Citeste şi


Contestație proces verbal. Înlăturarea declaraţiei martorului audiat de către instanţa de fond. Prezumţia de subiectivitate


Instanţa a reţinut că procesul-verbal a fost legal întocmit, iar în privinţa temeiniciei, că nu s-a făcut dovada contrară celor reţinute în cuprinsul acestuia, înlăturând declaraţia martorului, având în vedere prezumţia de subiectivitate a acestuia şi faptul că la momentul întocmirii procesului-verbal nu s-a făcut referire la existenta vreunui martor la eveniment. Declaraţia martorului audiat la propunerea petentului nu este credibilă, având în vedere relaţia de prietenie cu petentul, precum şi lacunele evidente din declaraţie, care fundamentează concluzia că nu a perceput în mod corect împrejurările în care s-a petrecut evenimentul pe care l-a relatat.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 2592 din 12

august 2009, nepublicată

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti sub nr. 10606/4/2008, petentul G.D., în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 1584887 din 15 noiembrie 2008, întocmit de intimată. In motivarea plângerii, petentul a arătat că nu a săvârşit fapta reţinută de agentul constatator.

Prin sentinţa civilă nr. 521 din 28 ianuarie 2009, pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, s-a respins plângerea ca neîntemeiată. Instanţa a reţinut că procesul-verbal a fost legal întocmit, iar în privinţa temeiniciei, că nu s-a făcut dovada contrară celor reţinute în procesul-verbal, instanţa înlăturând declaraţia martorului propus de petent, având în vedere prezumţia de subiectivitate a acestuia şi faptul că la momentul întocmirii procesului-verbal nu s-a făcut referire la existenţa vreunui martor la eveniment.

Petentul a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, reiterând argumentele din plângere şi susţinând că instanţa de fond a înlăturat în mod greşit declaraţia martorului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul a reţinut următoarele: prin procesul-verbal seria CC nr. 1584887 din 15 noiembrie 2008, întocmit de intimată, petentul a fost sancţionat cu amendă de 216 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de 100 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002, reţinându-se că, la data de 15 noiembrie 2008, pe Calea Şerban Vodă, la intersecţia cu Şoseaua Viilor, a condus autoturismul efectuând manevra de depăşire a coloanei de maşini formate la semaforul electric, după refugiul de tramvai.

Tribunalul a considerat că instanţa de fond a apreciat în mod corect că procesul-verbal este legal şi temeinic. De asemenea, în mod judicios instanţa de fond a înlăturat declaraţia martorului audiat la propunerea petentului, având în vedere relaţia de prietenie dintre acesta şi petent, lacunele evidente din declaraţia martorului, care fundamentează concluzia că acesta nu a perceput în mod corect împrejurările în care s-a petrecut evenimentul pe care l-a relatat.

Argumentele expuse de recurent în motivarea plângerii şi a recursului nu sunt de natură a atrage nulitatea procesului-verbal, în lipsa administrării unor dovezi corespunzătoare. De asemenea, intimata nu trebuia să administreze alte probe în dovedirea vinovăţiei petentului, constatarea contravenţiei săvârşite facându-se personal şi direct de către agentul constatator. Este unanim acceptat că procesul-verbal de contravenţie întocmit de un agent al statului pe baza propriilor constatări beneficiază de o prezumţie relativă de legalitate şi veridicitate, urmând a fi analizat prin coroborare cu celelalte dovezi. In aceste condiţii, cum prezumţia poate fi răsturnată, nu este în niciun fel încălcat dreptul contravenientului la apărare şi la un proces echitabil.

Astfel, având în vedere că probele propuse de recurent nu sunt de natură să înlăture vinovăţia sa şi ţinând cont că procesul-verbal de contravenţie se bucură de prezumţia de legalitate şi temeinicie până la proba contrară, tribunalul a apreciat că în mod corect instanţa de fond a reţinut că fapta descrisă în procesul-verbal corespunde realităţii.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 C. proc. civ., instanţa a respins recursul ca nefondat.