Contract de închiriere. Clauză de impreviziune. Majorare a chiriei.


Contract de închiriere. Clauză de impreviziune. Majorare a chiriei.

Când părţile au convenit asupra indexării trimestriale a locaţiei, în raport de rata medie lunară a inflaţiei, nu are relevanţă nesemnarea de către pârâta-locatar a actelor adiţionale privind reevaluarea, dacă a continuat să utilizeze spaţiul comercial închiriat, în termenul de valabilitate al contractului.

Reclamanta S.C. P S.A. a solicitat obligarea pârâtei S.C. GL S.R.L. la plata sumei de 19.912.242 lei chirie pentru spaţiul închiriat şi contravaloarea utilităţilor.

Temeiul în fapt al acestor pretenţii îl constituie contractul de închiriere din data de 22.12.1996, care a stabilit un termen de trei ani de utilizare a spaţiului, cu acest titlu, de către societatea pârâtă.

Din actele dosarului rezultă că aceste raporturi juridice s-au derulat conform clauzei III, de la 25.11.1996 până la 25.11.1999.

Potrivit clauzei IV referitoare la modalitatea de plată, se va reţine că părţile au convenit asupra indexării trimestriale a locaţiei, în raport de rata medie lunară a inflaţiei, plata urmând a fi efectuată lunar.

Sub acest aspect, părţile au înţeles să supună valoarea contractului unei continue reevaluări, iar nesemnarea de către pârâtă a actelor adiţionale prevăzute prin clauza IV art. 5 nu este de natură a înlătura răspunderea sa contractuală.

Societatea pârâtă a utilizat spaţiul pus la dispoziţie pe toată durata contractului şi nu a invocat neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiei corelative, asumate de reclamantă.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa va reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 969 şi art. 970 cod civil şi va admite acţiunea.

(sentinţa civilă nr. 492 COM/ 25.02.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 582/2000 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)