Cauta in aceasta categorie:

Art. 505 Felul şi întinderea reparaţiei Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Art. 505 Felul şi întinderea reparaţiei La stabilirea întinderii reparaţiei se ţine seama de durata privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum şi de consecinţele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă. Reparaţia constă în plata unei sume de bani sau, ţinându-se seama de...

Citeste mai mult...

Art. 504 Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Art. 504 Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei Persoana care a fost condamnată definitiv are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare. Are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată de libertate ori căreia i...

Citeste mai mult...

Art. 506 Acţiunea pentru repararea pagubei Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Art. 506 Acţiunea pentru repararea pagubei Acţiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana îndreptăţită, potrivit art. 504, iar după moartea acesteia poate fi continuată sau pornită de către persoanele care se aflau în întreţinerea sa. Acţiunea poate fi introdusă în termen de 18 luni de la data rămânerii definitive, după caz, a hotărârilor instanţei de...

Citeste mai mult...

Art. 507 Acţiunea în regres Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal

Art. 507 Acţiunea în regres În cazul în care repararea pagubei a fost acordată potrivit art. 506, cât şi în situaţia în care statul român a fost condamnat de către o instanţă internaţională, acţiunea în regres împotriva aceluia care, cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă, a provocat situaţia generatoare de daune, este obligatorie. Legea 356/2006 - pentru...

Citeste mai mult...

Art. 508 Constatarea dispariţiei înscrisului PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIŢIE A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE

Art. 508 Constatarea dispariţiei înscrisului În cazul dispariţiei unui dosar judiciar sau a unui înscris care aparţine unui astfel de dosar, organul de urmărire penală sau preşedintele instanţei la care se găsea dosarul sau înscrisul întocmeşte un proces-verbal prin care constată dispariţia şi arată măsurile care s-au luat pentru găsirea lui. Pe baza procesului-verbal se procedează potrivit...

Citeste mai mult...

Art. 509 Obiectul procedurii speciale PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIŢIE A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE

Art. 509 Obiectul procedurii speciale Când dosarul sau înscrisul dispărut este reclamat de un interes justificat şi nu poate fi refăcut potrivit procedurii obişnuite, procurorul prin ordonanţă sau instanţa de judecată prin încheiere dispune, după caz, înlocuirea sau reconstituirea dosarului ori înscrisului dispărut. Încheierea instanţei se dă fără citarea părţilor, afară de cazul când instanţa consideră necesară...

Citeste mai mult...

Art. 510 Efectuarea procedurii speciale PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIŢIE A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE

Art. 510 Efectuarea procedurii speciale Înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată înaintea căreia cauza se găseşte pendinte, iar în cauzele definitiv soluţionate, de instanţa la care dosarul se găseşte în conservare. Când constatarea dispariţiei s-a făcut de un organ de urmărire penală sau de o instanţă de judecată,...

Citeste mai mult...

Art. 511 Înlocuirea înscrisului PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIŢIE A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE

Art. 511 Înlocuirea înscrisului Înlocuirea înscrisului dispărut are loc atunci când există copii oficiale de pe acel înscris. Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată ia măsuri pentru obţinerea copiei. Copia obţinută ţine locul înscrisului original până la găsirea acestuia. Persoanei care a predat copia oficială i se eliberează o copie certificată de pe aceasta....

Citeste mai mult...

Art. 512 Reconstituirea înscrisului PROCEDURA ÎN CAZ DE DISPARIŢIE A ÎNSCRISURILOR JUDICIARE

Art. 512 Reconstituirea înscrisului Când nu există o copie oficială de pe înscrisul dispărut, se procedează la reconstituirea acestuia. Reconstituirea unui dosar se face prin reconstituirea înscrisurilor pe care le conţinea. În vederea reconstituirii pot fi folosite orice mijloace de probă. Rezultatul reconstituirii se constată, după caz, prin ordonanţa organului de urmărire penală confirmată de procuror sau prin...

Citeste mai mult...

Art. 513 Condiţiile şi modalităţile de realizare Dispoziţii generale ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ

Art. 513 Condiţiile şi modalităţile de realizare Condiţiile şi modalităţile de realizare a asistenţei judiciare internaţionale în materie penală sunt cele stabilite prin dispoziţiile cuprinse în legea specială şi în prezentul capitol, dacă prin convenţiile internaţionale nu se prevede altfel. Legea 281/2003 - privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale din...

Citeste mai mult...

Art. 522 Executarea dispoziţiilor civile Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine ASISTENŢA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ

Art. 522 Executarea dispoziţiilor civile Executarea dispoziţiilor civile dintr-o hotărâre judecătorească penală străină se face potrivit regulilor prevăzute pentru executarea hotărârilor civile străine. Art. 5221 Rejudecarea celor judecaţi în lipsă în caz de extrădare În cazul în care se cere extrădarea sau predarea în baza unui mandat european de arestare a unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza...

Citeste mai mult...