Cauta in aceasta categorie:

Achiziţii publice. Notificarea prealabilă a autorităţii contractante în scopul remedierii încălcărilor legislaţiei şi principiilor în materia achiziţiilor publice. Condiţie de admisibilitate contestaţiei formulată în faţa Consiliului Naţional

Prin Decizia nr.1364/C2/1662/04.08.2016, pronunţată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor s-a respins ca inadmisibilă contestaţia formulată de ofertantul SC A SRL în contradictoriu cu  autoritatea  contractantă  UNIVERSITATEA  X Pentru a pronunţa această decizie, Consiliul a reţinut următoarele UNIVERSITATEA  X ,în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de atribuire, prin „cerere...

Citeste mai mult...

Rezoluţiune contract – reaua–credinţă a reclamanţilor în aducerea la îndeplinire a obligaţiilor contractuale; restituire contravaloare avans; obligarea reclamanţilor la plata penalităţilor contractuale

Deliberând asupra cauzei, în conformitate cu disp. art. 256 alin.1 C.proc.civ., constată  următoarele aspecte de fapt şi de drept: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti sub nr. …., reclamantul P.H.G. şi reclamanta C.C., prin mandatar P.H.D.,  în contradictoriu cu pârâţii  B.B.P. şi B.I.F., în sensul : ...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare – anularea actelor de executare silită: suspendarea provizorie a executării deciziei civile ce constituie titlu executoriu

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 10.03.2016 sub nr de dosar 11853/299/2016 contestatoarea C.I. SRL în contradictoriu cu intimata T.M. SA a formulat contestaţie la executare împotriva executării silite demarate în dosarul nr. 101/2016 aflat...

Citeste mai mult...

Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice.

Excepţii. Interesul procesual și legitimarea procesuală activă a persoanei juridice de drept privat, ce are ca obiect de activitate păstrarea patrimoniului arhitectural urbanistic al unor cartiere și, păstrarea unui mediu înconjurător sănătos. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Sediul materiei: art.206 C.Civ, OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului   Potrivit...

Citeste mai mult...

Legea nr. 290/2003, republicată este o lege specială şi are caracter derogatoriu de la dreptul comun. Aceasta înseamnă că nu se pot acorda compensaţii pentru bunuri abandonate decât în condiţiile şi respectând procedura reglementată de legea specială.

Prin sentinţa nr. 227 din data de 10 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul Dolj, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 10865/63/2015, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul x, în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Împotriva sentinţei nr. 227 din data de 10 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul...

Citeste mai mult...

Contestaţie la executare silită – dreptul de a obţine executarea silită se naşte la data scadenţei contractului de credit

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 24.02.2016 sub nr. 9217/299/2016, contestatoarea S.M. a formulat în contradictoriu cu intimata U.P., contestaţie la executare cu privire la actele ce formează obiectul dosarului de executare nr. 1152/2015 constituit la B.E.J. T.C. În motivarea cererii de chemare...

Citeste mai mult...

Clauze abuzive – Clauzele incriminate privind rambursarea creditului in chf la cursul de la data fiecarei rate fac parte din obiectul esential al contractului si nu pot fi calificate ca abuzive;

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a Civilă sub nr. 12329/3/2015 cauză disjunsă din dosarul nr. 12726/3/2014, reclamanta Z.S. a chemat în judecată pârâtele B.R., B.U. şi F.S., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să se dispună constatarea nulităţii absolute a clauzelor inserate la art. 9.1; 9.2; 9.4 din...

Citeste mai mult...

Competenţa materială de soluţionare a cererilor de chemare în judecată formulate de Romsilva în temeiul art. iii alin. 2 din Legea nr. 169/1997, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a Hotărârilor Comisiei Judeţene

Competenţa materială de soluţionare a cererilor de chemare în judecată formulate de Romsilva în temeiul art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, având  ca obiect constatarea nulităţii absolute a Hotărârilor Comisiei Judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată pentru  terenuri cu destinaţie forestieră. Constată că, prin sentinţa civilă nr. 43/S din...

Citeste mai mult...

Plata nedatorată presupune întrunirea mai multor condiţii, anume prestaţia să fi fost făcută cu titlu de plată, datoria în vederea căreia s-a făcut plata să nu existe, iar plata să fi fost făcută din eroare

Plata nedatorată presupune întrunirea mai multor condiţii, anume prestaţia să fi fost făcută cu titlu de plată, datoria în vederea căreia s-a făcut plata să nu existe, iar plata să fi fost făcută din eroare, însă, referitor la această cerinţă, trebuie subliniat că existenţa acestei condiţii este numai relativ necesară pentru admisibilitatea acţiunii în...

Citeste mai mult...

Efectele autorităţii lucrului judecat. Naşterea dreptului de a cere restituirea fructelor ca efect al nulităţii. Valorificarea acestui drept în cadrul procedurii insolvenţei.

Autoritatea de lucru judecat are un efect negativ, ce împiedică o nouă judecată atunci când există identitate de calitate a părţilor, aceeaşi cauză juridică şi acelaşi obiect al cererii de chemare în judecată, precum şi un efect pozitiv potrivit căruia oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat într-un litigiu, dacă are legătură cu...

