Cauta in aceasta categorie:

Contract de închiriere. Asumarea de către locator a unei clauze de exclusivitate în favoarea locatarului.

Contract de închiriere. Asumarea de către locator a unei clauze de exclusivitate în favoarea locatarului. Includerea, în contractul de închiriere a spaţiului comercial, a unei clauze prin care locatorul şi-a asumat obligaţia de a asigura locatarului exclusivitatea în ce priveşte comercializarea, în cadrul spaţiului afectat închirierii, a anumitor produse, dă dreptul acestuia din...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Act juridic subsecvent celui constatat nul. Consecinţe.

Contract de închiriere. Act juridic subsecvent celui constatat nul. Consecinţe. Întrucât nulitatea desfiinţează retroactiv efectele juridice produse de actul declarat nul, va fi supus acestei sancţiuni orice act juridic subsecvent, născut pe temeiul actului desfiinţat.(cu notă critică) Reclamanta S.C. E S.A. , prin reprezentant legal, a chemat în judecată pe pârâtele S.C....

Citeste mai mult...

Contract de intermediere. Plasare de forţă de muncă.

Contract de intermediere. Plasare de forţă de muncă. Încheierea unui contract de plasare a forţei de muncă impune celui care a beneficiat de serviciile agenţiei şi de obţinerea unui loc de muncă în străinătate să achite comisionul, conform clauzelor contractuale. Reclamanta S.C. RI S.A. a chemat în judecată pe pârâta OT, solicitând...

Citeste mai mult...

Contract sinalagmatic.Inopozabilitatea faţă de terţi.

Contract sinalagmatic.Inopozabilitatea faţă de terţi. Potrivit art. 969 cod civil, convenţiile produc efecte între părţile care l-au încheiat, fără a putea fi opuse unui terţ; titularul dreptului de proprietate asupra unui spaţiu comercial nu va putea fi ţinut, în absenţa unui acord expres al acestuia, de contractul de asociere încheiat anterior transmiterii dreptului...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Evacuare pentru încălcarea interdicţiei subînchirierii.

Contract de închiriere. Evacuare pentru încălcarea interdicţiei subînchirierii. Încheierea de către locatar a unor contracte de asociere în participaţiune, în temeiul cărora a pus la dispoziţia unor terţi parte din spaţiul închiriat, pe o perioadă care depăşea termenul propriului contract, cu toate că prin contractul de locaţiune era interzisă cesionarea dreptului de folosinţă...

Citeste mai mult...

Contract sinalagmatic.Denunţare unilaterală.Lipsa notificării.

Contract sinalagmatic.Denunţare unilaterală.Lipsa notificării. Împrejurarea că pârâtul nu a comunicat partenerului contractual denunţarea unilaterală a convenţiei încheiate are ca efect inopozabilitatea acestui fapt juridic, astfel că pârâtul va fi ţinut să execute în temeiul art. 969 şi 1073 cod civil obligaţiile asumate. Schimbarea domiciliului celui care beneficiază de prestaţiile telefonice nu...

Citeste mai mult...

Contract de arendă. Act de natură civilă.

Contract de arendă. Act de natură civilă. Contractul de arendă nu are natură comercială, iar raportarea obligaţiilor părţilor la legislaţia comercială, din perspectiva calităţii de comerciant a arendaşului, nu se poate realiza faţă de dispoziţiile exprese ale art. 11 din Legea nr.16/1994. Obiectul acţiunii prin care a fost sesizat Tribunalul Constanţa–secţia comercială...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare cumpărare acţiuni .prejudiciu . Evaluare convenţională . Penalităţi.

Contract de vânzare cumpărare acţiuni .prejudiciu . Evaluare convenţională . Penalităţi. Evaluarea  convenţională anticipată a întinderii prejudiciului  produs prin  neexecutarea  obligaţiilor investiţionale  asumată de cumpărător  atrage plata  penalităţilor  de întârziere astfel cum au fost  stabilite  de părţi. Reclamanta  AVAS a chemat in judecată  pârâta  SC Claudia  2000 SRL, solicitând obligarea...

Citeste mai mult...

Imprumut de consumatie. Dovada existentei imprumutului.

Reclamantul M.I. a chemat in judecata pe paratul M.M. pentru a fi obligat la plata sumei de 6.000.000 lei cu titlu de imprumut nerestituit rectualizata conform indicelui de inflatie. Judecatoria Tulcea a admis actiunea retinand ca, reclamantul a dat paratului, in prezenta mai multor martori, suma de bani pentru a achita un transport...

