Licitaţie publică. Anularea procedurii de către autoritatea contractantă in temeiul dispoziţiilor art.209 al.1 lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 Licitaţii


– art.209 ali.1 lit.d) si al.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006

În conformitate cu dispozitiile art.209 al-1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, prin exceptie de la prevederile art.204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data încheierii contractului, in cazul in care abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului. Art.209 al.2 din ordonanta stabileste ca in sensul prevederilor al.1 lit.d), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se îndeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

În conformitate cu dispozitiile art.209 al-1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, prin exceptie de la prevederile art.204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, înainte de data încheierii contractului, in cazul in care abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului. Art.209 al.2 din ordonanta stabileste ca in sensul prevederilor al.1 lit.d), procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se îndeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevazute la art.2 al.2 Iit.a)-f);

a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevazute la art.2 al.2 Iit.a)-f);

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la rândul lor, la încalcarea principiilor prevazute la art.2 al.2. lit.a)-f).

b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la rândul lor, la încalcarea principiilor prevazute la art.2 al.2. lit.a)-f).

Astfel, desi documentatia de atribuire contine o eroare în sensul lit.a) teza I a art.209 al.2, aceasta eroare nu este de natura a avea ca efect încalcarea vreunuia dintre principiile de la art.2 al.2 lit.a) – f) (nea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor publice), întrucât în aceasta etapa a procedurii neregularitatea afecteaza în mod exclusiv pe cei patru participanti ale caror oferte au fost declarate acceptabile, nefiind formulate contestatii împotriva documentatiei de atribuire de catre alti posibili ofertanti pe aceleasi temeiuri, iar existenta cerintei nu a fost contestata nici de catre participanti, fiind acceptat acest factor de evaluare a ofertelor.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.109/14.01.2010)

Deliberând asupra plângerilor conexe de fata, constata urmatoarele:

La data de 25.11.2009 a fost înregistrata pe rolul acestei instante plângerea formulata de petentul C. L-F. si G (C. L.-G) împotriva deciziei nr.6155/590C4/7127-7153 din data de 11.11.2009 pronuntate de CNSC în contradictoriu cu intimata SC T. SA, sub nr.11182/2/2009, la data de 26.11.2009 înregistrându-se duplicatul aceleiasi plângeri sub nr.11217/2/2009, iar la data de 30.11.2009 plângerea formulata de petentul C. I.-I. R. (C. IIR) împotriva aceleiasi decizii.

Prin plângerea sa, petentul a solicitat modificarea Deciziei nr.6155/590C4/7127-7153 din data de 11.11.2009 în sensul anularii în tot a deciziei autoritatii contractante de anulare a procedurii de achizitie dispuse prin adresa nr.9888/08.10.2009, reluarea procedurii de atribuire si stabilirea ofertei câstigatoare, iar în subsidiar, ca masura de remediere, obligarea autoritatii contractante la înlaturarea factorului de evaluare prevazut în fisa de date a achizitiei la pct.VII 5), la reluarea procedurii de atribuire si la stabilirea ofertei câstigatoare.