Citeste mai mult...

Grăniţuire – caracterul neîntemeiat al cererii de instituire a unei servituţi în raport de existenţa a două căi de acces la drumul public

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 20.10.2011 sub nr. …, reclamanta A.P. a chemat in judecata pe paratul D.G., solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispună grăniţuirea proprietăţilor părţilor, stabilindu-se linia de hotar şi drumul de servitute, cu obligarea paratului sa desfiinţeze construcţia (gard) edificata...

Citeste mai mult...

Evacuare. Expirarea termenului contractual

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.11.2015 sub nr. /212/2015, reclamanta PCC a solicitat, în contradictoriu cu pârâta FTK, evacuarea acesteia din urmă din imobilul folosit fără drept situat în Constanţa în incinta PCC, în suprafaţă de 3015 mp, din care 80 mp construcţie şi 2935 mp pistă karting, cu...

Citeste mai mult...

Succesiune, ieşire din indiviziune – inadmisibilitatea cererii de stabilire a masei succesorale în raport de omisiunea de a indica toate bunurile din masa succesorală și achitarea unei taxe judiciare de timbru doar cu privire la anumite bunuri din masa su

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26 iunie 2013 sub nr. …., reclamanta C.I. a chemat în judecată pe pârâtele C.M.D., C.E.M., prin reprezentant legal C.M.D. si C.E.D., prin care a solicitat instanţei: să constate deschisa succesiunea defunctului C.M.G., decedat la...

Citeste mai mult...

Încetare executare silită – nu încetează executarea silită dacă titlul executoriu nu a fost desfiintat sau dacă procedura de executare este legală.

Prin contestatia la executare inregistrata sub nr. 89250/299/2015 la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, la data de 05.08.2015 contestatorul S.A. a solicitat in contradictoriu cu intimata  E.C. ca instanta, prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna: incetarea executarii silite incepute  in  dosarul de executare nr. 150/2015 instrumentat de BEJ P.C.; intoarcerea executarii silite; suspendarea...

Citeste mai mult...

Succesiune: lipsa calităţii procesuale pasive a unuia dintre pârâţi în raport de faptul că nu şi-a manifestat personal, expres sau tacit, dreptul de opţiune succesorală în termenul de 6 luni prevăzut de Codul civil; existenţa calităţii procesuale pasive a

INSTANŢA Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 la data de 21.12.2012 sub nr. de dosar 60435/299/2012 reclamanta V.N. i-a chemat în judecată pe pârâţii M.F., N.N. şi D.I. solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să declare deschisă succesiunea de...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face – chiriaşul are posibilitatea de a formula cerere de cumparare a locuinţei construită din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, iar obligatia de a vinde intervine doar daca sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 7 ali

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 34750/299/2014, reclamantul D.G.  a chemat în judecată pe pârâta  C.N.B. C.N.B. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să fie obligata pârâta sa încheie cu reclamantul un contract de vanzare cumparare pentru locuinta situate in  jud Prahova. În motivarea cererii, s-a...

Citeste mai mult...

Litigiu funcţionar public. Poliţist local. Despăgubiri pentru neacordarea timpului liber corespunzător orelor lucrate peste durata normala de lucru începând cu ianuarie 2012. Nelegalitate conform legilor cadru privind salarizarea personalului plătit di

Reclamantul  X  in calitate de poliţist local  în  subordinea Primarului Mun. C. a învestit instanţa de contencios cu acţiune prin care solicită obligarea instituţiei pârâte, angajator la despăgubiri reprezentând compensare pentru neacordarea timpului liber corespunzător aferent  orelor lucrate peste durata  normală  a timpului de lucru în temeiul disp. art.  33 alin. 2 teza I ...

Citeste mai mult...

Conditiile prevazute pentru procedura speciala privind inscrierea dreptului in temeiul uzucapiunii. Cerere de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani intemeiata pe dispozitiile art. 1050 Cpc.

Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. De asemenea, potrivit aceluiasi text de lege,cu privire la imobilele pentru care, la data inceperii posesiei, inainte de...

Citeste mai mult...

Drept procesual penal. Revocarea măsurii arestării preventive.

Chiar dacă prin Decizia nr. 553 din 16.07.2015, Curtea Constituţională a constatat că sintagma „trafic de stupefiante” din cuprinsul art. 223 alin. 2 C.p.p. este neconstituţională, nu se poate susţine că a încetat temeiul care a fost avut în vedere la luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pentru a se dispune revocarea măsurii....

Citeste mai mult...

Recunoaşterea ca vechime în muncă a perioadei în care o persoana s-a aflat în concediul de creştere a copilului de până la doi ani.

Prin sentinţa nr. 116 de la 28 Ianuarie 2015  pronunţată de Tribunalul Mehedinţi Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal în dosarul nr. 6941/101/2014, s-a respins excepţia netimbrării şi excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. S-a admis acţiunea...

Citeste mai mult...