Cauta in aceasta categorie:

Act de autoritate publică. Anulare decizie de impunere obligaţii fiscale – art. 5 din Legea nr. 36/1991 – art. 126 din Legea nr. 571/2003 – art. 128 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 – art. 130 din Legea nr. 571/2003

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Act de autoritate publică. Anulare decizie de impunere obligaţii fiscale - art. 5 din Legea nr. 36/1991 - art. 126 din Legea nr. 571/2003 - art. 128 alin. 1 din Legea nr....

Citeste mai mult...

Sancţiune disciplinară funcţionar public cu statut special conf. Leg. 293/2004, nerespectarea condiţiilor specifice de aplicare a procedurii şi modalităţii de sancţionare

Prin cererea înregistrată sub nr. 665/91/2007, la Tribunalul Vrancea, Sindicatul Naţional al Lucrătorilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor în calitate de reprezentant legal al Grupei Sindicale din Penitenciarul de Maximă Siguranţă Focşani,a solicitat obligarea Penitenciarului de Maximă Siguranţă Focşani, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Justiţiei obligarea la plata către membrii de sindicat a...

Citeste mai mult...

2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă.

2. Autonomie publică locală. Legea nr. 215/2001. Acord/contract colectiv de muncă. Depăşirea competenţei de către autoritatea publică deliberativă. Depăşirea de competenţă a autorităţii publice deliberative prin care s-a aprobat Acord/Contract colectiv de muncă poate fi cenzurată de instanţa de contencios administrativ întrucât art. 36 din Legea nr. 215/2001 enumeră atribuţiile Consiliului local...

Citeste mai mult...

Cerere de aajutor public pentru cererea de repunere pe rol

Deliberând asupra cauzei de fata, instanta retine urmatoarele: Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 6 la data de 21.10.2011, în sedinta publica, petentul X a solicitat încuviintarea cererii de ajutor public judiciar, prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru aferenta cererii de repunere pe rol a dosarului nr. …. ...

Citeste mai mult...

Informatii de interes public. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a functionarului public chemat in judecata, care poate sta in judecata doar pentru cererea accesorie privind acordarea despagubirilor, in conditiile art.16 din legea nr.554/200…

Informatii de interes public. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a functionarului public chemat in judecata, care poate sta in judecata doar pentru cererea accesorie privind acordarea despagubirilor, in conditiile art.16 din legea nr.554/2008, doar in solidar cu autoritatea publica. - art.6, 7 si 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile...

Citeste mai mult...

Funcţionar public – poliţist local. Refuzul de acordare a majorării salariale cu un procent de 7,5% corespunzător a trei clase de salarizare succesive prevăzut de anexa nr. 1 lit. d punctul 3 a Legii nr. 284/2010 este justificat.

Aplicabilitate art. 1 din Legea nr. 285/2010, art. II din O.U.G. nr. 80/2010 aprobată cu modificări prin Legea nr. 283/2011 şi art. 1 din O.U.G. nr. 84/2012. Asupra recursului de faţă: Prin sentinţa civilă nr. 735/12.06.2014 Tribunalul Covasna a admis acţiunea formulată de reclamanţii B.L., G.A., J.S.A., V.I., T.C., M.G., O.L., O.C.,...

Citeste mai mult...

Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei v., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor h.g. nr.717/2008.

Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor H.G. nr.717/2008. Secţia de contencios administrativ şi fiscal - Decizia nr.27/CA/12 ianuarie 2011 Prin Decizia nr. 27/CA/2011 pronunţată în dosar nr. 1241/97/2010 la data de 12.01.2011, Secţia de...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. funcţionar public – stimulente. -art.8 din Ordinul 1418/2006; -art.3041, 312 Cod procedură civilă; -art.6 paragraf 1 cedo.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONAR PUBLIC – STIMULENTE. -art.8 din Ordinul 1418/2006; -art.3041, 312 Cod procedură civilă; -art.6 paragraf 1 CEDO. Dreptul exclusiv al directorului general de a aproba stimulentele financiare ale funcţionarilor publici din instituţie, nu poate fi exercitat în...

Citeste mai mult...

Garanţia de participare la procedura de achiziţie publică. Reţinerea garanţiei de către autoritatea contractantă pentru nesemnarea contractului în perioada de valabilitate a ofertei de către ofertantul câştigător.

