Cauta in aceasta categorie:

ARTICOLUL 205 Posibilitatea de contestare Dreptul la contestaţie

ARTICOLUL 205 Posibilitatea de contestare (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii. (2)...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 206 Forma şi conţinutul contestaţiei Dreptul la contestaţie

ARTICOLUL 206 Forma şi conţinutul contestaţiei (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: a) datele de identificare a contestatorului; b) obiectul contestaţiei; c) motivele de fapt şi de drept; d) dovezile pe care se întemeiază; e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică,...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 207 Termenul de depunere a contestaţiei Dreptul la contestaţie

ARTICOLUL 207 Termenul de depunere a contestaţiei (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii. (2) În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestaţia va fi înaintată de către acesta, în termen de 5 zile...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 208 Retragerea contestaţiei Dreptul la contestaţie

ARTICOLUL 208 Retragerea contestaţiei (1) Contestaţia poate fi retrasă de contestator până la soluţionarea acesteia. Organul de soluţionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie. (2) Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia....

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 209 Organul competent Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare

ARTICOLUL 209 Organul competent (1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, se soluţionează de către: a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 211 Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare

ARTICOLUL 211 Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei (1) Decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul. (2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluţionarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestaţiei la organul de soluţionare competent, obiectul cauzei, precum...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 212 Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare Dispoziţii procedurale

ARTICOLUL 212 Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare (1) Organul de soluţionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluţionarea contestaţiei, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei, Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art....

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 213 Soluţionarea contestaţiei Dispoziţii procedurale

ARTICOLUL 213 Soluţionarea contestaţiei (1) În soluţionarea contestaţiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării. (2)...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă Dispoziţii procedurale

ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă (1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când: a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 215 Suspendarea executării actului administrativ fiscal Dispoziţii procedurale

ARTICOLUL 215 Suspendarea executării actului administrativ fiscal (1) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. (2) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 216 Soluţii asupra contestaţiei Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 216 Soluţii asupra contestaţiei (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. (3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 217 Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 217 Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale (1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. (2) Contestaţia nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită....

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 218 Comunicarea deciziei şi calea de atac Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 218 Comunicarea deciziei şi calea de atac (1) Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică contestatorului, persoanelor introduse, în condiţiile art. 44, precum şi organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. (2) Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate de către contestatar sau de către persoanele introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei potrivit art. 212,...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 219 Contravenţii Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 219 Contravenţii (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni; b) neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume; b) neîndeplinirea la termen a...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 220 Contravenţii şi sancţiuni la regimul produselor accizabile Soluţii asupra contestaţiei

ARTICOLUL 220 Contravenţii şi sancţiuni la regimul produselor accizabile Abrogat. OG 29/2011 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 31 august 2011, Monitorul Oficial 626/2011; OUG 54/2010 - privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale din 23 iunie 2010, Monitorul Oficial 421/2010; OUG 39/2010 - pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul...

Citeste mai mult...