Citeste şi


Cont.adm. Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului public pe perioada în care este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică (art.9 alin.1 lit.a) din Legea nr.188/1999)


Prin cererea înregistrată la nr. 3682/114/2008 din 29.09.2008 pe rolul Tribunalului Buzău, reclamantul A.N. a chemat în judecată pe pârâtul P.C.Murgeşti – N.I.E,  solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la emiterea dispoziţiei de reîncadrare pe funcţia publică deţinută anterior, precum şi la obligarea de daune morale.

În motivarea acţiunii, reclamantul a învederat instanţei că în cursul anului 2004, deţinând funcţia de secretar al comunei Murgeşti, a optat să candideze ca independent la alegerile locale din luna iunie 2004. Fiind ales şi validat în funcţia de primar, consideră că pe perioada exercitării mandatului, timp de 4 ani, raportul său de serviciu a fost suspendat sub incidenţa prevederilor legale în vigoare.

În anul 2008, a optat din nou să candideze pentru funcţia de primar, dar nemaifiind ales, a solicitat noului primar să emită dispoziţia de reîncadrare pe funcţia publică deţinută anterior. Cererea fiindu-i respinsă, consideră că i-a fost vătămat un drept legitim, întrucât pe perioada cât şi-a exercitat mandatul, raportul său de serviciu nu a încetat ci era numai suspendat în virtutea legii.

Participarea sa la campania electorală din 2008 nu a generat o altă situaţie juridică cu privire la raportul său de serviciu, acesta fiind suspendat întrucât mandatul vechi de primar sub care a candidat a încetat abia în momentul preluării mandatului de către noul primar ales.

Pârâta P.C. Murgeşti a formulat întâmpinare invocând pe cale de excepţie lipsa calităţii sale procesual pasive, iar pe fond respingerea acţiunii întrucât la data când reclamantul a formulat cererea de reîncadrare în funcţia publică deţinută anterior era membru al unui partid politic, astfel că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea postului de secretar.

Instanţa a admis excepţia privind lipsa calităţii procesual pasive a P.C. Murgeşti, dispunând introducerea în proces a C.L. al comunei Murgeşti.

Prin sentinţa nr. 1419 din  15.12.2008 s-a admis în parte acţiunea formulată, pârâtul P.C. Murgeşti fiind obligat să emită dispoziţia de reluare a activităţii reclamantului în calitate de funcţionar public, respectiv de secretar al comunei Murgeşti, judeţul Buzău; s-a respins ca neîntemeiat cel de-al doilea capăt de cerere al acţiunii privind obligarea pârâtului la plata de daune morale.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut în fapt şi în drept:

În anul 2004, reclamantul A.N., deţinând funcţia publică de secretar al comunei Murgeşti, a optat să candideze ca independent pentru funcţia de primar al comunei Murgeşti în cadrul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 6.06.2004.

În urma validării alegerii sale prin încheierea din camera de consiliu din 15.06.2004 a Judecătoriei Rm. Sărat, reclamantul a fost suspendat din funcţia publică deţinută anterior, respectiv aceea de secretar al comunei Murgeşti.

În anul 2008 reclamantul a candidat din nou pentru funcţia de primar, de această dată pe listele de candidaţi ale unui partid, iar în urma desfăşurării alegerilor din iunie 2008, nu a mai fost ales în funcţia de primar, mandatul său încetând în momentul validării noului primar, respectiv N.I.E.

Anterior validării noului primar, reclamantul a solicitat reluarea activităţii în calitate de funcţionar public, respectiv de secretar al comunei Murgeşti, cerere care a fost respinsă sub motivaţia că raportul de serviciu al acestuia cu P.C. Murgeşti a încetat conform art.34 alin.3 din Legea nr.188/1999, republicată privind statutul funcţionarilor publici.

Instanţa a apreciat refuzul P.C. Murgeşti de a emite reclamantului o dispoziţie de reluare a activităţii în calitate de secretar ca fiind nejustificat.

În acest sens, s-a avut în vedere:

Reclamantului i s-a suspendat de drept raportul de serviciu cu primăria pe durata mandatului de primar, reluarea activităţii urmând a se dispune prin act administrativ emis de persoana căreia îi revine competenţa legală de numire în funcţie publică.

Faptul că reclamantul a înţeles să candideze din nou pentru funcţia de primar, chiar şi din partea unui partid politic, nu-i îngrădeşte acestuia dreptul de a reveni pe funcţia publică din care a fost suspendat de drept.

Întrucât mandatul noului primar ales este validat la momentul la care încetează mandatul primarului aflat în funcţie, este  evident că reclamantul beneficiază de dreptul ce i-l conferă Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, de a-şi relua activitatea printr-o dispoziţie emisă de persoana  care are competenţa legală de numire în funcţia publică, respectiv al  noului primar ales, conform art. 96 din  legea invocată.

În cauză,  reclamantului  nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 34 alin. 3 din Legea nr. 188 / 1999 întrucât acesta a candidat  pentru o funcţie de demnitate publică după încetarea în condiţiile legii a raporturilor sale de serviciu care erau suspendate la data desfăşurării scrutinului electoral.

Astfel reţinută situaţia în fapt şi în drept, instanţa a apreciat că acţiunea este întemeiată, obligând prin consecinţă  pârâtul să emită dispoziţia de reluare a activităţii  reclamantului în calitate de funcţionar public, respectiv de secretar al comunei Murgeşti, judeţul Buzău.

Referitor la cererea formulată de reclamant în sensul obligării pârâtului şi la plata sumei de 50.000 lei daune morale, instanţa a apreciat că este neîntemeiată, întrucât acesta nu a făcut dovada modalităţii în care a fost prejudiciat, eventuala încălcare a drepturilor sale neconducând de drept şi la acordarea de daune morale.