Comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001)


Titlu:  comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001)
Domeniul asociat: cereri

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa nr. 1000/2015
Şedinţa publică de la 11 septembrie 2015

Pe rol fiind judecarea cauzei contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta Y, având ca obiect comunicare informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001).
La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat A, în substituire pentru avocat B, pentru reclamant, conform delegaţiei de substituire pe care o depune la dosarul cauzei, şi consilier juridic M pentru pârâtă, conform împuternicirii de reprezentare judiciară pe care o depune la dosarul cauzei.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul este la primul termen de judecată, după care,
Instanţa pune în discuţie competenţa generală, materială şi teritorială a instanţei, potrivit art. 131 alin. 1 C. pr. civ.
Reprezentanţii părţilor arată că Tribunalul Gorj este instanţa competentă în soluţionarea cauzei, tribunalul constatând că este competent general, material şi teritorial în soluţionarea cauzei, în temeiul art. 22 alin. 1 din Legea nr. ….
Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pe probe.
Avocat A, pentru reclamant, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi depune la dosarul cauzei practică judiciară şi chitanţa privind achitarea onorariului de avocat.
Analizând proba cu înscrisuri, respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei, solicitată de către reclamant, tribunalul o consideră admisibilă şi concludentă în soluţionarea cauzei pentru a se dovedi aspectele arătate în cererea de chemare în judecată, astfel încât, în temeiul dispoziţiilor art. 258 C. pr. civ., raportat la dispoziţiile art. 255 C. pr. civ., tribunalul încuviinţează proba cu înscrisurile ataşate la dosarul cauzei, precum şi cu practica judiciară depusă.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată, declară deschise dezbaterile şi acordă cuvântul părţilor asupra cererii de chemare în judecată.
Avocat A, pentru reclamant, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat.
Consilier juridic M, pentru pârâtă, având cuvântul, învederează că reclamantul a solicitat comunicarea unui contract de achiziţie publică, precum şi faptul că cererea de chemare în judecată este întemeiată, iar în baza art. 451 C. pr. civ., a solicitat reducerea cheltuielilor de judecată ce vor fi stabilite în sarcina pârâtei. 

