Cauta in aceasta categorie:

Art. 6 Noul Cod de Procedură Civilă Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil Principiile fundamentale ale procesului civil

Art. 6 Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil (1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. În acest scop, instanţa este datoare să dispună toate măsurile permise de lege şi să asigure desfăşurarea...

Citeste mai mult...

Art. 234 Noul Cod de Procedură Civilă Reguli aplicabile Dispoziţii generale Judecata

Art. 234 Reguli aplicabile (1) Dispoziţiile privitoare la deliberare, opinie separată, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la hotărârile prin care instanţa se dezînvesteşte de judecarea fondului cererii se aplică în mod corespunzător şi încheierilor. (2) În cazul în care încheierile pronunţate de instanţă pe parcursul judecăţii sunt supuse apelului sau, după caz, recursului separat de hotărârea...

Citeste mai mult...

Art. 5 Noul Cod de Procedură Civilă Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor Principiile fundamentale ale procesului civil

Art. 5 Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor (1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. (2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. (3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii,...

Citeste mai mult...

Art. 732 Noul Cod de Procedură Civilă Sechestrarea bunurilor aflate în mâinile terţilor Procedura urmăririi mobiliare Urmărirea mobiliară

Art. 732 Sechestrarea bunurilor aflate în mâinile terţilor (1) Sechestrul se va putea aplica şi asupra bunurilor aparţinând debitorului, dar deţinute de un terţ, afară numai dacă acesta din urmă nu recunoaşte că bunurile aparţin debitorului urmărit. Dacă terţul recunoaşte că bunurile aparţin debitorului, este obligat să declare dacă le deţine în temeiul vreunui titlu şi...

Citeste mai mult...

Art. 233 Noul Cod de Procedură Civilă Cuprinsul încheierii de şedinţă Dispoziţii generale Judecata

Art. 233 Cuprinsul încheierii de şedinţă (1) Pentru fiecare şedinţă a instanţei se întocmeşte o încheiere care va cuprinde următoarele: a) denumirea instanţei şi numărul dosarului; b) data şedinţei de judecată; c) numele, prenumele şi calitatea membrilor completului de judecată, precum şi numele şi prenumele grefierului; d) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea părţilor, numele şi prenumele persoanelor care...

Citeste mai mult...

Art. 731 Noul Cod de Procedură Civilă Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului Procedura urmăririi mobiliare Urmărirea mobiliară

Art. 731 Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului (1) Dacă în termen de o zi de la comunicarea somaţiei însoţite de încheierea de încuviinţare a executării debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă...

Citeste mai mult...

Art. 730 Noul Cod de Procedură Civilă Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea Procedura urmăririi mobiliare Urmărirea mobiliară

Art. 730 Indicarea bunurilor asupra cărora să se facă executarea Pentru realizarea creanţelor sale, creditorul va putea urmări bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la alte persoane. Creditorul poate indica bunurile mobile asupra cărora ar voi să se facă executarea. Dacă executorul judecătoresc apreciază că...

Citeste mai mult...

Art. 231 Noul Cod de Procedură Civilă Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei Dispoziţii generale Judecata

Art. 231 Notele de şedinţă. Înregistrarea şedinţei (1) Grefierul care participă la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului, care vor fi vizate de către preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea lor. (2) Instanţa va înregistra şedinţele de judecată. Înregistrarea va putea fi ulterior transcrisă la cererea părţii...

Citeste mai mult...

Art. 3 Noul Cod de Procedură Civilă Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Art. 3 Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drepturile omului (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România...

Citeste mai mult...

Art. 728 Noul Cod de Procedură Civilă Limitele urmăririi veniturilor băneşti Bunurile mobile care nu se pot urmări Urmărirea mobiliară

Art. 728 Limitele urmăririi veniturilor băneşti (1) Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite: a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau...

Citeste mai mult...

Art. 230 Noul Cod de Procedură Civilă Preschimbarea termenului Dispoziţii generale Judecata

Art. 230 Preschimbarea termenului Termenul de judecată nu poate fi preschimbat decât pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi. Completul de judecată învestit cu judecarea cauzei hotărăşte în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen fixat. Dispoziţiile art. 241 alin. (3) sunt aplicabile....

Citeste mai mult...

Art. 2 Noul Cod de Procedură Civilă Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Art. 2 Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă (1) Dispoziţiile prezentului cod constituie procedura de drept comun în materie civilă. (2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare....

Citeste mai mult...

Art. 727 Noul Cod de Procedură Civilă Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului Bunurile mobile care nu se pot urmări Urmărirea mobiliară

Art. 727 Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului (1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective. Dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la exercitarea...

Citeste mai mult...

Art. 1 Noul Cod de Procedură Civilă Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă

Art. 1 Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă (1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în...

Citeste mai mult...

Art. 229 Noul Cod de Procedură Civilă Termen în cunoştinţă Dispoziţii generale Judecata

Art. 229 Termen în cunoştinţă (1) Partea care a depus cererea personal sau prin mandatar şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi partea care a fost prezentă la un termen de judecată, personal sau printr-un reprezentant legal ori convenţional, chiar neîmputernicit cu dreptul de a cunoaşte termenul, nu va fi citată în tot cursul judecării...

Citeste mai mult...