Cauta in aceasta categorie:

Contract de depozit. Asigurarea condiţiilor de păstrare a mărfii perisabile

Contract de depozit. Asigurarea condiţiilor de păstrare a mărfii perisabile. Într-un contract de depozit pentru marfă perisabilă, neexecutarea obligaţiilor asumate, prin neasigurarea temperaturii optime de conservare, printr-o ventilaţie defectuoasă şi folosirea unui sistem de decongelare neperformant, atrage culpa depozitarului pentru prejudiciul produs deponentului ca urmare a alterării produsului aflat în depozit. La...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Clauză de impreviziune. Majorare a chiriei.

Contract de închiriere. Clauză de impreviziune. Majorare a chiriei. Când părţile au convenit asupra indexării trimestriale a locaţiei, în raport de rata medie lunară a inflaţiei, nu are relevanţă nesemnarea de către pârâta-locatar a actelor adiţionale privind reevaluarea, dacă a continuat să utilizeze spaţiul comercial închiriat, în termenul de valabilitate al contractului. ...

Citeste mai mult...

Contract sinalagmatic.Acţiune oblică.

Contract sinalagmatic.Acţiune oblică. Potrivit art. 974 cod civil, creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale. Reclamanta D.G.F.P.C.F.S.Dolj a chemat în judecată pe pârâtele TRANSCHIM S.A. Bucureşti – filiala Craiova şi ASOCIAŢIA FAMILIALĂ Tudor – Agigea, jud. Constanţa,  pentru a obliga pârâta...

Citeste mai mult...

Contract sinalagmatic. Simulaţie. Terţ faţă de actul secret, titular al acţiunii.

Contract sinalagmatic. Simulaţie. Terţ faţă de actul secret, titular al acţiunii. Fiind reglementată ca o excepţie de la principiul opozabilităţii efectelor contractului, simulaţia are ca efect inopozabilitatea situaţiei juridice create prin actul secret, faţă de terţi. Aşa fiind, un terţ nu poate pretinde simularea actului public, câtă vreme părţile raportului juridic apreciat...

Citeste mai mult...

Contract de locaţiune asupra unui bun mobil. Restituirea bunului după expirarea termenului. Prescripţie aplicabilă. Stabilirea posibilităţii executării prin echivalent.

Contract de locaţiune asupra unui bun mobil. Restituirea bunului după expirarea termenului. Prescripţie aplicabilă. Stabilirea posibilităţii executării prin echivalent. Textul art. 3 din Decretul nr. 167/1958 reglementează prescripţia dreptului la acţiune pentru cererile având un obiect patrimonial, altele decât cele referitoare la drepturile de proprietate, astfel cum rezultă din art. 21; prin urmare,...

Citeste mai mult...

Contract de intermediere. Servicii turistice. Denunţarea contractului de către beneficiar

Contract de intermediere. Servicii turistice. Denunţarea contractului de către beneficiar. Art. 2 din H.G. nr. 513/ 1998 (act abrogat prin H.G. nr. 238/2001) prevedea că pachetul de servicii turistice se comercializează în condiţiile în care informaţiile oferite turiştilor cu privire la pachetul de servicii vor fi clare, precise, fără interpretări echivoce. Această...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Bilanţ de mediu.

Contract de prestări servicii. Bilanţ de mediu. Răspunderea contractuală a prestatorului unui serviciu nu poate fi angajată dacă realizarea obligaţiei asumate depinde de îndeplinirea obligaţiei corelative a beneficiarului, de a prezenta toată documentaţia necesară unei bune execuţii. Reclamanta S.C. JUPITER S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C.C.P.P.E.I.A ,,IPA’’ S.A. Bucureşti, pentru...

Citeste mai mult...

Contract de locaţie a gestiunii. Reziliere de drept, pentru neplata unei rate scadente

Contract de locaţie a gestiunii. Reziliere de drept, pentru neplata unei rate scadente. Dacă părţile au stabilit prin contract o clauză privind majorarea anuală a cotei de locaţie, prin indexarea sumei iniţiale, consimţământul locatarului care a exploatat în continuare activul este suplinit, fără a putea fi invocat lipsa acordului de voinţă al ambelor...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Nulitate pentru interdicţia subînchirierii. Invocarea erorii obstacol.

Contract de închiriere. Nulitate pentru interdicţia subînchirierii. Invocarea erorii obstacol. Art. 954 cod civil dispune că eroarea nu produce nulitate decât atunci când cade asupra substanţei obiectului convenţiei. Nu se poate invoca nulitatea actului încheiat pentru eroare asupra substanţei contractului, atunci când intenţia părţilor de a încheia un contract de închiriere a...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Invocarea nulităţii, pentru nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă.

