Citeste şi


Expropriere pentru cauză de utilitate publică


Titlu  Expropriere pentru cauză de utilitate publică

Tip speta sentinţă civilă

Nr.96

Data 22 ianuarie 2016

Domeniu asociat Exproprieri

Continut speta  . Teren arabil extravilan .Utilitate publică  a  lucrării de interes naţionla . Expropriere.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. 5316/90/2013, reclamantul STATUL ROMÂN, în calitate de expropriator, prin SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Tg.Jiu, cu sediul secundar şi procesual ales, conform prevederilor art. 158 raportat la cele ale art. 155 alin.l pct.3 C.proc.civ., în oraşul Berbeşti,  a chemat în judecată pe pârâţii  P V, P I şi M M, solicitând ca, prin hotărârea ce va fi pronunţată să se dispună exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilului aparţinând acestora, în indiviziune, respectiv terenul agricol în suprafaţă de 4960 m.p., categoria de folosinţă arabil, cu vecinătăţile: la N – moşt.P C, la E – U A, la S – moşt.P C, la V – pârâul Roşia, situat în tarlaua nr.95, parcela nr.2542/, punctul „In Jaroste” din extravilanul comunei Alunu. judeţul Vâlcea.

În motivarea cererii, reclamantul a susţinut că prin H.G. nr. 1578/08.12.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. l 161/21.12.2005, s-a declarat utilitatea publică a lucrării de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia -Tărâia, etapa a Il-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea.”

Conform art.2 din actul normativ menţionat, calitatea de expropriator în vederea realizării acestei lucrări o are Statul Român prin Societatea Naţională a Lignitului „Oltenia” – S.A. Tg.Jiu, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, a cărei succesoare universală este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Tg. Jiu conform prevederilor H.G. nr.1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia -S.A.

Pârâţii, în calitate de moştenitori ai defunctului P I.M. P şi  coproprietari, în indiviziune, ai terenului indicat în preambul, în temeiul titlului de proprietate nr.8688/20.08.2008, au fost notificaţi în prealabil în conformitate cu prevederile art. 12 şi 13 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, prin notificările înregistrate sub nr.24, 25 şi 26/2012 la B.E.J. Văleanu Ilie din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, acte odată cu care li s-a comunicat şi câte o copie a procesului verbal pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a lucrării de interes naţional ..Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia Tărâia, etapa a Il-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”, precum şi oferta de despăgubire globală a proprietăţii lor în valoare de 18.352 lei.

Întrucât în termen de 45 de zile de la primirea notificărilor, pârâţii – proprietari nu au formulat, împreună sau separat, o întâmpinare întemeiată pe dispoziţiile art. 14 din Legea nr.33/1994, aşa cum reiese din cuprinsul adresei nr.5952/02.07.2013 a Primăriei comunei Alunu, judeţul Vâlcea, reclamantul a susţinut că în cauză sunt întrunite condiţiile legale pentru soluţionarea prezentei cereri pe cale judecătorească. În consecinţă, a solicitat să fie admisă cererea, să se stabilească cuantumul dreptei şi prealabilei despăgubiri cuvenite pârâţilor la nivelul ofertei şi să se dispună  exproprierea imobilului indicat în preambul.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art.21 şi urm. din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri şi proba cu expertize tehnice în vederea identificării terenului şi evaluării despăgubirii, în sensul art. 25,26 din legea nr. 33/1994 republicată.

Potrivit concluziilor cuprinse în raportul de expertiză în specialitatea topografie, cadastru, geodezie, terenul proprietate pârâţilor, în calitate de moştenitori ai autorului P I.M. P, potrivit titlului de proprietate nr. 8688/2008 , are suprafaţa de 4965 mp, fiind reprezentat grafic în schiţa anexă la acest raport .

Potrivit raportului de expertiză întocmit de comisia de experţi evaluatori , terenul suspus exproprierii este de categorie arabil, nu este prevăzut cu utilităţi sau drum de acces, valoarea de piaţă a terenului stabilită la data de 18 mai 2015 prin metoda comparaţiei relative este de 18.370 lei, iar valoarea producţiei medii pentru porumb boabe este de 6500 kg/an, pentru un preţ de 0,504 lei/kg.

Cu privire la acest din urmă raport a formulat obiecţiuni reclamantul P V. Aceste obiecţiuni au fost respinse prin încheierea din 11 decembrie 2015.

În cursul judecăţii, au fost depuse la dosar un contract de transfer de afacere încheiat între S.C. Complexul energetic Oltenia S.A. şi S.C. CET Govora S.A. privind transferul activităţii, patrimoniului afectat şi bunurilor de la prima societate către cea de-a doua, precum şi un proces verbal de predare-primire a unor dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, cuprinzând şi prezentul dosar.

