Contract de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara”. Inaplicabilitatea dispoziţiilor H.G. nr.717/2008. Contracte


Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr.27/CA/12 ianuarie 2011

Prin Decizia nr. 27/CA/2011 pronunţată în dosar nr. 1241/97/2010 la data de 12.01.2011, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de apel Alba Iulia a admis recursul declarat de pârâta Comuna V. prin Primar împotriva sentinţei nr. 1812/CA/2010 pronunţată la data de 11.11.2010 de Tribunalul Hunedoara-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, a modificat sentinţa atacată în sensul respingerii acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta SC S. SA în contradictoriu cu pârâta Comuna V. prin Primar.

S-a reţinut că prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată pe rolul Tribunalului Hunedoara sub nr.1241/97/2010 urmare a declinării de la C.N.S.C., reclamanta SC S. SA DEVA a chemat în judecată pe pârâta COMUNA V., jud. Hunedoara solicitând ca în baza hotărârii ce se va pronunţa să se dispună:

– anularea deciziei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de salubritate al Comunei V., jud. Hunedoara” emisă de autoritatea contractantă Comuna V.;

– anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică mai sus arătat şi

– obligarea autorităţii contractante să organizeze o nouă licitaţie.

În motivarea acţiunii se arată că pârâtul în calitate de autoritate contractantă nu a respectat în mod vădit dispoziţiile legale privind procedura cadru privind organizarea derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice desemnând ofertă câştigătoare cea depusă de SC R.E.S. SA.

Pârâta COMUNA V. legal citată a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca nefondată.

Prin Sentinţa nr.1812/CA/2010 pronunţată la data de 11.11.2010 de Tribunalul Hunedoara-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a fost admisă acţiunea reclamantei, anulată decizia de atribuire a contractului de achiziţie şi procedura de achiziţie.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut în esenţă că autoritatea contractantă nu a respectat dispoziţiile art.9 al.2 din H.G. nr.717/2008 prin care s-a aprobat Procedura cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, text conform căruia „procedura de licitaţie se poate realiza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În expunerea motivelor se arată că instanţa de fond a realizat o greşită aplicare a dispoziţiilor legale, respectiv a apreciat ca fiind incidente dispoziţiile art. 9 alin. 2 din H.G. nr.717/2008 în condiţiile în care acest act normativ (ce vizează contractele de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciul public de alimentare cu energie termică) nu are legătură cu obiectul licitaţiei (serviciul de salubrizare), acestuia aplicându-i-se dispoziţiile Legii nr.101/2006, Legii nr.51/2006 şi O.U.G. nr.34/2006, acte normative care au fost respectate.

Se mai critică sentinţa şi pentru faptul că reclamanta nu a justificat nici un interes legitim în cauză atâta timp cât prin oferta depusă nu a respectat condiţiile minime prevăzute în caietul de sarcini, neanexând mai multe contracte de prestări servicii de salubritate similare din ultimii 3 ani, situaţie în care oferta reclamantei nu corespunde criteriilor de calificare. Totodată reclamanta nu a contestat în nici un fel neîndeplinirea de către ea a obligaţiei din caietul de sarcini.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate dar şi al dispoziţiilor art. 304 indice 1 din curtea constată că acesta este fondat şi urmează să-l admită pentru următoarele considerente:

Prin Hotărârea nr.33/30.06.2009 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V. a aprobat Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al Comunei V. pentru activităţile de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor comunale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special precum şi colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor proprietate individuală.

Cu aceeaşi ocazie a fost aprobată procedura de licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare a Comunei V., caietul de sarcini şi regulamentul de delegare a serviciului public de salubrizare, inclusiv contractul privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Comunei Veţel.

Prin anunţul de participare nr.1318 din 04.01.2010 publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SEAP – pârâta COMUNA V. în calitate de autoritate contractantă a iniţiat procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului „Delegare de gestiune prin concesionar a serviciului public de salubrizate al Comunei V., jud. Hunedoara”.

La şedinţa de deschidere a ofertelor ce a avut loc în data de 26.01.2010 s-a constatat că SC P. SA HUNEDOARA – participantă la procedura de licitaţie publică – nu a depus garanţie de participare sub forma solicitată din documentaţia de atribuire – scrisoare de garanţie bancară, motiv pentru care Comisia de evaluare a respins oferta acesteia, consemnându-se acest aspect în procesul verbal întocmit cu ocazia şedinţei de deschidere a ofertelor.

Pârâta COMUNA V., în calitate de autoritate contractantă a comunicat reclamantei la data de 11.02.2010 că a desemnat câştigătoare oferta depusă de SC R.E.S. SA TIMIŞOARA .

Referitor la motivul de recurs privind dispoziţiile legale aplicabile curtea reţine că prima instanţă a făcut o aplicare greşită a legii atunci când a decis că incidente sunt dispoziţiile H.G. nr.717/2008.

După cum lesne se poate observa acest act administrativ unilateral cu caracter normativ a fost emis în aplicarea dispoziţiilor art. II  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 şi vizează Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Fiind vorba despre un act administrativ el nu poate depăşi sfera de reglementare a actului cu forţă superioară în executarea căruia a fost emis, sens în care interpretarea dispoziţiilor sale trebuie realizată exclusiv prin prisma acestora.

Conform art. 2 din această procedură „Prezenta procedură-cadru stabileşte etapele şi modul de organizare şi derulare a procesului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a serviciului public de alimentare cu energie termică.”

Aşadar, în condiţiile în care obiectul contractului de achiziţie publică este delegare de gestiune prin concesionarea serviciului public de salubrizare apare ca firească concluzia că nu-i pot fi aplicate reguli speciale ce vizează alte tipuri de contracte, respectiv alimentare cu apă ,canalizare şi alimentare cu energie termică.

Pe de altă parte, conform art. 13 alin. 3 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor „Procedura de atribuire şi regimul juridic al contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor sunt cele stabilite de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, conform prevederilor Legii nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”

Totodată, conform art. 30 alin. 12 teza I din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice „În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) şi g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.” În cuprinsul acestui act normativ serviciul de salubritate se regăseşte enumerat la art. 1 alin. 2 lit. e.

Aşadar atât legea cadru cât şi legea specială prevăd în mod expres că procedura de atribuire a contractului privind delegarea de gestiune prin concesionarea serviciului public de salubrizare se realizează potrivit O.U.G. nr.34/2006, respectiv aşa cum a procedat autoritatea contractantă.

În consecinţă, procedura de achiziţie publică s-a realizat în conformitate cu prevederile legale incidente, care sunt cele ale O.U.G. nr.34/2006 iar instanţa de fond a realizat o greşită interpretare şi aplicare a dispoziţiilor H.G. nr.717/2008, sens în care potrivit art. 312 alin. 3 Codul de procedură civilă raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă recursul formulat urmează a fi admis cu consecinţa modificării sentinţei în sensul respingerii acţiunii.