Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestație decizie de sancționare. Decizia 861/2009. Curtea de Apel Bacau


Dosar nr-

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BACĂU

SECȚIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

DECIZIE Nr. 861

Ședința publică de la 26 August 2009

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Sorina Romașcanu

JUDECĂTOR 2: Jănică Gioacăș

JUDECĂTOR 3: Camelia Drăghin

Grefier – –

**************************************

La ordine a spre soluționare recursul promovat de pârâtul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ P N, împotriva sentinței civile nr.218 din 3.04.2009, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr-.

La apelul nominal făcut în ședință publică s-a prezentat pentru intimatul-reclamant, lipsă, avocat, lipsă fiind și reprezentantul recurentului.

Procedura fiind legal îndeplinită, s-a expus referatul oral asupra cauzei, după care:

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond apărătorului intimatului.

Av. având cuvântul solicită respingerea recursului ca nefondat și menținerea ca temeinică și legală a sentinței Tribunalului Neamț. Motivul recursului promovat de pârât reprezintă o adăugire la lege ceea ce nu poate fi admis. Apreciază că decizia de sancționare este tardivă.

Solicită obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, instanța reținând cauza în pronunțare.

CURTEA

– deliberând –

Asupra recursului civil de față, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr.218 din 3.04.2009 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr-, s-a admis contestația formulată de, reținându-se în esență următoarele:

Contestatorul a chemat în judecată Spitalul Județean de Urgențe N, pentru ca în contradictoriu cu acesta să se dispună anularea deciziei nr.168/26.03.2008, emisă de către intimată, prin care contestatorul a fost sancționat cu avertisment scris.

Inițial, prezenta contestație a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Neamț Secția Civilă, sub numărul – în data de 18.04.2008, această instanță prin sentința civilă nr. 411/C/27.06.2008 a admis contestația petentului și a anulat decizia de sancționare disciplinară nr.168 din 26.03.2008. Împotriva acestei sentințe civile motivate a formulat recurs. Prin decizia nr. 745 din 22.10.2008 Curtea de Apel Bacăua admis recursul promovat de intimată, a casat hotărârea recurată și a trimis cauza spre rejudecare, motivate de faptul că instanța de fond a soluționat procesul fără a intra în cercetarea fondului cauzei.

În motivarea acțiunii contestatorul arată că este salariatul intimatului având funcția de medic primar în cadrul secției și Terapie și că la data de 18.11.2007 la sediul intimatei a fost înregistrată sesizarea făcută de medicul coordonator al secției de chirurgie, precum că petentul încalcă normele de comportament și de disciplină, respectiv fumează în cadrul blocului operator, nu respectă ținuta obligatorie în sala de operație, că impune schimbarea sălilor de operație în mod preferențial. Această sesizare a fost înaintată Consiliului pentru aoc onsemna într-un proces verbal care va cuprinde aspectele sesizate, precum și măsurile care se propun a fi luate. Contestatorul arată că cele menționate în sesizare nu sunt întocmai reale și că aplicarea unei sancțiuni disciplinare de către Consiliul nu are nici un suport legal având în vedere Ordinul nr. – și că sancțiunea disciplinară putând fi aplicată doar de către Colegiul Medicilor

În susținerea acțiunii, contestatorul se prevalează de proba cu înscrisuri, respectiv, decizia de sancționare nr.168/20.03.2008, adresa nr.5797/2008, Ordinul 12.09/206, sesizarea nr. 27628/2007, Nota Consiliului nr. 16/2008, note ale unor doctori specialiști, proces verbal nr. 11/27.02.2008, adresa nr. 40/11.03.2008 și fișe de evaluare a performantei profesionale. La termenul din 06.02.1009 reprezentantul contestatorului depune la dosar note de probe în vederea audierii martorilor.

Intimatul a depus întâmpinare prin care solicită respingerea contestației motivat de faptul că petentul a săvârșit abateri disciplinare datorită comportamentului neprofesional și că prin atitudinea sa a încălcat deontologia profesională; că motivele invocate de contestator în apărarea sa sunt lapidare și de natura subiectivă.