Văzând obiectul acestor înscrisuri şi precizările formulate de părţi cu privire la tipul contractului de transfer, instanţa a dispus introducerea în cauză a S.C. CET Govora S.A..Cu privire la acest din urmă aspect, instanţa reţine mai întâi că potrivit art. 3 pct. 3.1 Contractul de Transfer de Afaceri acesta are ca obiect transferul afacerii, înţelegându-se bunuri achiziţionate, Creanţele CEO, Angajaţii,Licenţă …), după îndeplinirea (sau renunţarea la) Condiţiile Prealabile relevante prevăzute în acesta,,,.” De asemenea, potrivit art. 3,2. ulm. (2) : „ transmiterea afacerii în patrimoniul Cumpărătorului se va realiza la data încheierii Protocolului de Predare – Primire de la Data Finalizării, însuşit şi semnat de conducerile celor două societăţi”, iar potrivit art. 8.1. „finalizarea va surveni la data finalizării doar sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor Condiţii Prealabile sau, după caz a renunţării la acestea de către Cumpărător în cazul în care sunt prevăzute în favoarea acestuia „. În cauză, nu s-a făcut dovada îndeplinirii tuturor acestor condiţii ori a renunţării părţilor la acestea, astfel încât în prezent suntem în perioada anterioară îndeplinirii condiţiilor când contractul se consideră ca nefiind încheiat.

Rezultă astfel că respectivul contract a fost încheiat sub mai multe condiţii suspensive care până în prezent nu au fost îndeplinite în integralitate.

De asemenea, instanţa mai reţine că potrivit art. 12 alin. 2 din Legea nr. 33/1994 republicată, „expropriator, în înţelesul prezentei legi, este statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentru lucrările de interes naţional, şi judeţele, municipiile, oraşele şi comunele, pentru lucrările de interes local.”

Potrivit art. 2 din H.G. nr. 1578/2005, „expropriatorul este statul român prin Societatea Naţională a Lignitului Oltenia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului.”

Întrucât până la data soluţionării prezentului litigiu nu s-a dovedit transmiterea pură şi simplu a tuturor drepturilor şi obligaţiilor între cele două societăţi comerciale, instanţa apreciază că expropriator este statul prin cele două societăţi, care în calitate de părţi ale contractului de transfer vor suporta efectele îndeplinirii ori neîndeplinirii condiţiei retroactiv, potrivit art. 1407 din codul civil.

De asemenea, în cursul judecăţii s-a încercat încheierea între părţi a unei tranzacţii cu privire la valoarea terenului supus exproprierii, însă pârâţii au semnat convenţia propusă de către reclamant.

Analizând cererea în raport de  probele administrate şi de dispoziţiile legale aplicabile, tribunalul o apreciază ca fiind întemeiată, pentru considerentele care vor fi expuse în continuare.

Potrivit art. 1 din legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, exproprierea de imobile se poate face numai pentru cauză de utilitate publică şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire.

Potrivit art. 3 din aceeaşi lege, instanţele vor hotărî asupra exproprierii numai după ce utilitatea publică s-a declarat potrivit acestei legi.

În speţă, prin H.G. nr. 1578/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1161 din 21 decembrie 2005, s-a declarat de utilitate publică lucrarea de interes naţional „Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia – Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea”, după ce în prealabil a fost efectuată cercetarea prealabilă impusă de art. 8 din lege, al cărei rezultat a fost consemnat în procesul verbal de la fila 9 din dosar.

Rezultă că sunt îndeplinite cerinţele art. 7 din lege, potrivit cărora utilitatea publică pentru lucrările de interes naţional se declară de guvern.

Întrucât terenul aflat în proprietatea pârâţilor în calitate de moştenitori ai autorului înscris în titlul de proprietate, ca efect al reconstituirii dreptului de proprietate, este situat în perimetrul necesar realizării lucrării de interes public, potrivit planului de la fila 8, reclamanta a notificat-o pe aceasta în legătură cu propunerea de expropriere, astfel după cum rezultă din înscrisurile de la filele 4-8 din dosar.

Au fost respectate astfel prevederile art. 13 din Legea nr. 33/1994.

În cauză, nu s-a dovedit că pârâţii au formulat întâmpinare împotriva acestei notificări, astfel cum  prevede art. 14 din lege. De asemenea, în cursul judecăţii, pârâţii nu au prezentat nici un motiv pentru care bunul său nu ar trebui supus exproprierii.

Întrucât părţile nu au căzut de acord cu privire la valoarea imobilului supus exproprierii, tribunalul apreciază că valoarea stabilită de către comisia de experţi desemnată potrivit art. 25 şi 26 din lege constituie o dreaptă despăgubire. În acest sens, tribunalul va avea în vedere, ca urmare a comparării valorilor din raport şi din ofertă, potrivit art. 27 din lege, că valoarea stabilită de comisie respectă criteriile tehnice de stabilire a valorii de piaţă pentru un teren de genul celui suspus exproprierii.

Instanţa apreciază că solicitarea pârâţilor de angajare a unuia dintre copii  excede prevederilor legale şi în special celor cuprinse în art. 26 din lege, potrivit cărora despăgubirile ce trebuie stabilite pentru expropriere reprezintă valoarea reală a terenului, la care se adaugă, dacă este cazul, valoarea plantaţiilor sau a altor lucrări existente pe teren. Rezultă că în scopul exproprierii nu se poate impune expropriatorului o altă obligaţie de despăgubire decât cea prevăzută de lege.

De asemenea, în privinţa valorii producţiei, din probele administrate în cauză rezultă că până în prezent terenul nu a fost afectat de lucrarea declarată de utilitate publică, nu a fost cultivat de către pârâţi care au beneficiat de toate atributele dreptului de proprietate.

În consecinţă, în raport de toate dispoziţiile legale menţionate anterior, tribunalul va admite cererea, va dispune exproprierea terenului menţionat în cererea de chemare în judecată , obligând reclamanta la plata sumei de 18370 lei, despăgubiri către pârâtă.

1