Cauta in aceasta categorie:

Art. 102 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 102 Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură organizează şi realizează prin personalul propriu împuternicit şi prin personalul împuternicit de la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură: a) controlul aplicării şi respectării regimului silvic în fondul forestier naţional; b) controlul modului în care se aplică şi se respectă normele specifice...

Citeste mai mult...

Art. 103 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 103 (1) Deţinătorii de fond forestier şi de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, inclusiv ocoalele silvice, sunt obligaţi să permită accesul personalului silvic împuternicit pentru controlul respectării regimului silvic sau a normelor tehnice specifice, după caz, după înştiinţarea prealabilă a acestora. (2) Personalul silvic împuternicit pentru controlul respectării regimului silvic are dreptul să pătrundă...

Citeste mai mult...

Art. 105 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 105 (1) Prejudiciul adus pădurii, denumit în continuare prejudiciu, indiferent de natura juridică a proprietăţii şi de suprafaţa pădurii avută în proprietate, se evaluează potrivit legii. (2) Valoarea prejudiciilor din pădurile încadrate prin amenajamentul silvic în grupa I funcţională, din perdelele forestiere de protecţie şi din jnepenişuri se stabileşte prin multiplicarea de două ori a...

Citeste mai mult...

Art. 106 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 106 (1) Reducerea suprafeţei fondului forestier naţional fără respectarea dispoziţiilor art. 36 şi 37 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi schimbarea destinaţiei obiectivului pentru care s-a obţinut aprobarea de scoatere din fondul forestier naţional...

Citeste mai mult...

Art. 108 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 108 (1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se sancţionează după cum urmează: a) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani...

Citeste mai mult...

Art. 111 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 111 (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare prin incendiere a pădurilor, a perdelelor forestiere de protecţie, a vegetaţiei forestiere din terenurile degradate ameliorate prin împăduriri, a jnepenişurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional, de către proprietari, deţinători, administratori sau de orice altă persoană, constituie infracţiune şi se pedepseşte...

Citeste mai mult...

Art. 117 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 117 Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să constate faptele prevăzute la art. 106-113 personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi al structurilor sale teritoriale, personalul silvic din cadrul...

Citeste mai mult...

Art. 118 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 118 (1) Personalul silvic prevăzut la art. 117 are competenţa să identifice şi să inventarieze, în locurile unde se află, materialele lemnoase provenite din săvârşirea unor fapte ce pot fi calificate ca infracţiuni silvice. (2) Materialele lemnoase prevăzute la alin. (1) se reţin de personalul silvic împuternicit să constate aceste fapte. (3) Procedura de reţinere prevăzută...

Citeste mai mult...

Art. 119 Modalităţi de sprijin pentru dezvoltarea durabilă a pădurilor

Art. 119 (1) În cazul constatării prejudiciilor produse prin fapte ce pot fi calificate ca infracţiuni, persoana care are calitatea să le constate depune actul de constatare la unitatea sau la instituţia în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Conducătorul unităţii sau al instituţiei prevăzute la alin. (1) transmite actul de constatare la parchetul de pe lângă...

Citeste mai mult...