Citeste şi


Contencios administrativ şi fiscal – despăgubire. Neîndeplinirea obligaţiei procedurale stabilite de instanţă


Neîndeplinirea obligaţiei procedurale stabilite de instanţă sub sancţiunea suspendării judecăţii din motive obiective, independente de voinţa părţii în sarcina căreia s-a stabilit respectiva obligaţie impune reluarea judecăţii.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1114 din 10 aprilie 2012

Prin încheierea din 12 decembrie 2011, Tribunalul Mureș a suspendat, în baza dispozițiilor art. 1551 C.proc.civ., judecarea acțiunii formulate de reclamantul B.V., în contradictoriu cu pârâta D.G.F.P. Mureș, până la îndeplinirea obligației procesuale stabilite în sarcina reclamantului, respectiv aceea de a depune la dosarul cauzei decizia dată în soluționarea contestației.

în considerentele încheierii, prima instanță a reținut, în esență, că reclamantul nu și-a îndeplinit obligația stabilită prin încheierea din 20 octombrie 2011, nedepunând la dosar decizia dată în soluționarea contestației formulate împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare.

împotriva încheierii din 12 decembrie 2011 a formulat recurs reclamantul, solicitând admiterea căii de atac și modificarea hotărârii atacate, susținând că a depus la dosar contestația formulată împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. 44877/15 septembrie 2008 emise de D.G.F.P. Mureș, arătând, cu acea ocazie, că nu poate depune decizia prin care s-a soluționat contestația întrucât un asemenea act nu există; de altfel, recurentul consideră că, față de prioritatea normelor dreptului comunitar, față de cele ale dreptului intern, în speță nu se impunea efectuarea procedurii prealabile.

Examinând actele și lucrările dosarului, Curtea de Apel – învestită cu soluționarea recursului potrivit motivelor invocate, precum și potrivit regulilor statornicite de dispozițiilor art. 3041 C.proc.civ., a reținut următoarele aspecte:

Prin încheierea din 20 octombrie 2011, pronunțată de Tribunalul Mureș, i s-a pus în vedere reclamantului să depună la dosar copii certificate în conformitate cu originalul, dovada înmatriculării autoturismului într-un stat membru al Uniunii Europene, dovada refuzului nejustificat și contestația formulată împotriva acestuia, respectiv, decizia dată în soluționarea contestației.

La data de 12 decembrie 2011, reclamantul a depus la dosarul cauzei copia înscrisurilor privind înmatricularea autoturismului în Republica Federală Germania și contestația formulată împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. 44877/15 septembrie 2008. Totodată, reclamantul a precizat în scris că la contestația menționată anterior nu am primit niciun răspuns.

Această ultimă împrejurare a fost precizată și în cererea de recurs – nefiind infirmată de pârâta D.G.F.P. Mureș, aceasta nefăcând vorbire despre soluționarea contestației și, în consecință, despre existența unei decizii date în calea administrativ-jurisdicțională de atac, cu toate că a depus întâmpinare, în prima etapă procesuală.

Așadar, reclamantul-recurent nu și-a îndeplinit obligația de depunere la dosar a deciziei organului fiscal privind soluționarea contestației formulate împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. 44877/15 septembrie 2008, pentru că o astfel de decizie nu a fost dată de către D.G.F.P. Mureș – reclamantul-recurent fiind, prin urmare, împiedicat, dintr-un motiv obiectiv, să își îndeplinească obligația procedurală.

în consecință, dispozițiile art. 1551 C.proc.civ. nefiind incident în speță, Curtea a admis recursul reclamantului – art. 312 alin. (1) teza I C.proc.civ. – și, având în vedere faptul că prima instanță nu a intrat în cercetarea fondului cauzei, a dispus casarea încheierii din 12 decembrie 2011 și trimiterea cauzei spre rejudecare, Tribunalului Mureș – art. 312 alin. (5) teza I C.proc.civ.