Citeste mai mult...

Contract de antrepriză. Lucrări suplimentare efectuate în afara contractului.

Prin acţiunea formulată, reclamanta SC Sincop SA Iaşi a solicitat obligarea pârâtei SC  „Unica” SRL Iaşi la plata sumei de 64.478.992 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii-montaj, instalaţii, amenajări exterioare la obiectivul identificat în contract, acţiunea fiind admisă de Tribunalul Iaşi prin sentinţa civilă nr. 1860/E/17.07.2003. Reclamanta a depus în dovedirea pretenţiilor formulate...

Citeste mai mult...

Contract de împrumut. Daune interese. Data de la care curg

 Potrivit dispoziţiilor art. 1088 alin. 1 Cod civil, la obligaţiile care au ca obiect o sumă oarecare, daunele interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală iar potrivit tezei secunde a alin. 2 al aceluiaşi articol, ele nu sunt debite (datorate) decât din ziua cererii în judecată, afară de cazurile în care, după...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere. Forma scrisă.

În art. 21, Legea locuinţei nr. 114/1996 prevede că închirierea locuinţei se face pe baza acordului dintre proprietari şi chiriaşi, consemnat prin contract scris care se va înregistra la organele fiscale. Forma scrisă este o condiţie de validitate a contractului de închiriere şi nu numai un mijloc de probă. Cum pârâta deţine spaţiu locativ...

Citeste mai mult...

Contract de prestări servicii. Executarea contractului. Dovezi.

Prin sentinţa civilă nr. 2246/E din 29 septembrie 2003 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a respins acţiunea promovată de reclamantul F. G. în contradictor cu pârâta S.C.”Lynx” SRL Iaşi. Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut că între părţi a intervenit un contract de prestări servicii, care este de natură comercială,...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare. Cauză falsă. Nulitate.

Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil care anterior a făcut obiectul unui contract de garanţie imobiliară, încheiat în scopul de a asigura restituirea de către terţul debitor a sumelor plătite de pârâtul cumpărător în vederea achitării împrumutului garantat de reclamantul vânzător şi la a cărui semnare proprietarul bunului a consimţit  (deşi nu i s-a...

Citeste mai mult...

Contract de vânzare-cumpărare încheiat de chiriaş. Nerespectarea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995. Nulitate.

Articolul 41 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 112/1995, modificate conform H.G. 11/1997, prevăd că dreptul de a cumpăra apartamentul în care locuiesc, potrivit art. 9 din lege, îl au numai chiriaşii care aveau un contract de închiriere valabil şi ocupau apartamentul respectiv la data intrării în vigoare a legii. Încheierea contractului...

Citeste mai mult...

Legea nr. 85/1992. Calitate de chiriaş.

La data adoptării Legii nr. 85/1992 reclamanta avea calitatea de chiriaş în alt apartament decât acela  pentru care a solicitat ca pârâta să-şi îndeplinească obligaţia de a vinde, refuzul fiind nejustificat. Reclamanta îndeplineşte condiţiile cerute de Legea 85/1992, având cererea aprobată de autoritatea competentă, Consiliul de administraţie pentru cumpărarea apartamentului închiriat, în care...

Citeste mai mult...

Act de vânzare – cumpărare. Preţ achitat în rate. Momentul transmiterii dreptului de proprietate.

Vânzarea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător de îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi a preţului, deşi lucrul nu s-a predat şi preţul nu s-a plătit. Vânzarea este perfectă între părţi şi proprietatea este de drept strămutată la cumpărător de îndată ce părţile s-au învoit...

Citeste mai mult...

Antecontract. Anulare

Antecontract. Anulare Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 28.04.2004, reclamanta B.A. a chemat în judecată pe pârâta P.A. solicitând instanţei ca , prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea chitanţei de mână încheiată între pârâtă şi sora reclamantei S.E. În motivarea cererii , reclamanta a...

Citeste mai mult...

Contract de închiriere.

Reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Iaşi, reînnoirea contractul de închiriere în calitate de descendent al titularului de contract, decedat. În fapt, reclamanta a locuit de la naştere în acelaşi apartament cu bunica, precedată, titulară de contract. Ulterior decesul titularei (18.11.1997) şi până la primirea somaţiei de...

Citeste mai mult...