O.U.G. nr. 34/2006. Achiziţie publică de bunuri, Caracterul preţului. Condiţiile în care preţul poate şi trebuie să fie modificat pe parcursul executării contractului Contracte economice


Preţul la care se încheie contractele de achiziţie publică de bunuri şi servicii, ce intră sub incidenţa O.U.G. nr. 34/2006, trebuie să fie unul ferm, independent de modalitatea în care el a fost exprimat în oferta financiară prezentată iniţial. Schimbările apărute pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică, ce nu au fost avute în vedere la momentul întocmirii financiare, pentru a putea fi opozabile achizitorului, trebuie să îşi găsească reflectarea, în mod obligatoriu, în clauza contractuală referitoare la preţ. Nu este admisibilă modificarea clauzei referitoare la preţul achiziţiei publice în mod tacit sau pe cale ocolită, prin înserarea în contractul încheiat a unor prevederi ce nu se regăsesc, ca formă şi conţinut, în documentaţia întocmită de achizitor şi care a stat la baza desfăşurării procedurii de achiziţie publică de bunuri şi servicii.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 37/C.A. din 19 ianuarie 2011