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a aratat, în esenta, ca a participat în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica de lucrari pentru atribuirea contractului de achizitie „Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr.4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din CET Paroseni, initiata de SC T. SA, sub forma unei proceduri de „licitatie deschisa” cu criteriul „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”. În data de 20 august 2009 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achizitie publica, întocmindu¬-se procesul-verbal al sedintei, în anexa nr.2 a acestuia consemnându-se toate detaliile ofertelor depuse, necesare calcularii punctajului final obtinut de catre cei patru participanti, ulterior au urmat o serie de numeroase clarificari, iar în data de 12.10.2009 a primit adresa nr.9888/08.10.2009 intitulata „Comunicare rezultat procedura” prin care erau anuntati de decizia autoritatii contractante de anulare a procedurii de atribuire, conform art.209 alin.1 lit.d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, motivat de faptul ca în fisa de date a achizitiei la cap.VII pct.5 (factori de evaluare) – Capacitatea de realizare a instalatiilor (P5) este utilizata o cerinta prevazuta la capitolul V.4 – criterii de calificare si selectie. Arata ca motivul invocat este ca s-ar încalca prevederile art.15 alin.1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, deoarece criteriul pentru calificare si selectie prevazut de art.176 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 nu poate fi folosit ca factor de evaluare al ofertelor. Arata ca a solicitat autoritatii contractante sa revoce decizia de anulare a procedurii si sa continue procedura de atribuire, în baza dispozitiilor art.2561 alin.3 teza a II-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, însa solutia a fost negativa, astfel încât a formulat contestatie la CNSC. Criticile petentei au în vedere urmatoarele aspecte: nu exista identitate între criteriul de calificare si selectie si factorul de evaluare, întrucât cerinta referitoare la experienta anterioara de minimum 5 instalatii de desulfurare, respectiv o instalatie pentru slam dens pusa în functiune reprezinta un criteriu de calificare, iar pentru mai mult de 5 respectiv o instalatie, devine factor de evaluare, cu un punctaj precizat în fisa de date a achizitiei; nimic nu împiedica autoritatea contractanta sa adopte masuri de remediere, în sensul eliminarii factorului de evaluare considerat a fi identic cu conditia de calificare, în conditiile art. 209 alin.2 si art.277 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006; anularea procedurii de achizitie dupa data deschiderii ofertelor financiare este de natura sa-i aduca prejudicii, în acest moment detaliile ofertei sale fiind cunoscute, în special în conditiile în care oferta sa ar fi trebuit declarata câstigatoare, potrivit celor consemnate în procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor, iar acum a fost devaluata celorlalti ofertanti, iar la o ulterioara noua procedura s-ar afla în situatia în care s-ar formula oferte denaturate; momentul la care a fost luata decizia de anulare creeaza grave suspiciuni referitoare la intentia reala a autoritatii contractante; aceasta abatere nu este de natura a justifica anularea procedurii, întrucât nu au fost aduse atingeri principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica, procedura fiind una transparenta si competitiva, prevederile art.209 alin.1 lit.d) si alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 nefiind aplicabile, întrucât nu sunt întrunite cele doua conditii prevazute în mod cumulativ, respectiv: „a) în cadrul documentatiei de atribuire si/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) – f);” si „b) autoritatea contractanta se afla în imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la rândul lor, la încalcarea principiilor prevazute la art.2 alin.(2) lit.a) – f)”. Sustine ca dispozitiile legale permit autoritatii contractante sa anuleze procedura doar în cazurile expres prevazute de lege, în rest urmând sa adopte masuri de corectare. Dispozitiile art.197 si 199, invocate de CNSC în motivarea deciziei de respingere a contestatiei, interpretate din punct de vedere logico-juridic, nu sustin solutia confirmata, întrucât în cauza nu se impunea schimbarea criteriului de atribuire a contractului, iar masuri de corectare în privinta factorilor de evaluare pot fi adoptate.

În drept, plângerea a fost întemeiata pe dispozitiile Hotarârii de Guvern nr.925/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Prin plângerea sa, petentul a solicitat modificarea Deciziei nr.6155/590C4/7127-7153 din data de 11.11.2009 în sensul anularii deciziei autoritatii contractante de anulare a procedurii de atribuire si a tuturor actelor subsecvente acesteia, obligarea autoritatii contractante la reluarea procedurii, iar subsidiar, ca masura de remediere, daca se va aprecia ca se impune adoptarea unei astfel de masuri, obligarea autoritatii contractante sa elimine factorul de evaluare P5 „Capacitatea de realizare a instalatiilor” sau cerinta minima din cadrul acestuia privind numarul minim de lucrari similare impus pentru conformitatea ofertei.

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a aratat ca a participat în calitate de ofertant la procedura de achizitie publica de lucrari organizata sub forma unei licitatii publice deschise cu denumirea „Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr.4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din CET Paroseni, initiata de catre SC T. SA, alaturi de alti trei ofertanti, CNIM SA, C. L.-F. si G. SA Bucuresti, I. C. si C. IIR. În urma deschiderii ofertelor si încheierii procesului-verbal de deschidere nr.8208/20.8.2009, în anexa caruia s-a mentionat pentru toti cei 4 ofertanti atât pretul ofertei fara TVA, cât si punctajul acordat pentru fiecare factor de evaluare a ofertei, autoritatea contractanta a anulat procedura dupa depasirea termenului în care trebuia sa comunice rezultatul procedurii.

