Cauta in aceasta categorie:

Art. 2178 Noul cod civil Înscrierea unei creanţe sub rezerva încasării Contractul de cont curent

Art. 2178 Înscrierea unei creanţe sub rezerva încasării (1) În caz de cesiune de creanţă înscrisă în cont, înscrierea este făcută pe riscul cesionarului, dacă din voinţa părţilor nu rezultă altfel sau dacă nu este făcută cu rezerva expresă privind încasarea acesteia. (2) Dacă creanţa nu a fost plătită, curentistul cesionar poate fie să restituie creanţa cedentului,...

Citeste mai mult...

Art. 1712 Noul cod civil Întinderea garanţiei Dispoziţii generale Contractul de vânzare

Art. 1712 Întinderea garanţiei (1) În situaţia în care la data încheierii contractului vânzătorul cunoştea viciile bunului vândut, pe lângă una dintre măsurile prevăzute la Art. 1710, vânzătorul este obligat la plata de daune-interese, pentru repararea întregului prejudiciu cauzat, dacă este cazul. (2) Atunci când vânzătorul nu cunoştea viciile bunului vândut şi s-a dispus una dintre măsurile...

Citeste mai mult...

Art. 1711 Noul cod civil Viciile care nu afectează toate bunurile vândute Dispoziţii generale Contractul de vânzare

Art. 1711 Viciile care nu afectează toate bunurile vândute (1) Dacă numai unele dintre bunurile vândute sunt afectate de vicii şi acestea pot fi separate de celelalte fără pagubă pentru cumpărător, iar instanţa dispune rezoluţiunea în condiţiile Art. 1710, contractul se desfiinţează numai în parte. (2) Rezoluţiunea contractului, în ceea ce priveşte bunul principal, atrage rezoluţiunea lui...

Citeste mai mult...

Art. 1820 Noul cod civil Moartea locatorului sau a locatarului Dispoziţii generale Contractul de locaţiune

Art. 1820 Moartea locatorului sau a locatarului (1) Locaţiunea nu încetează prin moartea locatorului sau a locatarului. (2) Cu toate acestea, în cazul locaţiunii cu durată determinată, moştenitorii locatarului pot denunţa contractul în termen de 60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de moartea locatarului şi existenţa locaţiunii....

Citeste mai mult...

Art. 2002 Noul cod civil Conţinutul obligaţiei de a transporta Contractul de transport de persoane şi bagaje Contractul de transport

Art. 2002 Conţinutul obligaţiei de a transporta (1) Obligaţia de transport al persoanelor cuprinde, în afara operaţiunilor de transport, şi operaţiunile de îmbarcare şi debarcare. (2) Transportatorul este ţinut să aducă la timp călătorul, nevătămat şi în siguranţă, la locul de destinaţie. (3) Transportatorul poate refuza sau accepta transportul în anumite condiţii, în cazurile prevăzute de legea specială. (4)...

Citeste mai mult...

Art. 1604 Noul cod civil Ineficacitatea preluării datoriei Dispoziţii generale Preluarea datoriei

Art. 1604 Ineficacitatea preluării datoriei (1) Când contractul de preluare este desfiinţat, obligaţia debitorului iniţial renaşte, cu toate accesoriile sale, sub rezerva drepturilor dobândite de terţii de bună-credinţă. (2) Creditorul poate, de asemenea, cere daune-interese celui ce a preluat datoria, afară numai dacă acesta din urmă dovedeşte că nu poartă răspunderea desfiinţării contractului şi a prejudiciilor suferite...

Citeste mai mult...

Art. 2176 Noul cod civil Garanţiile creanţelor înscrise în cont Contractul de cont curent

Art. 2176 Garanţiile creanţelor înscrise în cont (1) Garanţiile reale sau personale aferente creanţelor înscrise în cont rămân în fiinţă şi vor fi exercitate asupra soldului creditor la încheierea contului, în limita creditului garantat. (2) Dacă o creanţă garantată de un fideiusor sau de un coobligat a fost înscrisă în cont, acesta rămâne obligat conform contractului de...

Citeste mai mult...

Art. 2175 Noul cod civil Acţiunile şi excepţiile referitoare la acte şi operaţiunile trecute în cont Contractul de cont curent

Art. 2175 Acţiunile şi excepţiile referitoare la acte şi operaţiunile trecute în cont (1) Înscrierea unei creanţe în cont curent nu împiedică exerciţiul acţiunilor şi excepţiilor referitoare la validitatea actelor sau operaţiunilor care au dat loc remiterilor. (2) Dacă un act sau o operaţiune este nulă, anulată, reziliată sau rezolvită, înscrierea remiterilor efectuate în temeiul acestora este...

Citeste mai mult...

Art. 1603 Noul cod civil Mijloacele de apărare Dispoziţii generale Preluarea datoriei

Art. 1603 Mijloacele de apărare (1) Dacă din contract nu rezultă altfel, noul debitor poate opune creditorului toate mijloacele de apărare pe care le-ar fi putut opune debitorul iniţial, în afară de compensaţie sau orice altă excepţie personală a acestuia din urmă. (2) Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare întemeiate pe raportul juridic dintre...

Citeste mai mult...

Art. 2097 Noul cod civil Remunerarea intermediarului Contractul de intermediere

Art. 2097 Remunerarea intermediarului (1) Intermediarul are dreptul la o remuneraţie din partea clientului numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale. (2) În lipsa convenţiei părţilor sau a unor prevederi legale speciale, intermediarul are dreptul la o remuneraţie în conformitate cu practicile anterioare statornicite între părţi sau cu uzanţele existente...

Citeste mai mult...

Art. 1700 Noul cod civil Rezoluţiunea contractului Dispoziţii generale Contractul de vânzare

Art. 1700 Rezoluţiunea contractului (1) Cumpărătorul poate cere rezoluţiunea vânzării dacă a fost evins de întregul bun sau de o parte a acestuia îndeajuns de însemnată încât, dacă ar fi cunoscut evicţiunea, el nu ar mai fi încheiat contractul. (2) Odată cu rezoluţiunea, cumpărătorul poate cere restituirea preţului şi repararea prejudiciului suferit....

Citeste mai mult...

Art. 1816 Noul cod civil Denunţarea contractului Dispoziţii generale Contractul de locaţiune

Art. 1816 Denunţarea contractului (1) Dacă locaţiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare dintre părţi poate denunţa contractul prin notificare. (2) Notificarea făcută cu nerespectarea termenului de preaviz stabilit de lege sau, în lipsă, de uzanţe nu produce efecte decât de la împlinirea acelui termen. (3) La împlinirea termenului de preaviz, obligaţia de restituire a bunului devine...

Citeste mai mult...

Art. 2095 Noul cod civil Alte dispoziţii aplicabile Contractul de agenţie

Art. 2095 Alte dispoziţii aplicabile (1) Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile referitoare la contractul de comision, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile. (2) Dacă agentul are şi puterea de a-l reprezenta pe comitent la încheierea contractelor, dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu cele privind contractul de mandat cu reprezentare....

Citeste mai mult...