Avocat Stoean Carmen

Stoean Carmen

AVOCAT BAROUL BUCUREȘTI


Sunt avocat în cadrul Baroului Bucureşti din anul 2001. După mai mulţi ani de colaborare am decis să înfiinţez propriul cabinet de avocatură, care are sediul în Bucureşti. Ofer servicii juridice în toată ţară.

15 ANI DE EXPERIENŢĂ

Drept comercial

Avem peste 50 de cazuri câştigate şi experienţă în dreptul comercial.

Drept Penal

Găsim rezolvări la toate problemele serioase cu legea penală pentru a obține o soluție favorabilă.

Legea Drepturilor Civile

Drepturile civile vă sunt garantate de constituția României.

Drept Civil

Dreptul civil este garantat de constituția României și este un principiu fundamental.

Dreptul comercial

Legislația din România permite înființarea de firme și întreprinderi.

Legea falimentului

Legea falimentului personal a intrat în vigoare astfel că, orice român sufocat de datorii poate apela la această lege.

AVOCAT CU SPECIALIZARE ÎN

Ai nevoie de consultanță juridică?
Apasă click pe link și vei fi redirecționat către pagina noastră de contact.

Jurisprudenţa

 • Revocarea expresă a mandatului adusă la cunoştinţa mandatarului. Act juridic încheiat de mandatar pe seama mandantului ulterior revocării. Consecinţe

  Tribunalul a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente: prin procura specială autentificată sub nr. 3319 din 30 martie 2007, I.M. l-a mandatat pe B.I., împuternicindu-1, printre altele, şi să îndeplinească formalităţile necesare pentru a-şi vinde sie însuşi sau unei societăţi comerciale al cărei asociat şi administrator este dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 45000 mp, situat în com. Vădeni, jud. Brăila, mandantul declarând şi că a primit de la mandatar suma de 4.500 RON, ce i se cuvine pentru vânzarea terenului asupra căruia nu mai emite nicio pretenţie. La data de 4 martie 2008, prin declaraţie autentificată sub nr. 1964, mandantul I.M. a revocat în întregime mandatul acordat lui B.I., acesta fiind notificat în acest sens, prin intermediul executorului judecătoresc, conform notificării nr. 26 din 4 martie 2008. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3683 din 16 aprilie 2008, pârâtul mandatar B.I. a vândut terenul în suprafaţă de 45.000 mp, situat în extravilanul com. Vădeni, jud. Brăila, către sine în calitate de cumpărător, în baza mandatului primit de la I.M. întrucât contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3683 din 16 aprilie 2008 a fost încheiat în baza unui mandat care fusese anterior revocat, Tribunalul a apreciat că reclamantul I.M. avea un interes legitim, actual, personal şi direct în promovarea acţiunii, folosul practic urmărit de reclamant fiind acela de a se înlătura efectele unui act juridic întocmit cu privire la un imobil proprietatea sa fără consimţământul său valabil exprimat. Prin urmare, excepţia lipsei de interes a fost în mod legal şi temeinic respinsă de instanţa de fond. Nu s-a putut reţine susţinerea recurenţilor că hotărârea instanţei este nemotivată în drept pe motiv că instanţa a emis doar interpretări ale normelor de drept având în vedere că atributul instanţei este tocmai acela de a interpreta normele de drept. S-a constatat că, de altfel, recurenţii-pârâţi nu au invocat niciun temei juridic în susţinerea excepţiei lipsei de interes şi nici a cererii recon-venţionale, iar aspectele invocate în recurs cu privire Ia excepţie nu au nicio relevanţă pentru temeinicia excepţiei. Referitor la susţinerea că acea procură ar constitui şi un antecontract de vânzare-cumpărare, tribunalul a constatat că este nefondată, întrucât pe lângă argumentul că procura este un act unitar, aşa cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, se observă că acel act nu îndeplinea condiţiile legale a unui antecontract de vânzare-cumpărare care este un act bilateral şi care trebuie semnat de ambele părţi contractante. Dar chiar şi în situaţia în care ar fi existat un antecontract de vânzare-cumpărare, prin revocarea acelui mandat, contractul de vânzare-cumpărare ar fi putut fi în mod legal încheiat numai personal cu proprietarul imobilului, respectiv I.M., iar nu cu mandatarul acestuia. Faţă de cele expuse, tribunalul a apreciat că, în mod temeinic, a fost respinsă şi cererea reconvenţională. Tribunalul a constatat că, în mod legal, instanţa a reţinut că este lovit de nulitate absolută contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3683 din 16 aprilie 2008, întocmit în baza unui mandat revocat, neexistând în hotărârea instanţei de fond contradicţii între interpretarea probelor şi situaţia de fapt şi nici interpretări care exced voinţei reale a părţilor. Pentru considerentele mai sus reţinute, Tribunalul Brăila a apreciat ca legală şi temeinică sentinţa recurată şi în conformitate cu dispoziţiile art. 312 C. proc. civ., l-a respins.

  Citeste mai mult...

 • Art. 208-209 alin.1, Lit. A,g,i.

  Astfel, în cursul lunii iulie 2009 cei doi au sustras din diverse magazine situate pe raza oraselor Resita si Caransebes mai multe motoferastraie, dosarul aflându-se în lucru la organle de urmarire penala.

  Citeste mai mult...

 • Calitatea procesuală pasivă a M.F.P. în litigiile având ca obiect obligarea angajatului la plata unor drepturi salariale funcţionarilor publici. Salarizare

  Respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive invocată de , nu s-a motivat corespunzător de către prima instanţă, dar este evident că admiterea acţiunii faţă de ceilalţi pârâţi, fără asigurarea suportului financiar din partea recurentului, ar fi fost o soluţie lipsită de conţinut, echivalând cu imposibilitatea executării sentinţei în condiţiile în care Ministerul Finanţelor coordonează acţiunile guvernului privitoare la întregul sistem bugetar (art. 19 din Legea nr. 500/2002) inclusiv a celor de rectificare şi a contului de execuţie. Nu în ultimul rând, acelaşi minister asigură şi executarea obligaţiilor de plată a instituţiilor publice în temeiul titlurilor executorii conform art. 1 din OUG nr. 22/2002 aprobată prin Legea nr. 228/2002.

  Citeste mai mult...