Cauta in aceasta categorie:

Act de autoritate publică. Anulare decizie de impunere obligaţii fiscale – art. 5 din Legea nr. 36/1991 – art. 126 din Legea nr. 571/2003 – art. 128 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 – art. 130 din Legea nr. 571/2003

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Act de autoritate publică. Anulare decizie de impunere obligaţii fiscale - art. 5 din Legea nr. 36/1991 - art. 126 din Legea nr. 571/2003 - art. 128 alin. 1 din Legea nr....

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre agoa admisă

R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAŞOV SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL SENTINŢA CIVILĂ NR. 72/CC Şedinţa Camerei de Consiliu din data de 15 ianuarie 2013  Completul compus din: Preşedinte – M. L. Grefier – I. T. Pentru...

Citeste mai mult...

Anulare act, lipsa consimţământului soţului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Prin Sentinţa civilă nr.38/17.01.2013 pronunţată de Judecătoria Lipova s-a admis în parte acţiunea civilă exercitată  de reclamanta T.L. în contradictoriu cu pârâţii J.C. şi V.T. S-a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru autoturismul marca Peugeot cu număr de înmatriculare AR…., serie motor 038574. A fost obligat pârâtul V. T. să le predea...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie de imputare

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr…../2003 BM a formulat in contradictoriu cu SNTFM CFR Marfa prin Sucursala Iaşi actiune solicitând anularea Deciziei de imputare ………/12.11.2001 precum si a Deciziei de imputare ………./09.02.2001 emise de parata prin care i s-au imputat sumele de 164.981.942 lei, respectiv 353.262.326 lei. Prin întâmpinarea formulata intimata...

Citeste mai mult...

Anulare parţială hcj

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 947/316/2010 din  10.05.2010, la Judecătoria T. B, reclamanta  SC SINGAMA SRL  în contradictoriu cu pârâţii Comisia Judeţeană pentru stabilirea  dreptului  de  proprietate de pe lângă Prefectura G, Comisia Locală  pentru stabilirea dreptului  de  proprietate de pe lângă Primăria  O , O A, ş.a., a solicitat anularea parţială a hotărârilor...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face, anulare act

ROMANIA JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826 DOSAR NR. SENTINTA CIVILĂ NR. …/2012 Şedinţa publică din 8 octombrie 2012 Preşedinte: Grefier: S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea promovată de reclamanta … SRL, societate dizolvată ca succesoarea firmei …, în baza...

Citeste mai mult...

Anulare h.c.j. de invalidare

R O M Â N I A JUDECATORIA MOTRU Sentinta - Nr. 136/2011 Sedinta publica de la 19 Ianuarie 2011 Anulare H.C.J. de invalidare Este admisibila cererea intervenientului într-o actiune formulata de reclamant având ca obiect anulare partiala HCJ, chiar daca intervenientul nu...

Citeste mai mult...

Materie: Anulare ordin emis de Ministerul Sănătăţii Publice. Incompatibilitatea funcţiei de manager al spitalului public cu profesia de medic într-o unitate privată.

 Desfăşurarea activităţii medicale de specialitate într-o unitate sanitară privată, de către managerul spitalului public, atrage starea de incompatibilitate prevăzută la art. 180 alin. 1 lit. a  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.   Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava, înregistrată sub nr.2/39/2008, reclamantul M.O.F. a chemat în judecată...

Citeste mai mult...

Acţiunea în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa materială de soluţionare.

Acţiunea în anulare sentinţă arbitrală. Competenţa materială de soluţionare. Instanţa competentă a soluţiona acţiunea în anulare sentinţă arbitrală este instanţa imediat superioară celei care, in lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost competentă să judece in fond cauza. -  Articolul 365 alin. 1 Cod procedură civilă. Potrivit art.365 alin.1 C.pr.civ, competenţa de...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare a transferului patrimonial

Cod Operator 2443 Dosar nr. .........../95/2011/a4 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA A II-A CIVILĂ Sentinţa Nr. ……/2012 Şedinţa publică de la 04 Iulie 2012 Completul compus din: JUDECĂTOR-SINDIC ........... Grefier ... ........... Pe rol fiind examinarea cererii de...

Citeste mai mult...

Anulare hotărâre aga. Invocarea dispoziţiilor art. 117 alin. 6 şi 7 din Legea Societăţilor Comerciale, a dreptului de preferinţă şi a principiului egalităţii în drepturi a acţionarilor de a subscrie la majorarea capitalului social.

Urmare a obtinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 137/2002 si nu cele ale Legii nr. 297/2004, cu privire la majorare. Dispozitiile legii speciale (cum este cazul Legii nr. 137/2002) nu se pot completa decât cu cele ale unei legi generale (în speta Legea...

Citeste mai mult...

Civil- anulare decizie de sanctionare

Dosar nr. 2196/93/2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL ILFOV SECŢIA CIVILĂ SENTINTA CIVILA Nr. 3267/2014 Şedinţa publică de la 22 Octombrie 2014 Completul compus din: PREŞEDINTE C.A.M. Asistent Judiciar M.M. Asistent Judiciar P.R.L. Grefier P.M. Pe rol judecarea cauzei...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil .contestaţie în anulare. greşeală materială. înţelesul noţiunii. Art. 318 al. 1 Cod procedură civilă

DREPT PROCESUAL CIVIL CONTESTAŢIE ÎN ANULARE. GREŞEALĂ MATERIALĂ. ÎNŢELESUL NOŢIUNII. Art. 318 al. 1 Cod procedură civilă Potrivit art. 318 al. 1 Cod procedură civilă hotărârile instanţei de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa respingând...

Citeste mai mult...

Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă.

3. Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Competenţă.Litispendenţă. Potrivit art. 364 lit. d şi e C.pr.civ., hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare atunci când partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, ori hotărârea a fost pronunţată după expirarea...

Citeste mai mult...

Anulare Hotărâre aga. Modificarea ordinii de zi

Ordinea de zi a convocatorului este respectata în condi?iile în care un punct al acesteia vizeaza tocmai alegerea unui nou administrator. Alegerea unui nou administrator ce figureaza ca punct pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, presupune alegerea în concret a administratorului si nu desemnarea candidatilor pentru ca, ulterior, sa...

Citeste mai mult...

Anulare act. Executarea lipsei de interes.

Prin sentinţa  civilă  nr. 2582/12.03.2012  Judecătoria Bacău a admis excepţia lipsei de interes şi în consecinţă a respins acţiunea formulată de reclamanta P.A.  în contradictoriu  cu pârâţii P.M. şi  BNP  G.F. ca lipsită de interes. Pentru a  pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele: La data de 12 octombrie 2007, s-a...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare act. Excepţie de la principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipiensis. Aplicare

Regula de drept potrivit careia nevalabilitatea titlului de proprietate al  transmitatorului atrage si nulitatea titlului subdobânditorului nu functioneaza în cazul în care actul a fost încheiat cu titlu oneros, adica atunci când tertul dobânditor a dat  un bun material, eventual o suma de bani, pentru dobândirea dreptului de proprietate. Regula de...

Citeste mai mult...

Insolvenţă. Anulare transfer patrimonial. Momentul încheierii actului atacat.

Prin sentinţa comercială nr. 356/18.05.2010 a fost deschisă procedura generală de insolvenţă faţă de debitorul SC „X” SA,  fiind desemnat în calitate de administrator judiciar practicianul în insolvenţă S. SPRL Suceava. Prin cererea formulată la data de 7 decembrie 2011, administratorul judiciar a solicitat anularea transferului patrimonial privind imobilul identificat cu nr. cadastral...

Citeste mai mult...