Constatare nulitate absolută hcj şi anulare titlu de proprietate


Dosar nr. 15021/318/2011  operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 680

Sedinta publica de la 26 Ianuarie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier: ELENA CIORTAN

 Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamantul …. împotriva pârâtelor  Comisia locala Ciuperceni pentru aplicarea Legii 18/1991, Comisia judeteana Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate si Directia Silvica Gorj, având ca obiect  constatarea nulitatii  absolute a HCJ nr. 4136/2006 si anularea titlului de proprietate nr. 363/2003.

La apelul nominal facut în sedinta publica  au lipsit partile, reclamantul fiind reprezentat de procurator MM.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, reprezentantul reclamantului  a depus la dosar precizari cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de pârâta Comisia locala Ciuperceni pentru aplicarea legii 18/1991 si a solicitat administrarea probei cu înscrisuri si expertiza tehnica de specialitate sau omologarea expertizei topo efectuata.

Instanta, în temeiul art.167C.p.c. a încuviintat proba cu înscrisurile depuse la dosar, iar cu privire la administrarea probei cu expertiza topo a  apreciat ca aceasta  nu este utila solutionarii cauzei, în raport de înscrisurile depuse la dosar, cererea de probatoriu fiind respinsa.

Se constata înaintat  spre conexare dosarul nr.17353/318/2011, având ca obiect obligarea Comisiei locale Ciuperceni sa comunice  reclamantului actele depuse în procedura de reconstituire  a dreptului de proprietate. Se pune în discutie exceptia de conexitate, procuratorul reclamantului solicitând admiterea exceptiei.

 Instanta, apreciind asupra exceptiei de conexitate, constata ca între cele doua pricini nu exista legatura astfel încât hotarârea uneia  sa  influenteze hotarârea ce se va da asupra  celeilalte si, nefiind întrunite conditiile impuse de art.164 C.p.c. exceptia se respinge.

Nemaifiind alte  cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata, acordând cuvântul atât asupra exceptiei autoritatii de lucru judecat, cât si pe fond.

Reprezentantul reclamantului, având cuvântul potrivit art.68 alin.6 C.p.c., a solicitat respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat si admiterea actiunii, urmând sa se constate nulitatea partiala a HCJ nr.4163/2006 si sa se dispuna reconstituirea dreptului de propriettae pentru suprafata totala de 93671mp si, în consecinta, sa se anuleze si titlul de proprietate nr. 363/2003.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul judecatoriei TG-Jiu sub nr.15021/318/2011 reclamantul …. a chemat în judecata pârâtele  Comisia locala Ciuperceni pentru aplicarea Legii 18/1991, Comisia judeteana Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate si Directia Silvica Gorj si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se anuleze HCJ nr.4163/2006 si sa se dispuna completarea suprafetei validate  prin HCJ nr.3002/2007, de 4ha, cu suprafata de 68671mp, pe vechiul amplasament,iar ca o consecinta sa se anuleze si titlul de proprietate nr. 363/2003, emis pe numele TT  pentru suprafata de 1,5ha, si sa se dispuna eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru suprafata totala de 9,3671ha.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca  suprafata de 68671mp , teren forestier, este libera, astfel ca se poate dispune reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, dovedit cu martori, acte si expertiza topo.

În dovedirea sustinerilor s-a depus la dosar  plan de amplasament, procura judiciara autentificata sub nr.1749/2011, HCJ nr.4136/2006, cererea nr.742/2011.

Pârâta Comisia locala Ciuperceni a formulat întâmpinare, invocând exceptia autoritatii de lucru judecat. S-a sustinut ca reclamantul a contestat anterior aceeasi hotarâre , pronuntându-se s.c. nr.1992/2011, în dosarul nr.7459/318/2010, astfel ca se impune respingerea actiunii.

S-a depus la dosar, în sustinerea exceptiei,s.c. nr.1992/2011.

Reclamantul a raspuns exceptiei invocata de pârâta Comisia locala Ciuperceni pentru aplicarea Legii 18/1991, solicitând respingerea acesteia. S-a sustinut ca în dosarul nr.7459/318/2011 nu au fost valorificate depozitiile martorilor, în sensul ca organul local nu le-a avut în vedere la validarea dreptului de proprietate si, mai mult, a solicitat si teren de la  autorii TD, TT si T.A.

Instanta  a solicitat relatii la organul local cu privire la  actele contestate, iar prin adresa nr.4610/2012 s-a comunicat ca reclamantul a formulat cererile de reconstituire nr.4199/22.09.2005 si nr.4878/30.11.2005, solutionate prin HCJ nr.4136/2006, comunicata cu adresa nr.2490/15.10.2006, iar titlul de proprietate nr. 363/2003 a fost emis în baza cererii de reconstituire nr.1809/1991, validata prin HCJ nr.3119/2002, anexa 53, pozitia 59, a procesului verbal de punere în posesie nr.221/26.03.2003.

Cu privire la autorii TD, TT si T.A. s-a comunicat ca reclamantul nu a solicitat teren de la autorii  N.I si TA.

S-a anexat adresei, cererea nr.4199/2005, adresa nr.4199/2005, confirmare de primire, , adresa nr.2490/2006, confirmare de primire, cererea nr.4878/2005, declaratii de recunoastere reciproca a limitelor proprietatii, tabel de invalidare, cererea nr.1809/1991, act de identitate, acte de stare civila, certificat de mostenitor nr.177/2005, încheiere de rectificare nr.8224/2005, titlul de proprietate nr.363/2003, , certificat de deces, schita amplasament,  HCJ nr.3119/2002, anexa 53, procesul verbal de punere în posesie nr.221/2003.

