Vânzare teren ce face parte din domeniul public al comunei Acte ale autorităţilor publice


Întrucât din întreg probatoriul administrat rezultă că terenul în suprafaţă de 300 mp , face parte, în natură, din curtea Şcolii generale Tileagd, regimul său juridic este reglementat de dispoziţiile art.166, alin.41 din Legea nr.84/1995 republicată potrivit cărora „terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat – gradinite, scoli generale, primare si gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri scolare, scoli de arte si meserii si scoli postliceale – fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si sunt in administrarea consiliilor locale in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, prin delegare catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant”.

Prin urmare, instanţa constată că se impune obligarea pârâtului Consiliului local Tileagd de a face demersurile necesare pentru trecerea terenului cu nr. cad. 506 înscris în CF 2605 Tilegd (nr. top. 319 înscris în CF 366 Tileagd) şi a clădirii Scolii Generale în domeniul public al comunei, chiar dacă, aceasta ar presupune, în prealabil anularea propriei HCL nr. 20/2007.

Prin sentinţa nr. 496/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor , instanţa a admis cererea formulată de INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI BIHOR în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TILEAGD şi intervenienţii în interes propriu şi pe cale de consecinţă a dispus anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local Tileagd nr.34 din 19.05.2008, respectiv a art.2 prin care se aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 300 mp cuprinsă în CF nr.366 Tileagd, nr. topo 319 (nr. cad.506) intervenienţilor , precum şi a art.4 doar cu privire la stabilirea preţului de vânzare a terenului identificat la art.2, fiind aprobate fără respectarea prevederilor legale, anularea Contractului de vânzare cumpărare încheiat între Primăria comunei Tileagd şi intervenienţi, precum şi anularea înscrierilor din CF nr.2605 Tileagd, nr. cad.506, obligarea Consiliului Local Tileagd să emită o hotărâre prin care clădirea şi terenul aferent Şcolii cu clasele I-VIII Tileagd să fie cuprinse în domeniul public al comunei Tileagd, în condiţiile legii. A respins, ca neîntemeiate cererile de intervenţie în interes propriu.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că prin Hotărârea Consiliului Local Tileagd nr. 34din 19.05.2008, s-a dispus, aprobarea vânzării directe a suprafeţei de 300 mp cuprins în CF 366 Tilegd, nr.top.319 (nr. cad.506 Tileagd) intervenienţilor, teren proprietatea privată a comunei Tilegd.

În temeiul acestei Hotărâri , între Unitatea administrativ teritorială –Comuna Tilegd pe de o parte şi intervenienţi, pe de altă parte, s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1414 din 11.06.208 în cadrul BNP Curea Lup Călin, intervenienţii întabulându-şi dreptul de proprietate astfel dobândit.

Potrivit declaraţiilor martorilor audiaţi în cauză – ambii având calitatea de consilieri locali la data adoptării hotărârii – la şedinţa Consiliului Local din 19 mai 2008 a participat şi intervenientul care, la rândul său, deţinea funcţia de consilier local. Aceste declaraţii se coroborează şi cu menţiunile din cuprinsul „Convocatorului” nr. 951/12.05.2008, precum şi al Procesului verbal de şedinţă din data de 19.05.2008, din care rezultă participarea intervenientului, la şedinţă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 47 al.1 din L.215/2001 ,, Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.”

Sancţiunea pentru nerespectarea interdicţiei menţionate este cuprinsă în dispoziţiile art.47, alin.2 din actul normativ mai sus menţionat unde se prevede că,, hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”.

Totodată, conform art.77 alin. 1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare ,, consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.” aceştia fiind obligaţi, conform art.2 să anunţe la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă; iar conform prevederilor alin.3 ,, Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.”, aceste aspecte nefiind consemnate în procesul verbal al şedinţei. Sancţiunea nerespectării prevederilor legale mai înainte menţionate este prevăzută de art.81 în care se dispune: „Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 77 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.”

Un alt motiv de nulitate al hotărârii menţionate rezidă şi în împrejurarea că din procesul verbal de şedinţă rezultă că s-a omis cu desăvârşire supunerea la vot a solicitării intervenienţilor de a li vinde prin negociere directă terenul .

Faţă de cele reţinute, instanţa va dispune anularea parţială a Hotărârii Consiliului Local Tileagd nr.34 din 19.05.2008, respectiv a art.2 prin care se aprobă vânzarea directă a suprafeţei de 300 mp cuprinsă în CF nr.366 Tileagd, nr. topo 319 (nr. cad.506) intervenienţilor, precum şi a art.4 doar cu privire la stabilirea preţului de vânzare a terenului identificat la art.2, fiind aprobate fără respectarea prevederilor legale.

În temeiul principiului rezoluto jure dantis rezolvitur jus accipientis, instanţa va dispune, totodată, anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1414 din 11.06.208 în cadrul BNP Curea Lup Călin, reaua credinţă a cumpărătorilor fiind, în acest caz, mai mult decât evidentă.

În temeiul art. 36 pct 1 L.7/1996 va dispune şi anularea înscrierilor din CF nr.2605 Tileagd, nr. cad.506 de sub B 2, 3 şi revenirea la situaţia anterioară de cf.

Cât priveşte, solicitarea Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor privind obligarea Consiliului Local Tileagd să emită o hotărâre prin care clădirea şi terenul aferent Şcolii cu clasele I-VIII Tileagd să fie cuprinse în domeniul public al comunei Tileagd, în condiţiile legii, instanţa reţine, că în prezent acest teren face parte din domeniul privat al Comunei Tilegd , astfel cum s-a hotărât prin HCL 20/22.03.2007.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 al.1 din L.213/1998 „trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dupa caz, prin hotarâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local”.