Excepţia de ordine publică prev.de art.109 alin.4 C.pr.civ. Partaj


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI JUDETUL DOLJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr.429

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE – F.B.

Grefier -A.B.

x.x.x

?????

Pe rol judecarea acţiunii civile de partaj formulată de reclamanta G.G. împotriva pârâtelor V.C.,P.L. şi G.F. .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns:reclamanta prin reprezentare de avocat S.I.E şi pîrîta G.F. prin reprezentare de avocat D.S, lipsă celelalte pîrîte .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care , instanţa din oficiu a invocat excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile prev. de art.109 alin.4 c.pr.civ. , în sensul nedepunerii de către reclamantă a încheierii emise de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de codul civil şi de lege .

Avocat S.I.E,s-a referit la aprecierea instanţei .

Avocat D.S., pentru pîrîta G.F. ,s-a referit de asemenea la aprecierea instanţei , fără cheltuieli de judecată .

INSTANŢA

Deliberînd asupra cauzei de faţă , constată următoarele

Prin acţiunea înregistrată la 28.01.2011 reclamanta G.C. a chemat în judecată pe pârâtele V.C.,P.L. şi G.F. , solicitînd să se împartă bunurile rămase în succesiunea autorului F.I. , cu ultimul domiciliu în com.Verbiţa, sat Verbicioara, jud.Dolj.

A motivat că moştenitori cu vocaţie la sunt reclamanta şi pîrîtele V.C.,P.L. în calitate de nepoate şi pîrîta G.F. în calitate de fiică , iar masa succesorală se compune din teren intravilan şi extravilan în suprafaţă totală de 3,5200 ha , cuprins în titlul de proprietate nr.408-9659/30.08.1993 eliberat de Comisia de fond funciar Dolj.

S-au depus titlul de proprietate şi acte de stare civilă.

La primul termen de judecată părţile au fost legal citate , s-au prezentat prin reprezentare de avocat Stanciu Iulian Eduard reclamanta şi prin reprezentare de avocat Dumitrescu Sorina pîrîta Golea Floarea ,lipsă fiind celelalte pîrîtele.

Instanţa din oficiu a invocat excepţia prev. de art.109 alin.4 c.p.civ., dispoziţii potrivit cu care la sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de codul civil şi de lege , iar această excepţie a neîndeplinirii procedurii prealabile poate fi invocată nu numai de către pîrît , ci şi de către instanţă din oficiu .

In speţă, se constată că reclamanta nu a îndeplinit procedura prealabilă prev.de art.109 alin.4 c.pr.civ., aşa cum a fost modificat prin art.1 pct.10 din legea 202/2010 în sensul că nu a depus încheierea emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale, situaţie în care se va face aplicarea dispoziţiilor legale menţionate , se va admite excepţia şi se va respinge acţiunea, ca prematur formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia de ordine publică ridicată din oficiu şi prevăzută de art.109 alin 4 cod pr.civilă.

Constată neîndeplinirea procedurii prealabile a verificării evidenţelor succesorale de către

notarul public şi în consecinţă ;

Respinge ca prematur introdusă acţiunea civilă de partaj formulată de reclamanta G.G împotriva pârâtelor V.C. ,P.L.şi G.F.

Sentinţă cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Februarie 2011.

Preşedinte,

FB Grefier,

A.B.