Prin sentinţa civilă nr. 927/CA/10.03.2014, Tribunalul Braşov - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal: a respins excepția prematurităţii, invocată de pârâtă; a admis în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. „V” S.R.L. O. în contradictoriu cu pârâta R.A.T. B.; a anulat în parte actul nr. 5743/04.10.2013 emis...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe  Sintagma folosită de organul administrativ în decizia de sancţionare privind „neglijenţa repetată în soluţionarea lucrărilor”, fără individualizarea acestora, a intervalului de timp când s-au consumat şi a motivelor pentru care s-au înlăturat apărările funcţionarului public, sunt de natură a conduce la...

Citeste mai mult...

Acţiune împotriva respingerii ofertei de achiziţie publică.

Contencios administrativ Sentinţă Acte ale autorităţilor publice Acţiune împotriva respingerii ofertei de achiziţie publică.  În condiţiile în care procedura administrativ-jurisdicţională reglementată de prevederile art. 266 şi urm. din OUG nr. 34/2006 a fost epuizată, prin emiterea Deciziei nr. 2428/C1/2370 de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, legalitatea procedurii...

Citeste mai mult...

Cont.adm. Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului public pe perioada în care este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică (art.9 alin.1 lit.a) din Legea nr.188/1999)

Prin cererea înregistrată la nr. 3682/114/2008 din 29.09.2008 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamantul A.N. a chemat în judecată pe pârâtul P.C.Murgeşti – N.I.E,  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la emiterea dispoziţiei de reîncadrare pe funcţia publică deţinută anterior, precum şi la obligarea de daune morale. ...

Citeste mai mult...

Natura juridică a unui act emis de o autoritate publică se analizează prin prisma definiţiei date de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 potrivit căruia actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o auto

Natura juridică a unui act emis de o autoritate publică se analizează prin prisma definiţiei date de art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004 potrivit căruia actul administrativ este „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii...

Citeste mai mult...

Expropriere pentru cauză de utilitate publică

Titlu  Expropriere pentru cauză de utilitate publică Tip speta sentinţă civilă Nr.96 Data 22 ianuarie 2016 Domeniu asociat Exproprieri Continut speta  . Teren arabil extravilan .Utilitate publică  a  lucrării de interes naţionla . Expropriere. Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. 5316/90/2013, reclamantul STATUL ROMÂN, în...

Citeste mai mult...

Antrenarea raspunderii patrimoniale a functionarului public pentru pagube produse patrimoniului institutiei publice

Antrenarea răspunderii patrimoniale a funcţionarului public  pentru pagube produse patrimoniului instituţiei publice. Pierderea calităţii de funcţionar public anterior promovării acţiunii în justiţie. Instanţa competentă este cea de drept comun, respectiv Judecatoria. Reclamantul Municipiul G, prin Primar, a  chemat in judecata pe paratul SC, solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 6355 lei ,...

Citeste mai mult...

Concesionarea terenurilor prin licitaţie publică. Atributul organului administrativ privind modalitatea licitaţiei şi a formei de concesionare. Refuzul de participare la licitaţie. Calitate procesuală activă

Concesionarea terenurilor prin licitaţie publică. Atributul organului administrativ privind modalitatea licitaţiei şi a formei de concesionare. Refuzul de participare la licitaţie. Calitate procesuală activă Refuzul expres al reclamantului de a participa la licitaţia pe parcele a unei suprafeţe de teren, sub pretextul că doreşte atribuirea întregii suprafeţe prin negociere directă, nu îi dau...

Citeste mai mult...

Licitaţie publică. Plângere formulată in temeiul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune lucrări publice şi de servicii. Evaluare oferte

Licitatie publica. Plângere formulata in temeiul Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune lucrari publice si de servicii. Evaluare oferte. Clarificari solicitate de autoritatea contractanta. Oferta individuala respinsa ca fiind neconforma întrucât nu a fost prezentat angajamentul ferm al sustinatorului încheiat in forma...

Citeste mai mult...

Achiziţie publică. Solicitare de clarificări cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulată în temeiul art. 2561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Modificarea clauzelor contractului de achiziţie publică care urmează a s…

Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Prin decizia nr. 3671/400C4/3851 din 29.08.2011, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. C. F. Iaşi  - G.C. în contradictoriu cu autoritatea contractantă C.J.N., în procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări „Reabilitarea şi...

Citeste mai mult...

Respingerea cererii de ajutor public judiciar formulată de vânzătorul ce solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic

Civil – Cereri – Curatelă specială. Îndeplinirea condiţiilor potrivit dispoziţiilor Noului Cod Civil Prin Încheierea din data de 19.12.2011 pronunţată de Judecătoria C-lung. Mold. în temeiul art. 150 alin. 3 Cod civil a fost validată doamna CDM în calitate de curator special pentru minora PDG născută la data de 29 aprilie 1994 şi...

Citeste mai mult...