Citeste şi


Dovada constatării contravenţiei rutiere. Folosirea unui aparat radar cu verificare metrologică la zi


Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă, deoarece a depăşit coloana de maşini aflate în staţionare la culoarea roşie a semaforului electric. Nu s-a făcut dovada contrară celor reţinute prin actul sancţionator cu privire la situaţia de fapt, ci din planşele fotografice se observă că cel sancţionat a depăşit coloana de maşini aflate în staţionare la culoarea roşie a semaforului electric, iar aparatul radar are verificarea metrologică la zi, conform fişei depuse în acest sens.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 2214 din 18 iunie 2009, nepublicată

Prin sentinţa civilă nr. 10903 din 18 septembrie 2008, pronunţată de Judecătoria sectorului nr. 1 Bucureşti, a fost respinsă plângerea formulată de către numita B.C., ca neîntemeiată. In motivarea sentinţei, se arată că petenta nu a făcut dovada contrară celor reţinute prin procesul-verbal cu privire la situaţia de fapt, doar prin simple afirmaţii, fără susţinere probatorie în acest sens.

împotriva acestei sentinţe civile a declarat recurs în termen legal numita B.C., considerând hotărârea instanţei de fond ca nelegală şi netemeinică, motivând că în mod greşit instanţa de fond a reţinut că nu s-a făcut dovada contrară celor reţinute, în condiţiile în care intimata avea obligaţia să probeze cele susţinute cu mijloace tehnice adecvate. Se mai arată în motivarea recursului că procesul-verbal nu a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, deoarece nu i s-a dat posibilitatea să facă obiecţiuni la cele arătate, iar sancţiunea aplicată este nelegală. Faţă de aceste motive, a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei civile, în sensul admiterii plângerii şi anulării procesului-verbal de contravenţie.

Analizând motivele de recurs invocate de către recurentă, tribunalul a apreciat că recursul este neîntemeiat, pentru următoarele motive: petenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă, deoarece, la data de 9 mai 2008, a condus maşina pe Calea Griviţei şi a depăşit coloana de maşini aflate în staţionare la culoarea roşie a semaforului electric. Tribunalul a observat că procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cu privire la descrierea faptei contravenţionale, a persoanei care a săvârşit această fapta, a sancţiunii aplicate şi a textelor legale folosite, neexistând motive de nulitate a acestuia.

Sub aspectul temeiniciei, tribunalul a considerat că din întreg material probator administrat în prezenta cauză, petenta nu a făcut dovada celor reţinute prin actul sancţionator cu privire la situaţia de fapt, astfel că din planşele fotografice se observă că petenta a depăşit coloana de maşini aflate în staţionare la culoarea roşie a semaforului electric, iar aparatul radar are verificarea metrologică la zi, conform fişei depuse în acest sens.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul a respins ca neîntemeiat recursul declarat de către recurentă.