Citeste şi


Contestație PV. Suspendare. Judecarea cu celeritate a plângerilor contravenţionale. Neaplicarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea judecăţii


Având în vedere caracterul urgent al plângerilor contravenţionale şi procedura specială reglementată de O.G. nr. 2/2001, acestora nu li se aplică dispoziţiile referitoare la suspendarea judecăţii, instanţa procedând la judecarea plângerii, chiar dacă petentul nu solicitase judecarea în lipsă.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 687 din 5 martie 2009, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti sub nr. 9451/300/2008, petentul A.A., în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, a solicitat anularea procesului-verbal seria

CC nr. 1068876 din 8 august 2008, întocmit de intimată. In motivarea plângerii, petentul a arătat că a depăşit coloana maşini pe partea stângă, pentru că se grăbea, dar a oprit la culoarea roşie a semaforului.

Prin sentinţa civilă nr. 7778 din 17 septembrie 2008, pronunţată de Judecătoria sectorului 2 Bucureşti, s-a respins ca neîntemeiată plângerea contravenţională, reţinându-se că petentul nu a dovedit o altă situaţie de fapt decât cea descrisă în procesul-verbal şi nici o cauză care să înlăture caracterul contravenţional al faptei.

Petentul a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, arătând că instanţa de fond nu a dat dovadă de rol activ şi nu i-a asigurat dreptul de apărare. A mai arătat că nu s-a putut prezenta în faţa instanţei de fond pentru că era bolnav.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele: prin procesul-verbal seria CC nr. 1068876 din 8 august 2008, întocmit de B.P.R., s-a aplicat recurentului o amendă totală de 400 RON pentru săvârşirea faptelor prevăzute de art. 45 alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 51 alin. (2) din regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002. S-a reţinut în sarcina acestuia că a efectuat manevra de depăşire a tramvaiului pe partea stângă şi a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului. Recurentul a recunoscut efectuarea acestei manevre, însă nu a recunoscut trecerea pe roşu, dar nici la instanţa de fond, nici în recurs nu a administrat probe de natură să îl exonereze de răspunderea contravenţională. Recurentul nu a dovedit că se afla într-unul dintre cazurile prevăzute de art. 11 din O.G. nr. 2/2001 când este înlăturat caracterul contravenţional al faptei. Totodată, recurentul a semnat procesul-verbal, recunoscând că se grăbea să ajungă la un examen, faptele fiind deci asumate de către contravenient.

Susţinerile petentului, în conformitate cu care obiecţiunile consemnate nu ar fi reale, nu au fost probate. In cazul în care agentul constatator ar fi consemnat obiecţiuni nereale, petentul ar fi trebuit să nu semneze procesul-verbal. Prin semnătură, petentul şi-a însuşit obiecţiunile astfel cum au fost consemnate.

Având în vedere caracterul urgent al plângerilor contravenţionale şi procedura specială reglementată de O.G. nr. 2/2001, acestora nu li se aplică dispoziţiile referitoare la suspendarea judecăţii, instanţa procedând în mod legal la judecarea plângerii, chiar dacă petentul nu solicitase judecarea în lipsă.

Prin urmare, în condiţiile în care recurentul nu a administrat probe prin care să combată prezumţia de legalitate şi temeinicie de care se bucura procesul-verbal, tribunalul a considerat că soluţia instanţei de fond de respingere a plângerii este legală şi temeinică, iar recursul este nefondat şi a fost respins.