Cauta in aceasta categorie:

ARTICOLUL 99 Competenţa Realizarea inspecţiei fiscale

ARTICOLUL 99 Competenţa (1) Inspecţia fiscală se exercită exclusiv, nemijlocit şi neîngrădit prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, conform dispoziţiilor prezentului titlu, ori de alte autorităţi care sunt competente, potrivit legii, să administreze impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat. (2) Competenţa...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 98 Perioada supusă inspecţiei fiscale Sfera inspecţiei fiscale

ARTICOLUL 98 Perioada supusă inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. (2) La contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior, în condiţiile alin. (1). (3) La celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor născute în ultimii 3...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 97 Proceduri şi metode de control fiscal Sfera inspecţiei fiscale

ARTICOLUL 97 Proceduri şi metode de control fiscal (1) În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului; b) controlul...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 96 Formele şi întinderea inspecţiei fiscale Sfera inspecţiei fiscale

ARTICOLUL 96 Formele şi întinderea inspecţiei fiscale (1) Formele de inspecţie fiscală sunt: a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a tuturor obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioadă de timp determinată; b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, pentru o perioadă de timp determinată. (2) Inspecţia...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 94 Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale Sfera inspecţiei fiscale

ARTICOLUL 94 Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale (1) Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora. (2) Inspecţia fiscală are următoarele...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 93 Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale

ARTICOLUL 93 Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale, va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală....

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 92 Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale

ARTICOLUL 92 Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale (1) Termenele de prescripţie prevăzute la art. 91 se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 91 Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale

ARTICOLUL 91 Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 90 Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare Dispoziţii generale

ARTICOLUL 90 Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare (1) Cuantumul obligaţiilor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării ulterioare. (2) Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desfiinţată sau modificată, din iniţiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatărilor organului fiscal competent. (3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de prescripţie...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 9 Dreptul de a fi ascultat Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

ARTICOLUL 9 Dreptul de a fi ascultat (1) Înaintea luării deciziei organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei. (2) Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situaţiei...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 89 Deciziile referitoare la bazele de impunere Dispoziţii generale

ARTICOLUL 89 Deciziile referitoare la bazele de impunere (1) Bazele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, în următoarele situaţii: a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia va cuprinde şi repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoană care a participat la realizarea venitului; b) când sursa venitului impozabil se află...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Dispoziţii generale

ARTICOLUL 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale: a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat; b) deciziile referitoare la bazele de impunere; c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; d) abrogată. e)...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 87 Forma şi conţinutul deciziei de impunere Dispoziţii generale

ARTICOLUL 87 Forma şi conţinutul deciziei de impunere Decizia de impunere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 43. Decizia de impunere trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), şi categoria de impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă datorată bugetului general consolidat, baza de impunere, precum şi cuantumul acestora, pentru fiecare...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 86 Decizia de impunere Dispoziţii generale

ARTICOLUL 86 Decizia de impunere (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifică baza de impunere, ca urmare a unor constatări prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspecţii fiscale. (2) Pentru creanţele administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat Dispoziţii generale

ARTICOLUL 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 84 Corectarea declaraţiilor fiscale Termene

ARTICOLUL 84 Corectarea declaraţiilor fiscale (1) Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. (2) Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative. (3) În cazul ...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 83 Depunerea declaraţiilor fiscale Termene

ARTICOLUL 83 Depunerea declaraţiilor fiscale (1) Declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă. În cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea...

Citeste mai mult...

ARTICOLUL 82 Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale Termene

ARTICOLUL 82 Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale (1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal. (2) În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. (3) Contribuabilul are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute...

Citeste mai mult...