Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Somaţia de plată. Lipsa menţiunii privind cuantumul penalităţilor în contractul încheiat. Contracte


În contractul intervenit între părţi este prevăzută plata de penalităţi de întârziere pentru neachitarea facturilor de energie termică în 30 de zile lucrătoare, fără însă ca valoarea acestor penalităţi să fie determinată sau determinabilă.

Având în vedere că una din condiţiile generale de valabilitate ale unei convenţii este existenţa unui obiect determinat (art. 948 pct. 3 Cod civil) şi că în speţă s-a omis precizarea valorii clauzei penale şi temeiul căreia creditoarea este îndreptăţită să încaseze suplimentar o sumă de bani în situaţia plăţii cu întârziere a energiei termice furnizate, fără a fi ţinută să probeze existenţa unui prejudiciu (art. 1069 Cod civil), rezultă că RA T. Craiova nu au o creanţă certă, lichidă, exigibilă faţă de A. L.11.

Având în vedere că una din condiţiile generale de valabilitate ale unei convenţii este existenţa unui obiect determinat (art. 948 pct. 3 Cod civil) şi că în speţă s-a omis precizarea valorii clauzei penale şi temeiul căreia creditoarea este îndreptăţită să încaseze suplimentar o sumă de bani în situaţia plăţii cu întârziere a energiei termice furnizate, fără a fi ţinută să probeze existenţa unui prejudiciu (art. 1069 Cod civil), rezultă că RA T. Craiova nu au o creanţă certă, lichidă, exigibilă faţă de A. L.11.

(Ordonanţa nr.3962 din 18.11.2008)

La data de 25.07.2008 RA T. Craiova a chemat în judecată pe debitorul A.L. 11 , solicitând instanţei emiterea somaţie de plată împotriva debitorului pentru suma de 237356,21 lei reprezentând penalităţi de întârziere în achitarea facturilor de energie termică pentru perioada ian.2006- dec. 2007.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că potrivit contractului nr. 00/03.05.2005 încheiat de părţi, pentru depăşirea scadenţei sumelor facturate cu mai mult de 30 de zile, debitorul datorează penalităţi.

În drept au fost invocate dispoziţiile O.G. 5/2001.

În scop probatoriu creditorul a depus în copie facturi fiscale, notificarea emisă către debitor, contractul de furnizare a energiei termice, extras de cont .

La data de 21.10.2008 creditorul a precizat cererea de chemare în judecat, arătând că menţiunea legislaţia în vigoare la care face referire contractul de furnizare a energiei termice este reprezentată de art.25 din Legea nr. 326/2001 pentru soldul existent la finele lunilor ianuarie şi februarie 2006 şi art. III din Legea nr.210/2005 pentru soldul existent la finele lunilor martie 2006- decembrie 2007.

Instanţa reţine că, potrivit art. 1 din OG nr. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Analizând actele şi lucrările cauzei, se constată că în contractul intervenit între părţi este prevăzută plata de penalităţi de întârziere pentru neachitarea facturilor de energie termică în 30 de zile lucrătoare (art. 21(2)), fără însă ca valoarea acestor penalităţi să fie determinată sau determinabilă.

Mai mult, multe dintre facturile depuse la dosar în dovedirea pretenţiilor creditorul nu sunt acceptate la plată, nefiind semnate şi ştampilate de reprezentanţi ai debitorului. De asemenea, nu rezultă pentru ce perioadă sunt facturate majorările de întârziere, pentru ce debit se solicită, când anume a fost achitat respectivul debit.

În consecinţă, în temeiul art. 7 din OG 5/2001, va fi respinsă cererea RA T. Craiova.