Cauta in aceasta categorie:

Funcţionar public în administraţia locală. Stabilirea drepturilor salariale în baza Legii nr. 330/2009. Solicitarea includerii în cadrul acestor drepturi a unor sporuri aflate în plată la sfârşitul anului 2009. Spor de dispozitiv. Spor de stabilitate. Efi

Prin sentinţa nr. 4316 pronunţată la 10.12.2010 a Tribunalului Cluj a fost respinsă cererea formulată de reclamantul R.B.A. în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA. Pentru a dispune astfel instanţa a reţinut că prin Dispoziţia nr.569/12.02.2010, primarul municipiului Cluj – Napoca a dispus reîncadrarea reclamantului începând cu data de 01.01.2010 în funcţia publică de execuţie de...

Citeste mai mult...

Funcţionarii publici din administraţia publică locală. Suplimente salariale la nivelul funcţiilor publice teritoriale. Nelegalitatea acordării în anul 2010.Acte ale autorităţilor publice

Art.4,11 şi 12 din Anexa 3 a Legii nr. 330/2009 Suplimentele salariale prevăzute în art. 11 alin. 1 şi 4 Anexa 3 a Legii nr.330/2009 nu pot fi acordate din aparatul de specialitate al primarului în anul 2010 întrucât în alin. 2 şi 3 al art.12 se prevede că în 2010 coeficienţii de ierarhizare pe...

Citeste mai mult...

Societate deţinută public. Conducere şi administrare. Hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor. Acţiune în anulare

Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 nu sunt în măsură să înlăture prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, referitoare la conducerea şi administrarea societăţilor comerciale. Prin urmare, şi societăţile deţinute public pot fi administrate fie de un consiliu de administraţie, fie de un administrator unic, voinţa societăţii în acest sens fiind...

Citeste mai mult...

Achiziţia publică a unor servicii împărţite pe loturi. Principiul disponibilităţii procedurii în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Licitaţii

Prin contestaţia nr. 29/18.02.2010, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 5211/19.02.2010, depusă de către S.C.”G.”S.R.L. s-a contestat rezultatul procedurii emis de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară F., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, Lotul 3 – „Renovarea, modernizarea şi...

Citeste mai mult...

Licitaţie publică. Plângere formulată in temeiul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune lucrări publice şi de servicii. Evaluare oferte Concesionări, concesiuni

Clarificari solicitate de autoritatea contractanta. Oferta individuala respinsa ca fiind neconforma întrucât nu a fost prezentat angajamentul ferm al sustinatorului încheiat in forma autentica. - art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 Conform art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 in cazul in care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea...

Citeste mai mult...

O.U.G. nr. 34/2006. Achiziţie publică de bunuri, Caracterul preţului. Condiţiile în care preţul poate şi trebuie să fie modificat pe parcursul executării contractului Contracte economice

Preţul la care se încheie contractele de achiziţie publică de bunuri şi servicii, ce intră sub incidenţa O.U.G. nr. 34/2006, trebuie să fie unul ferm, independent de modalitatea în care el a fost exprimat în oferta financiară prezentată iniţial. Schimbările apărute pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică, ce nu au fost avute în vedere...

Citeste mai mult...

Informaţii de interes public. Cadrul şi limitele în care poate fi utilizată această procedură pentru satisfacerea intereselor părţii reclamante în litigiul ce-l are în curs cu instituţia publică sesizată Acte ale autorităţilor publice

Pârâtul nu are obligaţia de a furniza informaţiile ce i-au fost solicitate de reclamant, deoarece problemele pentru care acesta din urmă îşi manifestă interesul au mai făcut obiectul cercetării judecătoreşti, problematica abordată în acţiune fiind ridicată de recurentul-reclamant pe parcursul anilor, acesta confirmând că a primit răspunsuri la petiţiile formulate, dar criticând faptul că acele...

Citeste mai mult...

Licitaţie publică. Anularea procedurii de către autoritatea contractantă in temeiul dispoziţiilor art.209 al.1 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 Licitaţii

- art.209 ali.1 lit.d) si al.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 În conformitate cu dispozitiile art.209 al-1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, prin exceptie de la prevederile art.204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, înainte de...

Citeste mai mult...