Prin cererea depusa la fila 71 reclamantul si-a precizat actiunea în sensul ca solicita constatarea nulitatii absolute partiale a HCJ nr.4136/2006 si completarea suprafetei de 4ha pâna la 93671mp.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

Prin cererea nr.1809/21.03.1991 TT, autoarea reclamantului, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul agricol si forestier situat pe raza satului Strîmba.

Prin HCJ nr.3119/2002 s-a validat autorul T D.P. C, cu mostenitoarea TT cu suprafata de 1,50ha, teren forestier( anexa 53, pozitia59), fiind eliberat procesul verbal de punere în posesie nr.221/2003 pentru aceeasi suprafata de teren

În anul 2005 reclamantul solicita diferenta de padure de 2,5ha, aratând ca este mostenitorul lui TC si TT si a primit suprafata de 1,5ha, teren forestier.

 Prin HCJ nr.4136/2006  reclamantul este invalidat cu suprafata de 4,7200ha, retinându-se ca nu s-au depus acte doveditoare.

Prin s.c. nr. 3002/23.04.2007 a fost admisa plângerea formulata de reclamant împotriva HCJ nr.4136/2006, a fost anulata partial hotarârea de invalidare  si s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,5 ha, teren forestier, retinându-se ca  autorii au figurat în BAP cu suprafata de 4ha, prin cererea formulata în temeiul Legii 247/2005 s-a solicitat suprafata de 2,5ha, iar anterior s-a reconstituit suprafata de 1,5ha.

Reclamantul a solicitat ulterior constatarea nulitatii absolute a HCJ nr.4163/2006, aratând ca in urma unei expertize tehnice  a rezultat suprafata de 8, 1479ha, teren forestier, din care s-a validat suprafata de 2,5ha, iar pentru suprafata de 1,5 ha s-a emis titlul de proprietate nr.363/2003, astfel ca se impune reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta de 4,1479ha.

Prin s.c. nr.1992/2011 s-a respins actiunea, retinându-se ca îndreptatirea reclamantului la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,5ha  s-a stabilit irevocabil prin s.c. nr.3002/2007, astfel ca nu se poate formula din nou plângere împotriva aceleiasi hotarâri de invalidare.

În cauza de fata reclamantul contesta din nou aceeasi hotarâre de invalidare, solicitând constatarea nulitatii absolute si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata totala de 93671mp, suprafata care rezulta din expertiza topo si nu pentru suprafata de 4ha, cum gresit s-a retinut.

Fata de starea de fapt expusa, instanta retine ca în cauza opereaza exceptia autoritatii de lucru judecat în raport de s.c. nr.1992/2011, pronuntata în dosarul nr.7459/318/2010, care a avut ca obiect constatarea  nulitatii absolute a HCJ nr.4136/2006, exceptie reglementata de art.166 C.p.c.

Exceptia autoritatii de lucru judecat corespunde necesitatii de stabilitate juridica si ordine sociala, fiind interzisa readucerea în fata instantei a unor chestiuni litigioase deja rezolvate definitiv.

În cauza opereaza si prezumtia autoritatii de lucru judecat în raport de s.c. nr.3002/2007, pronuntata în dosarul nr.4029/318/2006, ce a avut ca obiect plângere formulata împotriva HCJ 4136/2006 întemeiata pe dispozitiile art.58 din legea 18/1991, prin care s-a statuat în mod irevocabil îndreptatirea reclamantului la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2,5ha, astfel ca ceea ce s-a statuat nu trebuie contrazis printr-o alta hotarâre judecatoreasca .

În ceea ce priveste anularea titlului de proprietate nr.363/2003 instanta retine  ca acesta este emis în baza HCJ nr.3119/2002 si  a procesului verbal nr.221/2003, acte care nu au fost anulate în procedura Legii 18/1991, astfel ca titlul de proprietate, corespunzând actelor premergatoare, este legal emis, nefiind motive de anulare.

Împrejurarea ca autoarea TT a detinut în proprietate o suprafata mai mare decât cea pentru care s-a emis titlul de proprietate, solicitata ulterior în temeiul Legii 247/2005, nu are nicio relevanta asupra valabilitatii titlului de proprietate întrucât la data emiterii acestuia  suprafata validata era de 1,5ha.

Pentru aceste considerente actiunea  având ca obiect constatare nulitate absoluta HCJ nr.4136/2006 va fi respinsa ca fiind autoritate de lucru judecat, iar capatul de cerere având ca obiect anulare titlu de proprietate nr.363/2003 va fi respinsa ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de pârâta Comisia locala pentru aplicarea legii 18/1991 Ciuperceni.

Respinge actiunea  având ca obiect constatare nulitate absoluta HCJ nr.4136/2006 formulata de reclamantul …  cu domiciliul în ….împotriva pârâtelor  Comisia locala Ciuperceni pentru aplicarea Legii 18/1991, Comisia judeteana Gorj pentru stabilirea dreptului de proprietate si Directia Silvica Gorj , ca fiind autoritate de lucru judecat.

Respinge actiunea având ca obiect anularea titlului de proprietate nr.363/2003.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi,  26 Ianuarie 2012, la judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

ELENA CIORTAN

O.P. 03 Februarie 2012/6ex

1