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia contencios Administrativ şi Fiscal la data de …, sub nr. …, reclamantul X a chemat în judecată pârâta Y, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate refuzul nelegal al pârâtei de a furniza informaţiile de interes public solicitate, din categoria celor care se comunică din oficiu; să fie obligată pârâta la comunicarea informaţiilor de interes public din categoria celor care se comunică din oficiu, individualizate conform adresei înaintate pârâtei cu următorul conţinut: „1. Copia bilanţului contabil al instituţiei dvs. la data de …; 2. Bugetul şi contul de execuţie al instituţiei dvs., în forma finală, aferent anului …; 3. Vă rugăm să ne comunicaţi: care este cuantumul amenzilor necolectate la bugetul instituţiei dvs. pentru perioada … – …?; care este numărul de somaţii şi titluri executorii emise de instituţia dvs. pentru perioada … – …?; care este suma recuperată în cadrul procedurilor de executare silită fiscală în perioada … – …?; care este numărul dosarelor de conversie a amenzii în muncă în favoarea comunităţii înaintat de instituţia dumneavoastră autorităţii competente în perioada … – …?; deţine instituţia dvs. un spaţiu pentru consultarea informaţiilor publice conform obligaţiei legale prev. la art. 5 alin. 4 lit. b din Legea …?; structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 4. Lista societăţilor comerciale cu care a încheiat contracte de achiziţie publică instituţia dvs. pentru perioada … –   …. Vă rugăm să precizaţi şi sumele achitate fiecărui furnizor/prestator”; să se dispună în sarcina pârâtei comunicarea informaţiilor de interes public, conform dispoziţiilor art. 7 alin. 3 din Legea …, prin poştă electronică la adresa [email protected]; iar, în subsidiar, în măsura în care pârâta face proba lipsei mijloacelor de comunicare prin poştă electronică, să dispună comunicarea informaţiilor publice la sediul pârâtei, conform dispoziţiilor art. 5 alin. 4 lit. b din Legea ….
În motivare, reclamantul a învederat că s-a adresat pârâtei solicitând comunicarea informaţiilor de interes public menţionate în petit, informaţii ce sunt necesare în vederea definitivării studiului privind: formele şi consecinţele mitei electorale mascate asupra procesului electoral; impactul asupra mediului concurenţial al aplicării diferenţiate a normelor fiscale; impactul asupra mediului concurenţial al necolectării taxelor şi impozitelor locale; impactul asupra procedurilor de achiziţie publică al necolectării taxelor şi impozitelor locale; impactul asupra calităţii serviciilor publice a necolectării taxelor şi impozitelor locale şi conflictul de interese la nivelul administraţiei publice locale.
De asemenea, reclamantul a mai precizat că pârâta nu a răspuns în termenul legal de 10 zile, prevăzut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. …, şi nici nu a încunoştinţat asupra posibilităţii de a soluţiona cererea formulată în termen de … de zile.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 şi art. 111 din Legea nr. …, informaţiile de interes public solicitate sunt din categoria celor care se comunică din oficiu, refuzul pârâtei de a le pune la dispoziţie fiind nelegal.
În consecinţă, faţă de considerente expuse, reclamantul a solicitat admiterea acţiunii şi obligarea pârâtei la comunicarea informaţiilor de interes public solicitate.
În drept, cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. ….
În dovedire, a fost depusă cererea de comunicare informaţii publice şi confirmarea de comunicare prin fax.
Totodată, reclamantul a solicitat şi judecarea cauzei în lipsă.
În cadrul procedurii prealabile, pârâta Y nu a depus întâmpinare la dosarul cauzei.
Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:
Prin adresa nr. …, reclamantul X a solicitat pârâtului Y următoarele informaţii şi documente publice: „1. Copia bilanţului contabil al instituţiei dvs. la data de …; 2. Bugetul şi contul de execuţie al instituţiei dvs., în forma finală, aferent anului …; 3. Vă rugăm să ne comunicaţi: care este cuantumul amenzilor necolectate la bugetul instituţiei dvs. pentru perioada … – …?; care este numărul de somaţii şi titluri executorii emise de instituţia dvs. pentru perioada … – …?; care este suma recuperată în cadrul procedurilor de executare silită fiscală în perioada … – …?; care este numărul dosarelor de conversie a amenzii în muncă în favoarea comunităţii înaintat de instituţia dumneavoastră autorităţii competente în perioada … – …?; deţine instituţia dvs. un spaţiu pentru consultarea informaţiilor publice conform obligaţiei legale prev. la art. 5 alin. 4 lit. b din Legea …?; structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 4. Lista societăţilor comerciale cu care a încheiat contracte de achiziţie publică instituţia dvs. pentru perioada … – …, precum şi sumele achitate fiecărui furnizor/prestator”.
De asemenea, reclamantul a solicitat prin acţiunea ce face obiectul dosarului de faţă ca, în subsidiar, în măsura în care pârâta face proba lipsei mijloacelor de comunicare prin poştă electronică, să dispună comunicarea informaţiilor publice la sediul pârâtei, conform dispoziţiilor art. 5 alin. 4 lit. b din Legea ….  
Instanţa mai reţine că reclamantul derulează la nivel naţional, urmare a dispoziţiilor asociatului unic, un proiect de agregare a datelor privind administrarea în condiţii de legalitate a bugetelor publice şi gradul de eficienţă administrativă al autorităţilor publice locale în colectarea şi urmărirea veniturilor cuvenite bugetelor locale, parte integrantă a bugetului consolidat al statului.
Potrivit art. 7 – (1) din Legea nr. … privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de … zile sau, după caz, în cel mult … de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte … zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum … de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Informaţiile solicitate se pot încadra în noţiunea de informaţie de interes public, aşa cum este definită de art. 2 lit. b din Legea nr. …, iar acestea trebuie comunicate din oficiu, conform art. 5 din acelaşi act normativ.
În sensul art. 2 lit. a din Legea nr. …, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ – teritorială este acţionar unic ori majoritar, reţinându-se că pârâta din speţa de faţă întruneşte această exigenţă.
Prin urmare, faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul art. 22 din Legea nr. …, tribunalul va admite acţiunea şi va obliga pârâta să comunice reclamantei informaţiile de interes public solicitate, în termen de cel mult … de zile de la comunicarea prezentei sentinţe, cu excepţia celor care deja s-ar regăsi pe site-ul instituţiei, raportat la dispoziţiile art. 5 alin. 4 din Legea nr. ….
În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa va da eficienţă dispoziţiilor art.  451 alin. 1 C. pr. civ., şi va obliga pârâta să achite reclamantei suma de … lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constatând că această sumă este proporţională cu activitatea desfăşurată de avocat şi cu complexitatea cauzei, având în vedere că pe rolul Tribunalului Gorj – secţia contencios administrativ şi fiscal se află mai multe cereri identice.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamantul X, cu sediul în …, str. …, nr. …, sector …, CIF …, … şi cu sediul procesual ales la B cu sediul în …, str. …, nr. …, judeţul …, în contradictoriu cu pârâta Y, cu sediul în comuna …, judeţul …, CIF …
Obligă pârâta să comunice reclamantei informaţiile de interes public solicitate, în termen de cel mult … de zile de la comunicarea prezentei sentinţe.
Obligă pârâta să achite reclamantei suma de … lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj, secţia de contencios administrativ şi fiscal.
Pronunţată în şedinţa publică de la 11 septembrie 2015.