Comunicare informaţii de interes public Acte ale autorităţilor publice


Din probatoriul administrat în cauză, însă, nu s-a putut reţine în sarcina pârâtei refuzul nejustificat de comunicare a informaţiilor de interes public, condiţie care să justifice promovarea unei acţiuni în administrativ, potrivit dispoziţiilor art.2 al.1 lit.i din L.554/2004

Prin sentinţa nr. 441/CA/2010 pronunţată de Tribunalul Bihor, instanţa a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamantul T.O.C. în contradictoriu cu pârâta PRIMARIA ORASULUI STEI.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.1 din Legea nr.554/2004 „Orice persoana care se considera vatamata într-un drept al sau ori într-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atât privat, cât si public”.

Potrivit art.1 din Legea nr.544/2001, „accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul României”, iar conform art.6 al.2 din acelaşi act normativ, „autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal”.

Din probatoriul administrat în cauză, însă, nu s-a putut reţine în sarcina pârâtei refuzul nejustificat de comunicare a informaţiilor de interes public, condiţie care să justifice promovarea unei acţiuni în contencios administrativ, potrivit dispoziţiilor art.2 al.1 lit.i din L.554/2004

Astfel, reclamantul a adresat pârâtei o cerere trimisa prin Posta Romana prin care solicita sa-i elibereze fotocopii din registrul agricol Stei, cu privire la suprafeţele de teren înscrise pe numele antecesorilor săi Teaha Atanasie, Teaha Vasile, Teaha Terente si Teaha Atanasiu, fără să menţioneze expres despre care registru agricol este vorba: cel anterior cooperativizării, cel dupa anul 1989, fără a –şi dovedi în vreun fel calitatea de „persoană interesată” în sensul legii ( doar coincidenţa de nume nu justifică cererea) şi fără a avansa cheltuielile cu fotocopierea documentelor solicitate , obligaţie care-i incumba, în temeiul dispoziţiilor art. 9 din L.544/2001.

Datorită dificultăţilor pricinuite de neajunsurile cererii formulate de reclamant, instituţia pârâtă i-a comunicat reclamantului, e adevărat, cu întârziere documentele solicitate, alături de adresa nr. 1630/11.02.2010.

Având în vedere că reclamantul , prin cererea sa, a solicitat doar obligarea pârâtei să-i comunica documentele, obligaţie îndeplinită de instituţia pârâtă, pe parcursul derulării cauzei, instanţa va constata că cererea reclamantului a rămas fără obiect şi astfel, o va respinge, ca atare.

Sentinţa a rămas definitivă şi irevocabilă prin nerecurare.