Cauta in aceasta categorie:

. Daune-interese moratorii. Penalităţi de întârziere. Datorarea lor după încheierea unui acord de compensare asupra debitului.

Daune-interese moratorii. Penalităţi de întârziere. Datorarea lor după încheierea unui acord de compensare asupra debitului. Penalităţile de întârziere care curg la facturile neachitate în termen sunt datorate de la data scadenţei, până la intervenţia procesului-verbal de compensare, în măsura în care părţile nu convin prin acelaşi act şi asupra stingerii lor. ...

Citeste mai mult...

Daune interese moratorii. Determinare în raport de rata inflaţiei.( i )

Daune interese moratorii. Determinare în raport de rata inflaţiei.( I ) Prin neexecutarea la scadenţă a plăţii, furnizorul suportă un prejudiciu datorită inflaţiei, ce nu poate fi acoperit decât printr-o valoare corespunzătoare prestaţiei efectuate în favoarea pârâtei. Reclamanta S.C. R S.R.L. a solicitat obligarea pârâtei S.C. A S.R.L. la plata de daune...

Citeste mai mult...

Pact comisoriu. Constatarea rezilierii de plin drept. Executarea obligaţiei în cursul procesului.

Pact comisoriu. Constatarea rezilierii de plin drept. Executarea obligaţiei în cursul procesului. Includerea în contract a unui pact comisoriu privind rezilierea de plin drept, fără punerea în întârziere a debitorului în cazul neexecutării obligaţiilor asumate de acesta, face irelevantă împrejurarea îndeplinirii obligaţiei în cursul procesului ; debitorul nu va putea pretinde astfel că...

Citeste mai mult...

Forţă majoră. Blocarea conturilor bugetare.

. Forţă majoră. Blocarea conturilor bugetare. Blocajul financiar nu constituie un caz de forţă majoră, de natură a atrage exonerarea titularului obligaţiei de îndeplinirea acesteia. Blocajul financiar nu constituie un caz de forţă majoră, de natură a atrage exonerarea titularului obligaţiei de îndeplinirea acesteia. Pârâta S.C. H  S.A. a susţinut că...

Citeste mai mult...

Daune interese moratorii. Criteriu de determinare.

Daune interese moratorii. Criteriu de determinare. F.P.S., ca instituţie publică, nu poate pretinde daune interese, la nivelul dobânzilor acordate de B.R.D. pentru depozitele persoanelor juridice. Prejudiciul suportat de reclamantă prin neachitarea la termen a dividendelor datorate nu poate fi raportat la lipsa de folosinţă, ca depozit bancar, a unor sume incluse in categoria...

Citeste mai mult...

Daune interese moratorii. Dobânzi. Reactualizarea lor în funcţie de rata inflaţiei.

Daune interese moratorii. Dobânzi. Reactualizarea lor în funcţie de rata inflaţiei. Dobânda determinată în raport de dispoziţiile art. 43 cod com. constituie un mijloc de despăgubire a celui vătămat prin neexecutarea la timp a obligaţiei de plată asumate de debitor şi, totodată, o sancţiune legală aplicată acesuia din urmă. Reactualizarea dobânzii în...

Citeste mai mult...

Daune-interese moratorii. Penalităţi de întârziere. Reactualizarea lor în funcţie de rata inflaţiei

Daune-interese moratorii. Penalităţi de întârziere. Reactualizarea lor în funcţie de rata inflaţiei. Reactualizarea penalităţilor de întârziere stabilite prin titlu şi care nu au fost achitate creditorului se fundamentează pe imperativul reîntregirii patrimoniului celui prejudiciat cu o valoare corespunzătoare pierderii suportate, ca efect al neexecutării obligaţiei dispuse prin hotărâre judecătorească. Reclamanta este îndreptăţită...

Citeste mai mult...

Daune materiale. Cuantum.

Reclamantul a solicitat obligarea societăţii comerciale – pârâte la plata despăgubirilor constând în daune materiale, morale cauzate prin ruina edificiului (art.1002 Cod civil). La stabilirea cuantumului despăgubirilor, instanţa de fond şi-a însuşit concluziile expertizei contabile, care a reţinut ca bază de calcul H.G.928/2003 privind „coşul minim” de consum pentru trimestrul III 2003, pentru...

Citeste mai mult...

Penalitate de întârziere şi majorări pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor bugetare. Natura lor juridică.

Penalitate de întârziere şi majorări pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor bugetare. Natura lor juridică. Penalităţile de întârziere şi majorările calculate de organele de control fiscal pentru neîndeplinirea la termen a obligaţiilor bugetare constituie cheltuieli în înţelesul art.37 din legea nr.64/1995 care nu pot fi adăugate creanţelor negarantate, de la data deschiderii procedurii....

Citeste mai mult...

Parte responsabilă civilmente. Ucidere din culpă. Solidaritate pasivă. Calitatea sociatăţii angajatoare de parte responsabilă civilmente.

Parte responsabilă civilmente. Ucidere din culpă. Solidaritate pasivă. Calitatea sociatăţii angajatoare de parte responsabilă civilmente. Luarea de către inculpat, în afara programului de lucru, cu acceptul paznicului societăţii a unui utilaj marca WOLLA, conducerea acestui utilaj în stare de ebrietate şi accidentarea mortală a unei persoane, angrenează sub aspectul laturii civile a  cauzei...

Citeste mai mult...