La termenul din 06.03.2009, instanța a pus în discuție excepția tardivității dispoziției de sancționare, invocată de contestator în dosarul 773/103/208.

Analizând probatoriul administrat în cauză, tribunalul a reținut următoarele:

Față de excepția de tardivitate, invocată de contestator, a deciziei de sancționare nr. 168 din 26.03 2008 emisa de intimat, în baza referatului nr. 27628 din 18.12.2007 întocmit de șeful de secție Chirurgie Generală, instanța a admis-o, motivat de faptul că art.268 alin.1 Codul muncii, prevede că angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare, în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare.

Astfel, tribunalul a constatat că intimatul a luat cunoștință despre săvârșirea abaterii contestatorului prin referatul, înregistrat sub nr. 27628 din 18.12.2007, iar dispoziția de sancționare a fost emisă în data de 26.03.2008, astfel depășind termenul prevăzut de codul muncii.

Având în vedere considerentele reținute, instanța a admis contestația formulată de petent în contradictoriu cu intimatul și a anulat decizia nr. 168/26.03.2008 ca fiind tardiv emisă.

Împotriva sentinței civile nr.218 din 3.04.2009 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr- în termen legal a formulat recurs pârâtul, criticând-o pentru următoarele motive:

– termenul de aplicare a sancțiunii disciplinare curge de la data luării la cunoștință de către cel obligat să aplice sancțiunea, dar numai după pronunțarea organului abilitat să efectueze analiza cazului, în speță, de la data emiterii adresei de către Consiliul – 11.03.2008.

– finalizarea dezbaterilor privind situația medicului șef secție Chirurgie Generală s-a încheiat la data de 11.03.2008, adresa nr. 40 fiind înregistrată la secretariatul unității sub nr. 5797 din 11.03.2008.

Recursul este nefondat.

Potrivit art. 268 alin.1 din Codul muncii, ” angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei”.

În speță, referatul 27628 prin care este informată conducerea spitalului despre faptele săvârșite de contestator, poartă data de 18.12.2007.

Mai mult decât atât, această sesizare este înregistrată la Consiliul sub nr.11 din 09.01.2008. deci persoanele abilitate să dispună sancționarea au cunoscut presupusele fapte la datele menționate mai sus, termenul legal de 30 de zile urmând să fie calculat raportat la acestea din urmă. „Dispoziția” nr.168 este datară 26.03.2008, termenul de sancționare fiind cu mult depășit.

Recurentul a arătat că în cauză s-ar aplica termenul de 6 luni prevăzut de text.

Textul art. 268 alin.1 din Codul munciia fost preluat în totalitate din Legea nr.1/1970 privind disciplina în muncă, fostul art.13 alin.4. Astfel textul prevede două termene.

Primul termen curge de la un moment clar stabilit de lege: 30 de zile de la data luării la cunoștință a săvârșirii abaterii. Al doilea termen însă, este unul obiectiv, adică angajatorul are la dispoziție un interval de 6 luni de la data săvârșirii faptei să afle despre comiterea acesteia.

Termenele din art. 268 alin.1 sunt de prescripție, așa cum a arătat și Curtea Constituțională prin decizia nr.77/1999, deci orice decizie de sancționare dată cu depășirea lor este tardivă.

Față de considerentele expuse, se va respinge recursul ca nefondat.

Văzând și dispozițiile art.274 Cod procedură civilă, recurenta va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată către intimat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul, promovat de pârâtul SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ P N, împotriva sentinței civile nr.218 din 3.04.2009, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr-, în contradictoriu cu intimatul-reclamant, ca nefondat.

Obligă recurenta să plătească intimatului suma de 1500 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 26.08.2009.

Președinte, Judecători, Grefier,

Red./

Red.r,

Tehn.4 ex.AA 07.09.09

Com la părți