acestea au fost modificate prin OUG nr.43/2010, se impune a fi respinsă. De vreme ce o atare soluţie, de respingere a cererii lichidatorului a fost pronunţată în cauză de către judecătorul sindic, este adevărat, cu o altă motivare, soluţia acestuia se va menţine prin respingerea prezentului recurs ca nefondat.