Citeste şi


Pensie Întreţinere- majorare. Jurisprudență Pensii


Judecătoria REŞITA Sentinţă civilă nr. 2626 din data de 29.11.2013

Pensie întreținere

Art. 516 alin1 c. civ raportat la disp. art. 499 alin c civ; art. 530 alin 1 și 2 c. civ; art. 531 c. civ

Instanța a admis în parte acțiunea formulată de către reclamantă.

Instanța a reținut faptul că, potrivit potrivit dispozițiilor art. 516 alin. 1 C.civ. obligație de întreținere există între rudele în linie dreaptă, iar conform prevederilor art. 499 alin. 1 C.civ. părinții sunt obligați în solidar să își întrețină copilul minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea profesională. Potrivit art. 525 C.civ., minorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie dacă nu se poate întreține din sa, chiar dacă ar avea bunuri.

Conform art. 527 alin. 1și 2 C.civ. poate fi obligat la întreținere numai cel care are mijloacele de a o plăti, la stabilirea acestora urmând a se ține seama de veniturile și bunurile acestuia, precum și de posibilitățile de realizare a acestora. De asemenea, vor fi avut în vedere și celelalte obligații ale sale.

În conformitate cu art. 530 al. 1 C.civ., obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională, pentru ca art. 530 al.2 C.civ. să prevadă că, dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani. Pensia de întreținere se poate stabili, conform art. 530 al. 3 C.civ., sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere, cuantumul acesteia neputând depășit ¼ din veniturile realizate, în cazul în care părintele-debitor are numai un copil în întreținere, 1/3 dacă are doi copii respectiv ½ dacă are 3 sau mai mulți copii în întreținere (art. 529 alin. 2 C.civ.).

Potrivit dispozițiilor art. 531 C.civ., în situația în care intervin schimbări în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, se poate dispune de către instanță majorarea pensiei de întreținere.

În speță se constată că prin sentința civilă nr. 2075 din 22.05.2000, pronunțată de Judecătoria Reșița în dosarul nr. 991/2000, s-a dispus obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere în favoarea reclamantei minore în suma de 65 lei (ROL)/lunar.

În ceea ce privește starea de nevoie a minorei, instanța reține că aceasta rezultă fără putință de tăgadă din faptul că reclamanta se află la o vârstă la care nu se poate întreține singură (15 ani), fiind elevă la liceu. De asemenea, se constată că starea de nevoie a acesteia a înregistrat o continuă creștere de la data majorării pensiei de întreținere prin sentința civilă 2075/22.05.2000, motivat de faptul că odată cu frecventarea cursurilor liceale, ce implică eforturi financiare considerabile, s-a înregistrat o majorare a cheltuielilor generate de creșterea și educarea acesteia, părinții fiind obligați să contribuie prin toate mijloacele pentru a asigura o creștere și dezvoltare armonioasă a minorei, dar și o educație și pregătire profesională corespunzătoare.

În ceea ce privește mijloacele financiare ale pârâtului, instanța constată din coroborarea adeverinței de a pârâtului de la D S V pentru S A C-S, de unde reiese că acesta beneficiază de un venit mediu net în cuantum de …. lei, (f. 25) cu cuponul militară în cuantum de … lei (f.26) că media veniturilor realizate este în sumă de ….. lei.

Comparând venitul realizat de pârât în prezent cu cel de care beneficia la momentul pronunțării sentinței civile nr. 2075/22.05.2000, instanța constată că acesta a înregistrat o creștere semnificativă.

Referitor la cuantumul pensiei de întreținere, instanța reține că, potrivit dispozițiilor art. 529 alin. 2 C.civ., întreținerea datorată pentru un copil nu poate depăși ¼, pentru doi copii 1/3, iar pentru trei copii ½ din veniturile realizate.

În consecință, față de cele menționate și având în vedere principiul interesului superior al copilului enunțat în art. 263 C.civ. care stabilește că orice măsură privitoare la minori trebuie luată că respectarea acestuia, instanța reține că reclamanta minoră este îndreptățit la obținerea unei pensii de întreținere în cuantum de ¼ din veniturile nete realizate de pârât/lunar.

În ceea ce privește data de la care reclamanta este îndreptățită a beneficia de de întreținere, instanța va face aplicarea dispozițiilor art. 532 alin. 1 din C. civ. care prevăd că aceasta se datorează de la data cererii de chemare în judecată.