Comunicare informaţii de interes public. Protecţia cetătenilor români care lucrează în străinătate Cereri

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este cetatean român cu domiciliul stabil în comuna P judetul Dâmbovita, poseda pasaport românesc si working-card eliberat de autoritatile chineze, iar din luna februarie 2009 ocupa functia de sef de reprezentanta în cadrul AS SRL, reprezentanta comerciala româna ce apartine AS SRL, inmatriculata la O.R.C. Prahova si înregistrata...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Evaluarea performanţelor profesionale individuale. Acordarea calificativelor – prerogativă a angajatorului Cereri

Prin sentinta nr. 654/24.02.2011, Tribunalul Buzau – Sectia Comerciala si de Administrativ, a admis contestatia formulata de ILC în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F – D.G.F.P. B, a dispus anularea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale pe anul 2009. Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta A.N.A.F – D.G.F.P. B, care a criticat-o pentru nelegalitate...

Citeste mai mult...

Vânzare teren ce face parte din domeniul public al comunei Acte ale autorităţilor publice

Întrucât din întreg probatoriul administrat rezultă că terenul în suprafaţă de 300 mp , face parte, în natură, din curtea Şcolii generale Tileagd, regimul său juridic este reglementat de dispoziţiile art.166, alin.41 din Legea nr.84/1995 republicată potrivit cărora „terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat - gradinite, scoli...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Consecinţele lipsei motivării actului administrativ de sancţionare. Nulitatea deciziei de sancţionare Acte ale autorităţilor publice

Ca orice act administrativ sau jurisdicţional, şi decizia de sancţionare trebuie să fie motivată, pentru a se asigura respectarea principiului accesul liber la justiţie şi a dreptului la apărare, consacrate de art. 21 şi 24 din Constituţie, precum şi pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil, consacrat de art.6 par. 1 din Convenţia...

Citeste mai mult...

Comunicare informaţii de interes public Acte ale autorităţilor publice

Din probatoriul administrat în cauză, însă, nu s-a putut reţine în sarcina pârâtei refuzul nejustificat de comunicare a informaţiilor de interes public, condiţie care să justifice promovarea unei acţiuni în administrativ, potrivit dispoziţiilor art.2 al.1 lit.i din L.554/2004 Prin sentinţa nr. 441/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul...

Citeste mai mult...

Instituirea unor taxe speciale de ordine publică prin hotărâre a Consiliului Local Impozite şi taxe

Aceste servicii publice au fost create, anterior instituirii taxei speciale, în interesul întregii comunităţi a municipiului, vizând asigurarea ordinii publice , salubrizarea şi întreţinerea străzilor şi a zonelor publice. Prin urmare, beneficiari a unor asemenea servicii publice sunt toţi cetăţenii care se folosesc de serviciile de ordine publică, salubrizare şi întreţinere a zonelor publice. În aceste...

Citeste mai mult...

Eliberare din funcţia publică deţinută. De când se calculează dreptul de a contesta măsura Acte ale autorităţilor publice

Controlul legalităţii deciziei nu se poate realiza decât de instanţa de administrativ, care trebuie sesizată de cel ce consideră vătămat prin acest act administrativ, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel precum a stabilit în mod imperativ legiuitorul, normă care, dat fiind caracterul său special, derogatoriu de la dreptul...

Citeste mai mult...

Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor H.G. nr.717/2008. Contracte

Secţia de administrativ şi fiscal - Decizia nr.27/CA/12 ianuarie 2011 Prin Decizia nr. 27/CA/2011 pronunţată în dosar nr. 1241/97/2010 la data de 12.01.2011, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de apel Alba Iulia a admis recursul declarat de pârâta Comuna V. prin Primar împotriva sentinţei nr. 1812/CA/2010 pronunţată la data de 11.11.2010...

Citeste mai mult...

Drept de proprietate publică a statului, administrat de unităţi militare şi de aviaţie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotărâre de consiliu local, în sensul „includerii” în domeniul public al municipiului. Consecinţe Acte ale autorităţilor

Întrucât la data emiterii hotărârii de consiliu local privitoare la „includerea” unei suprafeţe de tern în domeniul public al municipiului, imobilul se afla în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Transporturilor, rezultă că organul administrativ local şi-a depăşit competenţa de administrare prevăzută de art. 5 din Legea nr....

Citeste mai mult...

Excepţia de ordine publică prev.de art.109 alin.4 C.pr.civ. Partaj

R O M Â N I A JUDECĂTORIA BĂILEŞTI JUDETUL DOLJ SENTINŢA CIVILĂ Nr.429 Şedinţa publică de la 22 Februarie 2011 Completul compus din: PREŞEDINTE - F.B. Grefier -A.B. x.x.x ????? Pe rol judecarea acţiunii civile de partaj formulată de reclamanta G.G. împotriva pârâtelor V.C.,P.L. şi G.F. . La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns:reclamanta prin reprezentare de avocat S.I.E şi...

Citeste mai mult...