Contract de prestări servicii. Proiectarea planului urbanistic.


Contract de prestări servicii. Proiectarea planului urbanistic.

Pârâta – executant al contractului de proiectare – nu poartă responsabilitatea neexecutării obligaţiilor contractuale asumate, în cazul în care îndeplinirea lor depinde de eliberarea, imediat după predarea primei părţi a documentaţiei, a avizului autorităţii locale, deci de o sarcină a beneficiarului lucrării.

Consiliul Local al oraşului Hârşova a solicitat, în contradictoriu cu S.C. P S.R.L. Constanţa, rezilierea contractului de proiectare datat 10.02.1997, cu obligarea pârâtei la restituirea sumei de 60.000.000 lei cu titlu de plată parţială efectuată în contul execuţiei obiectului contractului şi la majorări de 192.000.000 lei.

S-a arătat că în luna februarie 1997 părţile au încheiat un contract având ca obiectiv proiectarea, de către societatea pârâtă – specializată în această activitate, a lucrării ,,Planul Urbanistic General’’.

Reclamantul a menţionat că lucrarea a fost executată parţial, fiind parcursă doar etapa I, ocazie cu care a fost achitată în avans suma de 60.000.000 lei. Diferenţa de 14.583.375 lei urma a fi achitată la prezentarea proiectului, către beneficiar.

Pârâta a invocat în apărare netemeinicia pretenţiilor reclamantei.

Înscrisurile prezentate în cauză au relevat următoarea situaţie de fapt:

Părţile au încheiat, la 10.02.1997, contractul menţionat, termenul de predare a lucrării fiind stabilit pentru data de 24.09.1997. Execuţia şi predarea urmau să se realizeze în trei etape, prima fiind materializată la 30.07.1997, dată la care s-a încheiat şi un proces-verbal între proiectant şi beneficiar.

Eliberarea cu întârziere a primei etape din documentaţie a fost determinată de apariţia Ordinului nr. 4101/1997 al MLPAT, prin care a devenit obligatorie finalizarea în termen de o lună de la emiterea lui, a etapei preliminare în elaborarea planului urbanistic general al oraşelor şi municipiilor.

La 30.10.1998, Consiliul Local şi Primăria Hârşova au avizat partea de lucrare predată şi au hotărât continuarea elaborării lucrării pe baza unui act adiţional la contract; acesta din urmă nu a mai fost, însă, încheiat, cu toate că pe baza lui reclamanta urma să deschidă finanţarea pentru celelalte etape contractuale.

Prin urmare, societatea pârâtă nu poartă responsabilitatea neexecutării obligaţiilor contractuale asumate, întrucât nu îi este imputabilă situaţia neeliberării, imediat după predarea primei părţi a documentaţiei, a avizului autorităţii locale, acest fapt producându-se la cca. 14 luni de la semnarea procesului-verbal de recepţie.

Nefiind probată culpa pârâtei, acţiunea privind rezilierea contractului va fi respinsă ca nefondată.

(sentinţa civilă nr. 1157 COM/ 01.03.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 744/2002 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Notă: În raport de prevederile art. 1 din Ordinul MLPAT nr. 4101/ 1997, etapa preliminară a P.U.G. urma să fie finalizată în termen de ,,o lună de la emiterea prezentului ordin’’. Actul a fost emis la 24.06.1997, fiind publicat în Monitorul Oficial Partea I la 01.07.1997.

În aceste condiţii, actul normativ a apărut în cursul derulării contractului părţilor (încheiat în februarie 1997) şi nu putea conduce la ,,întârzierea’’ îndeplinirii obligaţiilor asumate de pârâtă; soluţia se menţine, însă, în condiţiile în care cerinţa Ordinului MLPAT a fost respectată de societatea pârâtă, care a predat prima parte a lucrării la 30.07.1997, deci cu respectarea termenului stabilit de textul menţionat.