Cauta in aceasta categorie:

Personal didactic. Reducerea normei didactice potrivit art. 45 alin. 1 din legea nr. 128/1997. Calitatea procesuala pasiva a Consiliului Local si a primarului în aceste litigii.

Calitatea procesuala pasiva a Consiliului Local si a primarului în aceste litigii rezulta din metodologia de deschidere a finantarii si de executie a bugetului local în ceea ce priveste finantarea învatamântului preuniversitar, astfel cum a fost prevazut în Normele Metodologice pentru finantarea învatamântului preuniversitar, aprobate prin HG nr. 538/2001, precum si din dispozitiile art....

Citeste mai mult...

Prestări servicii pentru unităţi de învăţământ preuniversitar. Plată dobânzi şi penalităţi de întârziere. Calitate procesuală pasivă municipiu – prin Primar.

 Conform art. 167 din Legea nr. 84/1995, municipiul are obligaţia de a asigura finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, fiind ordonator principal de credite şi în această calitate asigură fondurile băneşti, obligaţia acestuia avându-şi izvorul în lege. Prin cererea adresată Tribunalului Suceava – secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal şi înregistrată sub nr....

Citeste mai mult...

Cadre didactice învăţământ preuniversitar. Drepturi salariale. Aplicare h.g. nr. 538/2001. Conform h.g. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat cheltuielile unităţilor de învăţămân…

Prin sentinţa civilă nr. 108 din 07.02.2008 a Tribunalului Vrancea a fost admisă în parte  acţiunea  civilă  a reclamantei S.M. Au fost obligaţi pârâţii I.S.J. Vrancea, Ş.M.A. Adjud, P. Adjud şi C.L. Adjud la plata diferenţelor salariale către reclamantă calculate pe perioada 29 oct.2004 – 31.06.2006 reprezentând  contravaloarea  muncii prestate în plus  de...

Citeste mai mult...

Calitatea procesuală pasivă a mect, a isj, a cj, a p şi a cl în cazul litigiilor având ca obiect plata drepturilor salariale către personalul didactic şi didactic auxiliar.

Prin cererea înregistrată la nr. 3635/91/2007 SL, în numele membrilor săi,  a chemat în judecată pe pârâţii MECT, ISV, SJV, CLV, CJV, solicitând ca aceştia să fie obligaţi la plata drepturilor salariale neacordate reprezentând contravaloarea  tranşelor suplimentare ce li se cuveneau potrivit art.50 al.1 şi 2 din Legea nr.128/1997, pe ultimii trei ani. ...

Citeste mai mult...

CIVIL:Admisibilitate cerere transe suplimentare vechime profesori-art 50 alin.1,2 din Lg.128/1997

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 2719/114/2008 reclamantul S Î P în numele petenţilor T.C., P.L.şi Spiridon Floarea, a chemat în judecată pe pârâţii CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BUZĂU şi CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună obligarea...

Citeste mai mult...

Fond funciar. Calitatea de moştenitor

Decizia civilă nr. 1304/R/20.12.2012 a Tribunalului Vâlcea pronunţată în dosarul nr. 418/223/2012 Fond funciar. Calitatea de moştenitor Moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut...

Citeste mai mult...

Drept civil.  Uzucapiune (Prescripţia achizitivă)

Decizia civilă nr. 307/ 09.06.2015 Drept civil.  Uzucapiune (Prescripţia achizitivă) „Este imposibilă dobândirea prin uzucapiune a terenului ce face parte din succesiunea vacantă a statului, întrucât, acesta  aparţine domeniului public, fiind astfel inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil. Această concluzie se impune, întrucât potrivit art.24 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ şi fiscal. Suspendarea executării actului administrativ . Nedepunerea cauţiunii. Sancţiune

Contencios administrativ şi fiscal. Suspendarea executării actului administrativ . Nedepunerea cauţiunii. Sancţiune Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată sub nr. X/2014 la data de 19.09.2014 reclamanta SC V.C. P. SRL, prin lichidator a solicitat în contradictoriu cu  pârâta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI prin ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU...

Citeste mai mult...

Apel. Procedura în cazul recunoasterii vinovătiei. Încadrare juridică. Aplicarea legii penale mai favorabile. Achitare.

