Citeste şi


Cerere de anulare a certificatului de moştenitor Cereri


Judecător: Carmen Anemaria Groapă

Sentinţa penală nr.1589 din 09 mai 2011

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul …/260/2010, reclamantul P.M. a chemat în judecată civilă pârâtul P.G., solicitând în contradictoriu cu acesta anularea certificatului de moştenitor nr…..

Acţiunea este legal timbrată cu 10 lei taxă timbru judiciar şi 0,3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că după decesul mamei sale, P.E. decedată la data de …, tatăl său, P.G. a mers la notariatul de stat de la … şi a întocmit certificatul de moştenitor sus menţionat. Deşi reclamantul nu a dat declaraţie de renunţare la moştenire după mama sa, în acest certificat apare ca renunţător. Ulterior, tatăl său a procedat la întocmirea unui contract de întreţinere fratelui său P.G.G. Raportat la faptul că după defunctă sunt mai mulţi moştenitori şi că reclamantul nu a renunţat la moştenire, s-a introdus prezenta acţiune.

Pârâtul depune întâmpinare prin care ridică excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, raportat la data certificatului de moştenitor, întrucât acţiunea se depune în termen de trei ani de la data eliberării certificatului de moştenitor.

Reclamantul depune precizări la acţiune şi răspuns la excepţia ridicată prin întâmpinare de către pârât. Pe fond arată că solicită anularea certificatului de moştenitor pentru motivul că nu a dat declaraţie expresă de renunţare la moştenire, deci nu este renunţător sau neacceptant, întrucât acesta a acceptat moştenirea în mod tacit.

In cauză au fost depuse acte.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

In fapt, la data de … a fost emis certificatul de moştenitor nr. …, din aceeaşi dată, de către Notariatul de Stat local …, după defuncta P.E., decedată la dat de …. S-au constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei este compusă din Vi dintr-o casă, iar la rubrica moştenitori a fost trecut P.G. în calitate de soţ supravieţuitor, cu o cotă de 1/1. La rubrica „sunt străini de succesiune”, au fost trecuţi descendenţii defunctei, respectiv P.M., P.G. şi P.G.

Ulterior, respectiv la data de …, a fost întocmit de către BNP … contractul de întreţinere autentificat sub numărul … din aceeaşi dată, prin care P.G., soţul supravieţuitor transmitea fiului său, P.G., fiul şi soţiei acestuia casa în întregime şi o suprafaţă de teren.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune privind anularea certificatului de moştenitor, instanţa apreciază că acţiunea principală este una care urmăreşte constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor, acţiune care este im prescriptibilă, motiv pentru care va respinge această excepţie.

Reclamantul a formulat prezenta acţiune raportat la situaţia că el nu a dat o declaraţie autentică de renunţare la acţiune. Conform declaraţiei autentificate

2

sub numărul …, reclamantul a renunţat expres la succesiunea după mama sa, P.E. Acesta a recunoscut semnătura de pe respectiva declaraţie ca fiind a sa, astfel cum rezultă din încheierea din data de …

Raportat la faptul că motivul acţiunii, astfel cum a fost ea precizată prin cererea de la fila 27 dosar este acela că reclamantul nu a dat declaraţie expresă e renunţare la acţiune şi în condiţiile în care pârâtul a dovedit contrariul, instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamantul P.M., domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâtul P.G., domiciliat în …, ca nefondată.

In considerarea art.274 Cod procedură civilă, raportat la faptul că reclamantul a căzut în pretenţii, acesta va fi obligat la plata către pârât a cheltuielilor de judecată efectuate.