Citeste şi


Respingerea cererii de ajutor public judiciar formulată de vânzătorul ce solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic


Civil – Cereri – Curatelă specială. Îndeplinirea condiţiilor potrivit dispoziţiilor Noului Cod Civil

Prin Încheierea din data de 19.12.2011 pronunţată de Judecătoria C-lung. Mold. în temeiul art. 150 alin. 3 Cod civil a fost validată doamna CDM în calitate de curator special pentru minora PDG născută la data de 29 aprilie 1994 şi a fost împuternicit curatorul numit să o reprezinte pe minoră în cadrul dezbaterii procedurii succesorale după defunctul PNC la B.N.P. LŢ pentru acceptarea succesiunii.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că potrivit art. 5 lit. 2 din Legea nr. 71/2011, dispoziţiile Codului Civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, filiaţie, adopţie şi obligaţia legală de întreţinere, etc., dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil.

De asemenea art. 16 din legea nr. 71/2011 prevede că persoanele aflate la data intrării în vigoare a Codului civil sub tutelă, curatelă, interdicţie sau alte măsuri de ocrotire sunt supuse, în ceea ce priveşte capacitatea lor, dispoziţiilor Codului civil.

Prin urmare, în această materie începând cu 1 octombrie 2011, dispoziţiile noului Cod sunt de imediată aplicare.

Potrivit art. 150 alin. 3 Cod civil, pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special care va fi validat, ori după caz, înlocuit de către instanţa de tutelă.

Prin Decizia nr. 309/16.12.2011 a Biroului Notarului Public LŢ, s-a constatat faptul că urmare a deschiderii procedurii succesorale după defunctul PNC, constatând că acesta are ca moştenitor pe fiica sa minora PDG, lipsită de ocrotire, s-a numit provizoriu conform art. 150 alin. 3 Cod civil, pe doamna CDM în funcţia de curator special.

Prin declaraţie la dosar şi prezentă în instanţă numita CDM a arătat că este de acord cu numirea sa în calitate de curator pentru minoră.

În consecinţă instanţa consideră că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 150 alin. 3 Cod civil, urmând a admite acţiunea conform precizărilor, sens în care urmează a o valida pe doamna CDM în calitate de curator special pentru minora PDG.

Conform articolul 186 Cod civil în situaţia curatorului special prevăzut la art. 150, 159 şi 167 drepturile şi obligaţiile stabilite de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod corespunzător şi curatorului special, astfel că instanţa pune în vedere dispoziţiile art. 144 alin. 2 Cod civil, care prevăd că tutorele nu poate fără autorizarea instanţei de tutelă, să facă acte de înstrăinare, împărţeală, ipotecare ori de grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, să renunţe la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum şi să încheie în mod valabil orice alte acte ce depăşesc dreptul de administrare. În consecinţă instanţa a împuternicit curatorul numit să o reprezinte pe minoră în cadrul dezbaterii procedurii succesorale după defunctul PNC la B.N.P. LŢ pentru acceptarea succesiunii.