Sesizată cu judecarea unei cauze, instanţa stabileşte situaţia de fapt, încadrarea juridică şi apoi legea penală mai favorabilă. Totodată, în condiţiile recunoaşterii vinovăţiei, prevederile art.396 alin.(10) din cod de procedură penală nu exclud soluţia achitării. Art.421 Cod procedură penală Art.396 Cod procedură penală Art.5 din Codul penal Prin sentinţa penală nr.1937 din data...

Citeste mai mult...

Excepţie nelegalitate convenţie încheiată intre primar şi preşedintele consiliului judeţean.

Excepţia de nelegalitate reprezintă un instrument procedural prin care se ajunge nu la anularea actului administrativ, ci doar la constatarea nelegalităţii acestuia, în condiţiile în care verificarea respectării condiţiilor de validitate ale actului se face prin raportare la legislaţia existentă la momentul emiterii sale, după cum este şi logic, Curtea apreciază că, în mod...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare. Neparcurgerea procedurii prealabile.

Potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004, la instanţa de contencios administrativ poate fi formulată cererea de anulare a unui act administrativ numai după parcurgerea procedurii prealabile. Prin urmare, neepuizarea căilor administrative de contestare a unei decizii de impunere reprezintă un fine de neprimire în faţa instanţei de contencios, efectul juridic fiind cel...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea Arhiepiscopiei Buzău şi Vrancei  să delege un preot care să oficieze servicii religioase în cimitir privat. Calitatea de autoritate publică a pârâtei . Admisibilitatea acţiunii

Contencios administrativ şi fiscal. Acţiune având ca obiect obligarea Arhiepiscopiei Buzău şi Vrancei  să delege un preot care să oficieze servicii religioase în cimitir privat. Calitatea de autoritate publică a pârâtei . Admisibilitatea acţiunii Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.11.2014 sub nr. Y/114/2014, reclamanta SC "C.E SRL a chemat...

Citeste mai mult...

Comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001)

Titlu:  comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001) Domeniul asociat: cereri R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Sentinţa nr. 1000/2015 Şedinţa publică de la 11 septembrie 2015 Pe rol fiind judecarea cauzei contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta...

Citeste mai mult...

Revizuire. Lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.pen-1968).

Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Revizuire. Lovirea sau alte violenţe. Motive de revizuire. Admiterea în principiu a cererii de revizuire. Nu pot fi  audiate ca martori în cauza supusă revizuirii, persoanele care au săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, conform disp. art. 461 alin.5 C.pr.pen....

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Acţiunea având ca obiect antrenarea răspunderii patrimoniale

Insolvenţă. Acţiunea având ca obiect antrenarea răspunderii patrimoniale. Asupra cererii de antrenare a răspunderii, constată următoarele: Pe rolul Tribunalului Buzău s-a desfăşurat procedura insolvenţei debitoarei S.C.O. & D. S.R.L., separat fiind introdusă acţiune privind atragerea răspunderii fostului administrator E.I.C.. Se arată că pârâtul a avut calitatea de administrator şi asociat al debitoarei. După cum...

Citeste mai mult...

Trafic de droguri de risc si mare risc

Dosar nr. 816/89/2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL VASLUI SECŢIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ Nr. 368 Şedinţa publică de la 11 iulie 2014 Instanţa constituită din PREŞEDINTE: Grefier: Ministerul Public reprezentat de dl. procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –...

Citeste mai mult...

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. RECURS. Anulare proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, emis de A.F.I.R.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. RECURS. Anulare proces verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, emis de A.F.I.R. - art. 8 alin. 2 din H.G. nr.  224/2008 - art. 2 alin. 1 lit. I) din H.G. nr.  224/2008 Corect a admis prima instanţă acţiunea formulată în cauză şi, în consecinţă, a dispus anularea...

Citeste mai mult...

contestaţie decizie de imputare

Prin cererea înregistrată sub nr. 2521/104/2014,  pe rolul Tribunalului Olt, secţia  a- II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, reclamanţii X, în contradictoriu cu pârâta Y,  au formulat contestaţie   împotriva Deciziei nr. 1027/30.06.2014 emisă de pârâtă. În motivare, susţine reclamanţii că decizia susmenţionată este profund nelegală şi absolut netemeinică ca o chestiune prealabilă, facem...

Citeste mai mult...