Cauta in aceasta categorie:

Art. 287 Noul Cod de Procedură Civilă Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice Probele Judecata

Art. 287 Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice Datele din înscrisurile autentice sau sub semnătură privată redate pe microfilme şi alte suporturi accesibile de prelucrare electronică a datelor, făcute cu respectarea dispoziţiilor legale, au aceeaşi putere doveditoare ca şi înscrisurile în baza cărora au fost redate....

Citeste mai mult...

Art. 161 Noul Cod de Procedură Civilă Înmânarea făcută personal celui citat Citarea şi comunicarea actelor de procedură

Art. 161 Înmânarea făcută personal celui citat (1) Înmânarea citaţiei şi a tuturor actelor de procedură se face personal celui citat, la locul citării stabilit potrivit art. 155 alin. (1) pct. 6. (2) Înmânarea se poate face oriunde se află cel citat. (3) Pentru cei care locuiesc în hotel sau cămin, citaţia se predă, în lipsa lor, administratorului...

Citeste mai mult...

Art. 179 Noul Cod de Procedură Civilă Efectele nulităţii Nulitatea actelor de procedură

Art. 179 Efectele nulităţii (1) Actul de procedură nul sau anulabil este desfiinţat, în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui. (2) Dacă este cazul, instanţa dispune refacerea actului de procedură, cu respectarea tuturor condiţiilor de validitate. (3) Desfiinţarea unui act de procedură atrage şi desfiinţarea actelor de procedură următoare, dacă acestea nu pot avea o...

Citeste mai mult...

Art. 200 Noul Cod de Procedură Civilă Verificarea cererii şi regularizarea acesteia Cererea de chemare în judecată Sesizarea instanţei de judecată

Art. 200 Verificarea cererii şi regularizarea acesteia (1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197. (2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la...

Citeste mai mult...

Art. 109 Noul Cod de Procedură Civilă Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte Competenţa teritorială

Art. 109 Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte Cererea de chemare în judecată împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face şi la instanţa locului unde ea are un dezmembrământ fără personalitate juridică, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din...

Citeste mai mult...

Art. 127 Noul Cod de Procedură Civilă Competenţa facultativă Dispoziţii speciale

Art. 127 Competenţa facultativă (1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea, va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea. (2)...

Citeste mai mult...

Art. 147 Noul Cod de Procedură Civilă Delegarea instanţei Strămutarea proceselor. Delegarea instanţei Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei

Art. 147 Delegarea instanţei Când, din cauza unor împrejurări excepţionale, instanţa competentă este împiedicată un timp mai îndelungat să funcţioneze, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţii interesate, va desemna o altă instanţă de acelaşi grad care să judece procesul....

Citeste mai mult...

Art. 56 Noul Cod de Procedură Civilă Capacitatea procesuală de folosinţă Folosinţa şi exerciţiul drepturilor procedurale Părţile

Art. 56 Capacitatea procesuală de folosinţă (1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile. (2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii. (3) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite...

Citeste mai mult...

Art. 33 Noul Cod de Procedură Civilă Interesul de a acţiona Aplicarea legii de procedură civilă

Art. 33 Interesul de a acţiona Interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Cu toate acestea, chiar dacă interesul nu este născut şi actual, se poate formula o cerere cu scopul de a preveni încălcarea unui drept subiectiv ameninţat sau pentru a preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara....

Citeste mai mult...

Art. 50 Noul Cod de Procedură Civilă Compunerea completului de judecată Judecătorul. Incompatibilitatea

Art. 50 Compunerea completului de judecată (1) Abţinerea sau recuzarea se soluţionează de un alt complet al instanţei respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine. Dispoziţiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile. (2) Când, din pricina abţinerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se...

Citeste mai mult...