Daune morale şi materiale

Contestatorul a solicitat obligarea unităţii, între alte capete de cerere la plata daunelor materiale (500.000.000 lei dobândă, diferenţă împrumut) şi morale (1.500.000.000 lei ) ca urmare a încetării contractului individual de muncă în temeiul art. 65 Codul muncii, acordate de instanţa de fond. Curtea constată că în cauză nu a avut loc o desfacere...

Citeste mai mult...

Legea 10/2001 , caracterul neconstituţional şi abuziv al decretului 223/1974, acordarea de despăgubiri în condiţiile art. 12 al. 2 şi 4 din Legea 10/2001

Legea 10/2001, caracterul neconstitutional si abuziv al decretului  223/1974, acordarea de despagubiri in conditiile art. 12 al 2 si 4 din Legea 10/2001 Prin actiunea înregistrata la Tribunalul Bihor, recl.  T. J. a chemat în judecata pe Primarul municipiului Oradea sa constate caracterul abuziv si neconstitutional al Decr. 223/1974, privind reglementarea...

Citeste mai mult...

Parte responsabilă civilmente. neobligare la despăgubiri civile. consecinţe.

PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE. NEOBLIGARE LA DESPĂGUBIRI CIVILE. CONSECINŢE. Neobligarea părţii responsabile civilmente la plata despăgubirilor civile în solidar cu inculpatul, are drept consecinţă imposibilitatea obligării acesteia la plata cheltuielilor judiciare către stat. cheltuielilor judiciare către stat. Soluţia contrară atrage  desfiinţarea hotărârii...

Citeste mai mult...

Pretentii. Dovada culpei conform art.1169 Cod civil cu referire la art.83.3 din regulamentul de transport. Despagubirea datorata.

Pretentii. Dovada culpei conform art.1169 Cod civil cu referire la art.83.3 din regulamentul de transport. Despagubirea datorata. Potrivit art.83.3 din regulamentul de transport pe  calea ferata, aprobat prin OG nr.41/1997, în cazul  în care mijlocul de transport a  fost violat pe parcurs  sau poarta  urme de violare, se presupune, pâna la proba contrara,...

Citeste mai mult...

După modificarea Legii nr.10/2001 prin Legea nr.247/2005, în situaţiile prev.de disp.art.10 pct.8 şi 9, cât şi de art.11 alin.4, 5, 6 şi 8, proprietarul deposedat are posibilitatea să opteze pentru „despăgubiri acordate în condiţiile le…

Prin  sentinţa  civilă  nr.216/2005 a Tribunalului Brăila s-a admis  în parte contestaţia  formulată de  B.P., s-a modificat  d.15430/2004 emisă de  Primarul Municipiului  Brăila şi s-a stabilit că  valoarea echivalentă a imobilului  imposibil  de  restituit este de 430.180.422  lei. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut  că  imobilul a fost expropriat în baza...

Citeste mai mult...

Infracţiune comisă în participaţie. Obligarea inculpaţilor în solidar la plata despăgubirilor civile.

Infracţiune comisă în participaţie. Obligarea inculpaţilor în solidar la plata despăgubirilor civile. C. pr. pen. – art. 14 În caz de participaţie inculpaţii vor fi obligaţi în solidar la plata despăgubirilor civile, deoarece au comis fapta împreună. Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia nr. 412 din 15 decembrie 2005...

Citeste mai mult...

Cerere de restituire în natură. tergiversarea de a răspunde la notificare. solicitarea de daune. inaplicabilitatea dispoziţiilor art.580 cod pr.civilă sau art.1073-1075 cod civil.

SECŢIA CIVILĂ 1.CERERE DE RESTITUIRE ÎN NATURĂ. TERGIVERSAREA DE A RĂSPUNDE LA NOTIFICARE. SOLICITAREA DE DAUNE. INAPLICABILITATEA DISPOZIŢIILOR ART.580 COD PR.CIVILĂ SAU ART.1073-1075 COD CIVIL. Legea 10/2001 este o lege specială care a prevăzut sancţiuni pentru neîndeplinirea în anumite termene a obligaţiilor ce revin diverselor persoane juridice implicate în procedura de restituire...

Citeste mai mult...

Drept de deducere. realitatea prestaţiilor. dovadă.

3.T.V.A. DREPT DE DEDUCERE. REALITATEA PRESTAŢIILOR. DOVADĂ. Prin decizia 864/2006 s-a admis recursul şi s-a modificat în parte sentinţa recurată în sensul că s-a anulat în parte actele administrativ fiscale contestate numai cu privire la suma de 174.535.375 lei reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor efectuate cu prestările de servicii de consultanţă comercială....

Citeste mai mult...

Litigiu comercial. Cerere de despăgubiri îndreptată împotriva beneficiarului măsurilor reparatorii reglementate de Legea nr. 10/2001 acordate prin dispoziţie de restituire. Valabilitatea titlului de preluare a imobilului. Consecinţe.

Litigiu comercial. Cerere de despăgubiri îndreptată împotriva beneficiarului măsurilor reparatorii reglementate de Legea nr. 10/2001 acordate prin dispoziţie de restituire. Valabilitatea titlului de preluare a imobilului. Consecinţe. Legea nr. 10/2001, republicată – art. 9 alin. 1, art. 2 alin. 1 lit. a C. civ. – art. 969 Legea nr. 213/1998 –...

Citeste mai mult...