Contract de prestări servicii. Invocarea nulităţii, pentru nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă. Potrivit art. 34 din Decretul nr. 31/1954, persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut. Orice act juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este...

Citeste mai mult...

Contract sinalagmatic. Inaplicabilitatea excepţiei de neexecutare a contractului.

Contract sinalagmatic. Inaplicabilitatea excepţiei de neexecutare a contractului. Excepţia de neexecutare a contractului nu va putea fi invocată de debitorul obligaţiei, în absenţa interdependenţei obligaţiilor părţilor. Reclamanta – societate comercială a chemat în judecată societatea pârâtă, solicitând obligarea acesteia la plata chiriei pentru spaţiul comercial utilizat, pe perioada anului 2000. Pârâta...

Citeste mai mult...

Contract de comision. Răspunderea societăţii bancare a trăgătorului comitent. Inexistenţa unui acreditiv.

. Contract de comision. Răspunderea societăţii bancare a trăgătorului comitent. Inexistenţa unui acreditiv. Societatea bancară nu poate fi ţinută răspunzătoare de neexecutarea obligaţiilor contractuale asumate de comisionar. În absenţa unui acreditiv, banca nu poate interveni în raportul juridic stabilit între beneficiar şi furnizor, pentru a condiţiona efectuarea plăţilor pe măsura prezentării documentelor...

Citeste mai mult...

Contract de prestaţii telefonice. Titularul obligaţiei de plată.

Contract de prestaţii telefonice. Titularul obligaţiei de plată. Schimbarea denumirii societăţii comerciale nu atrage crearea unei persoane juridice noi, astfel că titularul unei obligaţii nu se poate considera, într-o asemenea situaţie, exonerat de îndeplinirea ei. Sub aspectul răspunderii civile contractuale, modificarea sediului persoanei juridice are acelaşi efect, cu excepţia cazului în...

Citeste mai mult...

Contract de concesiune. Nulitate.

Contract de vânzare-cumpărare comercială. Respectarea clauzelor referitoare la determinarea cantitativă. Nerespectarea, de către furnizor, a clauzelor convenţiei referitoare la modalitatea de determinare a caracteristicilor mărfii şi a cantităţii încărcate, exonerează de răspundere pentru neplata cantităţii constatate lipsă la destinaţie, pe beneficiarul care a respectat întru totul prevederile contractului. La 01.10.1997, părţile au...

Citeste mai mult...

Contract de franciză. Reziliere

Contract de franciză. Reziliere. Rezilierea unui contract bilateral este reglementată ca o sancţiune a neexecutării culpabile a convenţiei sinalagmatice şi constă în desfiinţarea pentru viitor a efectelor sale. Rezilierea unui contract bilateral este reglementată ca o sancţiune a neexecutării culpabile a convenţiei sinalagmatice şi constă în desfiinţarea pentru viitor a efectelor sale....

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Tacita relocaţiune

Contract de închiriere. Tacita relocaţiune. Potrivit art. 1436 cod civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea timpului, fără să fie trebuinţă de o prealabilă înştiintare. Potrivit art. 1436 cod civil, locaţiunea făcută pentru un timp determinat încetează de la sine cu trecerea timpului, fără să...

Citeste mai mult...

Contract de intermediere. Comision variabil. Reţinerea de către mandatar a unei sume nedatorate.

Contract de intermediere. Comision variabil. Reţinerea de către mandatar a unei sume nedatorate. Faţă de dispoziţiile art. 969 cod civil, este posibilă stabilirea de către părţi a unui cuantum variabil al daunelor-interese, în raport de data executării obligaţiei asumate. Prin contractul de intermediere a vânzării/ cumpărării de imobile, societatea pârâtă S.C. M...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Natura cheltuielilor locatarului pentru spaţiu.

Contract de închiriere. Natura cheltuielilor locatarului pentru spaţiu. Lucrările efectuate de locatar, care nu au caracterul de reparaţii curente, normale pentru exercitarea activităţii şi pentru menţinerea funcţionalităţii imobilului închiriat, ci au avut ca scop creşterea gradului de confort şi de atractivitate a spaţiului comercial, nu pot fi pretinse ca valoare locatorului, în...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Proiectarea planului urbanistic.

Contract de prestări servicii. Proiectarea planului urbanistic. Pârâta - executant al contractului de proiectare - nu poartă responsabilitatea neexecutării obligaţiilor contractuale asumate, în cazul în care îndeplinirea lor depinde de eliberarea, imediat după predarea primei părţi a documentaţiei, a avizului autorităţii locale, deci de o sarcină a beneficiarului lucrării. Consiliul Local al...

Citeste mai mult...