Cauta in aceasta categorie:

Act administrativ fiscal. Elemente constitutive. Raport de control întocmit de Casa de Asigurări de Sănătate

Curtea de Apel SUCEAVA Decizie nr. 2313 din data de 28.04.2015 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava - Secția de administrativ și fiscal la data de 13.05.2014, sub nr. 3835/86/2014, reclamanta Cabinet Medical Individual - Medicină Generală - Dr. X, în contradictoriu cu pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, a solicitat anularea Raportului...

Citeste mai mult...

Comunicarea actului administrativ – fiscal în conformitate cu prevederile art.44 Cod pr. fiscală. Inaplicabilitatea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 536/2011 şi a Deciziei în interesul legii  nr.10/2013.

Curtea de Apel ALBA IULIA Decizie nr. 1156 din data de 23.03.2015 Comunicarea actului administrativ - fiscal în conformitate cu prevederile art.44 Cod pr. fiscală. Inaplicabilitatea Deciziei Curții Constituționale nr. 536/2011 și a Deciziei în interesul legii nr.10/2013. Aplicând dispozițiilor art.44 din Codul de procedură fiscală, în forma în vigoare la data emiterii actului, organul fiscal a...

Citeste mai mult...

Contestație. Staţionare în loc nepermis. Ridicarea autoturismului. Caracterul acestei măsuri. Calea de atac împotriva dispoziţiei de ridicare a autoturismului

Potrivit art. 97 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002, ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar reprezintă o măsură teh-nico-administrativă, iar nu o sancţiune contravenţională dintre cele enumerate de art. 95 şi art. 96 din O.U.G. nr. 195/2002. Potrivit art. 118 din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001,...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie. Cerere de restituire a permisului de conducere. Inadmisibilitate

H.G. nr. 1391/2006, art. 219 în cazul în care conducătorul auto sancţionat nu a contestat pe calea plângerii contravenţionale sancţiunile indicate în procesul-verbal, ci a cerut restituirea permisului de conducere, această măsură nu poate fi dispusă în judecarea unei plângeri contravenţionale, ci conform unei proceduri administrative, potrivit Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002. ...

Citeste mai mult...

Neanalizarea de către instanţa de fond a legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal de contravenţie. Neanalizarea apărărilor petentului. Consecinţe

C. proc. civ., art. 261 alin. (1) pct. 5 Este nelegală hotărârea pronunţată în condiţiile în care prima instanţă nu a analizat temeinicia actului de constatare a contravenţiei, limitându-se să menţioneze doar că petentul nu a făcut, potrivit art. 1169 C. civ., dovada contrară celor arătate în procesul-verbal, care se bucură de prezumţia de...

Citeste mai mult...

Contestație PV. Suspendare. Judecarea cu celeritate a plângerilor contravenţionale. Neaplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea judecăţii

Având în vedere caracterul urgent al plângerilor contravenţionale şi procedura specială reglementată de O.G. nr. 2/2001, acestora nu li se aplică dispoziţiile referitoare la suspendarea judecăţii, instanţa procedând la judecarea plângerii, chiar dacă petentul nu solicitase judecarea în lipsă. Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 687 din 5...

Citeste mai mult...

Dovada constatării contravenţiei rutiere. Folosirea unui aparat radar cu verificare metrologică la zi

Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă, deoarece a depăşit coloana de maşini aflate în staţionare la culoarea roşie a semaforului electric. Nu s-a făcut dovada contrară celor reţinute prin actul sancţionator cu privire la situaţia de fapt, ci din planşele fotografice se observă că cel sancţionat a depăşit coloana de maşini aflate...

Citeste mai mult...

Contestație proces verbal. Înlăturarea declaraţiei martorului audiat de către instanţa de fond. Prezumţia de subiectivitate

Instanţa a reţinut că procesul-verbal a fost legal întocmit, iar în privinţa temeiniciei, că nu s-a făcut dovada contrară celor reţinute în cuprinsul acestuia, înlăturând declaraţia martorului, având în vedere prezumţia de subiectivitate a acestuia şi faptul că la momentul întocmirii procesului-verbal nu s-a făcut referire la existenta vreunui martor la eveniment. Declaraţia martorului...

