Citeste şi


Fond asigurări sociale. Acţiune privind acordarea majorărilor stabilite de OUG nr. 100/2008 şi Legea nr. 263/2010. Condiţii de admitere. Pensii


Totodata se solicita obligarea pârâtei la plata diferentelor rezultate în urma majorarilor aplicate si actualizarea sumei cuvenite cu indicele de inflatie pentru o perioada de 3 ani, potrivit Decretului 167/1958, precum si mentinerea stagiului complet de cotizare de 20 de ani recunoscut prin sentinta civila nr. 701/F din 16 iunie 2009, pronuntata de Tribunalul Ialomita.

În motivarea cererii sale reclamantul a aratat ca este pensionat pentru limita de vârsta si vechime integrala si ca drepturile de i-au fost recalculate potrivit OUG nr. 4/2005 si HG nr. 1550/2004.

Socoteste reclamantul ca în procesul de recalculare a drepturilor de pârâta, tinând cont de perioada cât a lucrat în grupele de munca stabilite de Legii nr. 3/1977, ar fi trebuit sa îi aplice majorarile reglementate de OUG nr. 100/2008, reglementari cuprinse si în Legii nr. 263/2010.

În dovedirea cererii sale reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri.

În drept reclamantul si-a întemeiat cererea sa pe dispozitiile OUG nr. 100/2008, Legii nr. 19/2000, HG. nr. 1550/2004, OUG nr. 4/2005 si Legii nr. 263/2010.

Cererea este legal scutita de taxa de timbru potrivit art. 157 din Legii nr. 263/2010.

Prin întâmpinarea formulata, pârâta Casa Judeteana de Pensii Ialomita a solicitat respingerea cererii reclamantului ca fiind neîntemeiata.

S-a sustinut ca reclamantul a beneficiat de recalcularea pensiei în conditiile HG nr. 1550/2004 si OUG nr. 4/2005 prin folosirea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, potrivit art. 14 din Legii nr. 3/1977, stagiu recunoscut pe cale judecatoreasca potrivit sentintei civile nr. 701/F din 16.06.2009 pronuntata de Tribunalul Ialomita, situatie în raport de care nu mai poate legal sa beneficieze de o noua recalcularea drepturilor de pensie potrivit OUG nr. 100/2008 sau Legii nr. 263/2010.

Din actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:

Rezulta din înscrisurile aflate la dosar, respectiv Decizia nr. 52532 din 17 ianuarie 1992, ca reclamantul a fost pensionat pentru munca depusa si limita de vârsta în conditiile Legii nr. 3/1977.

Ulterior, potrivit sentintei civile nr. 701/F din 16 iunie 2009 pronuntata de Tribunalul Ialomita, i s-a recunoscut reclamantului un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, situatie în care, si în raport de prevederile HG nr. 1550/2004 si OUG nr. 4/2005, s-a procedat la recalcularea drepturilor de pensionare prin folosirea acestui stagiu, emitându-se decizia de recalculare nr. 52532 din 15.04.2010, în urma careia s-a marit punctajul mediu anual, reclamantul primind si o diferenta pe o perioada anterioara.

Potrivit dispozitiilor art. II din OUG nr. 100/2008, beneficiaza de un numar suplimentar de 0,50 puncte pentru fiecare an de munca realizat în activitatea desfasurata în grupa I de munca si 0,25 puncte pentru fiecare an de munca realizat în activitatea desfasurata în grupa II de munca, cu exceptia celor în cazul carora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în munca necesara deschiderii dreptului la pensie prevazuta de acte normative cu caracter special, prevedere cuprinsa si în dispozitiile art. 169 alin. 2 din Legea 263/2010.

Ori, în cazul de fata s-a dovedit ca reclamantul a beneficiat de majorari cu ocazia recalcularii dreptului de pensionare, prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 ani corespunzator vechimii în munca, desfasurate în grupa I de munca asa cum s-a dispus prin sentinta civila nr. 701/F/ din 16 iunie 2009, pronuntata de Tribunalul Ialomita.

Potrivit jurisprudentei în materie, în cauzele în care s-au admis actiuni de constatare a stagiului de cotizare de 20 ani, pentru cei care au lucrat o anumita perioada în grupa I de munca, respectiv 25 ani, pentru cei care au lucrat în grupa II de munca, iesiti la pensie anterior datei de 1 aprilie 2001, în interpretarea dispozitiilor art. 2 alin. 3 si 4 din HG. nr. 1550/2004, s-a considerat ca vechimea în munca prevazuta la art. 14 alin. 1 din Legea nr. 3/1977, echivaleaza cu vechimea în munca reglementata de act normativ cu caracter special (în acest sens Curtea de Apel Bucuresti – Decizia civila nr. 5364/21.09.2011 si Decizia civila nr. 5966/2010).

Asa fiind, cum din probele administrate în cauza rezulta ca reclamantul pentru determinarea punctajului mediu anual a beneficiat de vechime în munca necesara deschiderii dreptului la pensie, prevazuta de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 3/1977, procedându-se si la recalcularea dreptului de pensionare pe baza unui stagiu complet de cotizare special, acesta nu mai poate solicita majorari în considerarea aceluiasi stagiu potrivit OUG nr. 100/2008 sau Legii nr. 263/2010.

Pentru aceste considerente urmeaza a respinge ca neîntemeiata cererea formulata de reclamantul P.V. împotriva pârâtei CASA JUDETEANA DE PENSII IALOMITA (în aceleasi sens este si practica Curtii de Apel Bucuresti – Decizia nr. 6757/28.10.2011).