Cauta in aceasta categorie:

Art. 251 Codul vamal Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

(1) Amânarea plăţii nu se acordă pentru cuantumul drepturilor care, deşi corespunzătoare unor mărfuri plasate sub un regim vamal care presupune obligaţia de a plăti astfel de drepturi, sunt totuşi înscrise de autoritatea vamală în evidenţa contabilă în conformitate cu dispoziţiile în vigoare referitoare la acceptarea declaraţiilor incomplete, deoarece declarantul nu a oferit, până la...

Citeste mai mult...

Art. 252 Codul vamal Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

(1) Autoritatea vamală poate acorda debitorului alte facilităţi de plată decât amânarea plăţii. Acordarea unor astfel de facilităţi de plată trebuie: a) să fie condiţionată de constituirea unei garanţii. Nu este necesar să se solicite o astfel de garanţie când, datorită situaţiei debitorului, solicitarea acesteia ar crea grave dificultăţi economice sau sociale; b) să aibă ca rezultat...

Citeste mai mult...

Art. 255 Codul vamal Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

(1) Dacă cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul stabilit: a) autoritatea vamală utilizează toate căile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv executarea silită, pentru a asigura plata acelei sume. Prin regulamentul vamal se pot stabili prevederi speciale cu privire la garanţi în cadrul regimului de tranzit; b) se percep majorări de întârziere, potrivit normelor în...

Citeste mai mult...

Art. 256 Codul vamal Stingerea datoriei vamale

(1) Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor în vigoare cu privire la împlinirea termenului de prescripţie extinctivă şi la imposibilitatea recuperării datoriei vamale în cazul constatării pe cale judecătorească a insolvabilităţii debitorului, datoria vamală se stinge prin: a) plata cuantumului drepturilor; b) remiterea cuantumului drepturilor; c) invalidarea declaraţiei vamale depuse pentru un regim vamal ce implică obligaţia de plată...

Citeste mai mult...

Art. 258 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Prin rambursare se înţelege restituirea totală sau parţială a drepturilor de import sau de export care au fost achitate. (2) Prin remitere se înţelege fie decizia de a nu percepe, integral sau parţial, cuantumul unei datorii vamale, fie decizia de a anula, integral sau parţial, înscrierea în evidenţa contabilă a unui drept de import sau...

Citeste mai mult...

Art. 259 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Drepturile de import sau de export sunt rambursate în măsura în care se stabileşte că, în momentul în care au fost plătite, cuantumul acestor drepturi nu era datorat legal sau când cuantumul lor a fost înscris în evidenţa contabilă contrar dispoziţiilor art. 243 alin. (2) şi (3). (2) Se procedează la remiterea drepturilor de import...

Citeste mai mult...

Art. 261 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Drepturile de import sunt rambursate sau remise în măsura în care se stabileşte că cuantumul acestora înscris în evidenţa contabilă este aferent mărfurilor plasate sub regimul vamal în cauză şi refuzate de importator, deoarece la data acceptării declaraţiei vamale erau defecte sau nu respectau condiţiile contractului în baza căruia au fost importate. Sunt asimilate...

Citeste mai mult...

Art. 262 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Drepturile de import sau de export pot fi rambursate ori remise în alte situaţii decât cele menţionate la art. 259-261: a) care urmează a fi stabilite în conformitate cu regulamentul vamal; b) ca urmare a unor împrejurări în care nu s-a constatat o înşelătorie sau o culpă evidentă a persoanei în cauză. Situaţiile în care se...

Citeste mai mult...

Art. 263 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

Drepturile de import sau de export sunt rambursate ori remise în condiţiile prevăzute în prezentul capitol numai când cuantumul de rambursat sau de remis depăşeşte nivelul stabilit prin regulamentul vamal. Cu toate acestea, autoritatea vamală poate da curs unei alte cereri de rambursare sau remitere şi cu privire la un cuantum mai mic....

Citeste mai mult...

Art. 264 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

Când o decizie de a da curs unei cereri de rambursare a cuantumului drepturilor de import sau de export, precum şi a dobânzilor pe credit şi a majorărilor de întârziere încasate la efectuarea plăţii acestor drepturi nu este pusă în aplicare în termen de 3 luni de la adoptarea acesteia, după această perioadă autoritatea vamală...

Citeste mai mult...

Art. 266 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Orice persoană are dreptul de a formula acţiune împotriva deciziilor care o privesc direct, luate de autoritatea vamală cu privire la aplicarea reglementărilor vamale. (2) Are, de asemenea, dreptul de a formula acţiune persoana care a solicitat autorităţii vamale o decizie cu privire la aplicarea reglementărilor vamale şi nu a primit un răspuns la cererea...

Citeste mai mult...

Art. 267 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

Când acţiunea prevăzută la art. 266 se referă la un titlu de creanţă privind datoria vamală şi alte taxe şi impozite datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale, înainte de depunerea acţiunii se poate formula contestaţie pe cale administrativă, care se soluţionează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală....

Citeste mai mult...

Art. 268 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Acţiunile care privesc alte decizii decât cele prevăzute la art. 267 se formulează potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), plângerea prealabilă nu suspendă executarea deciziei contestate. (3) Autoritatea vamală poate suspenda, total sau parţial, executarea acestei decizii până la soluţionarea plângerii prealabile, când are motive întemeiate să considere...

Citeste mai mult...

Art. 269 Codul vamal Rambursarea şi remiterea drepturilor

(1) Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu. (2) Sunt considerate ca restricţionate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusă unor condiţii sau îndeplinirii unor formalităţi speciale. (3) Când introducerea sau scoaterea...

Citeste mai mult...