Citeste mai mult...

Contestație contravenţie rutieră. încuviinţarea probei testimoniale. Neaudierea martorului încuviinţat. Respingerea plângerii ca nesusţinută. Inadmisibilitate

Instanţa de fond a reţinut că petentul nu a înţeles a-şi susţine plângerea formulată cu probe, neprezentându-se în instanţă, acest fapt fiind apreciat de către instanţa de recurs ca o încălcare a dispoziţiilor procedurale privind administrarea probei cu martori, mai exact a obligaţiei instanţei de a dispune citarea martorului încuviinţat, asumarea obligaţiei de aducere...

Citeste mai mult...

Contestație amendă. Martor audiat de către instanţa de fond aflat în relaţii de prietenie cu persoana sancţionată contravenţional. Aprecierea declaraţiei acestuia

în mod judicios instanţa de fond a înlăturat declaraţia martorului audiat la propunerea petentului, având în vedere relaţia de prietenie dintre aceştia şi lacunele evidente din declaraţia sa, care fundamentează concluzia că acesta nu a fost atent la drumul public şi nu a perceput în mod corect împrejurările în care s-a petrecut evenimentul pe...

Citeste mai mult...

Netemeinicia procesului-verbal de contravenţie. Anularea în parte a acestuia. Incidenţa prezumţiei de nevinovăţie

Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Instanţa de control a reţinut că prin probele administrate în cauză de părţi nu s-a făcut dovada săvârşirii faptei reţinute în sarcina conducătorului auto sancţionat, constând în încălcarea prevederilor art. 100 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002, şi anume aceea de a fi depăşit coloana...

Citeste mai mult...

Contestație. Parcare neregulamentară a autoturismului. Rolul activ al instanţei. înţeles

Rolul activ al instanţei prevăzut de art. 129 C. proc. civ. nu poate constitui temeiul substituirii instanţei în poziţia procesuală a uneia dintre părţi şi în apărarea intereselor acesteia. în plus, trebuie să fie avute în vedere şi cele statuate de Curtea Constituţională într-o decizie privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 16, art. 17...

Citeste mai mult...

Accident rutier. Necitarea în proces a celeilalte persoane implicate în incident. Consecinţe

O.U.G. nr. 195/2002, art. 119 Instanţa de fond a judecat cauza cu încălcarea dispoziţiilor procedurale prevăzute de art. 119 din O.U.G. nr. 195/2002, care statuează că, în cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei va...

Citeste mai mult...

Contestație proces-verbal. Necitarea societăţii de asigurare. Citarea celuilalt conducător auto implicat în accident în calitate de martor. Consecinţe

O.U.G. nr. 195/2002, art. 119 Din cauza unei conduite culpabile a petentului, a avut loc un accident de circulaţie în urma căruia s-au produs avariile dovedite cu planşele fotografice depuse la dosarul de fond şi menţionate şi în autorizaţia de reparaţie emisă de Brigada de Poliţie Rutieră, astfel că instanţa era obligată să facă...

Citeste mai mult...

Contravenţie rutieră. Locul săvârşirii faptei. Competenţă teritorială exclusivă

O.G. nr. 2/2001, art. 32 alin. (2) Potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea contravenţională împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată de către organul din care face parte agentul constatator judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia. Dispoziţiile stipulate în textul...

Citeste mai mult...

Invocarea nelegalităţii procesului-verbal de contravenţie pentru necomunicarea acestuia în termenul legal. Proba acestei împrejurări

O.G. nr. 2/2001, art. 26 alin. (3) Petentul a invocat nelegalitatea procesului-verbal pentru necomunicare în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 26 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, însă nu a probat acest aspect, deoarece nu a depus la dosar decât copia verso-ului plicului, în care este indicată doar data primirii, nu...

Citeste mai mult...