Arata ca împotriva rezultatului procedurii de atribuire a formulat contestatia nr.38600/19.10.2009 înregistrata la CNSC („Contestatia”), solicitând, în esenta, anularea Deciziei Autoritatii Contractante de anulare a Procedurii de atribuire si a tuturor actelor subsecvente acesteia, inclusiv, dar fara a se imita la Raportul Procedurii de atribuire, anuntul de anulare a Procedurii de atribuire initiale publicat 1 SEAP si adresele de comunicare a rezultatului procedurii catre ceilalti ofertanti si pe calc de consecinta obligarea Autoritatii Contractante de a lua masuri corective in vederea continuarii procedurii si a anuntarii ofertantului câstigator. În contestatie, a motivat ca Autoritatea Contractanta ar fi putut adopta cu usurinta masuri corective in vederea remedierii situatiei, fara ca acestea sa conduca la încalcarea prevederilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34,/2006, iar renuntarea fata de toti ofertantii la aplicarea criteriului de evaluare (P5) Capacitatea de realizare a instalatiilor”, nu ar fi influentat cu nimic ceilalti parametri ofertati, ofertele putând fi evaluate dupa aceeasi grila de punctaj.

Împotriva Deciziei Autoritatii Contractante a formulat contestatie, înregistrata la CNSC sub nr.38959 din 20.10.2009 si G., iar CNSC in conformitate cu prevederile art.273 al.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, a procedat la conexarea celor doua contestatii. G. a solicitat CNSC sa dispuna anularea in tot a deciziei de anulare comunicate, obligarea Autoritatii Contractante sa continue Procedura de atribuire si sa stabileasca oferta câstigatoare, iar, în subsidiar, ca masura de remediere, înlaturarea factorului de evaluare prevazut in fisa de dale a achizitiei la pct.VII 5), dispunând obligarea T. la continuarea Procedurii de atribuire si stabilirea ofertei câstigatoare. Decizia CNSC a fost in sensul respingerii celor doua contestatii ca nefondate.

Arata, pe fond, ca Autoritatea Contractanta, fara a tine cont de masura procedurala de care a utilizat in sensul dispozitiilor art.255 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34,/2006 pentru apararea dreptului si interesului sau legitim, a demarat o a doua procedura de atribuire sub forma unei licitatii restrânse accelerate in data de 28.10.2009, prin publicarea in SEAP a anuntului de participare cu nr.89465. Dupa cum reiese clar din anunturile de participare aferente fiecarei proceduri, cea de-a doua procedura de atribuire are acelasi obiect ca si Procedura de atribuire initiala, in baza aceluiasi studiu de fezabilitate, insa, de aceasta data, Autoritatea Contractanta a modificat criteriile minime de selectie in mod inechitabil si nejustificat, restrângând in mod nepermis concurenta si favorizând câstigarea licitatiei de catre un anumit operator economic.

Împotriva celei de-a doua licitatii a formulat cerere de chemare in judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal – dosar nr.43304/3/2009, prin care a solicitat anularea procedurii de atribuire si suspendarea de urgenta a acesteia. Suspendarea de urgenta a celei de-a doua proceduri de atribuire a solicitat-o si pe cale de cerere de ordonanta presedintiala – dosar nr.43192/3/2009, înregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal.

În drept, apreciaza ca Decizia CNSC este nelegala pentru urmatoarele considerente:

A.Criteriul de calificare si selectie prevazut la capitolul V.4) din Fisa de date a achizitiei – “lista instalatiilor de desulfurare” si a “lucrarilor de schimbare a tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” – nu este identic cu factorul de evaluare “Capacitatea de realizare a instalatiilor” (P5), in care se puncteaza numarul de instalatii puse in functiune de ofertant; si

B. Adoptarea unei masuri de remediere in sensul eliminarii factorului de evaluare “Capacitatea de realizare a instalatiilor” sau a cerintei eliminatorii privind numarul de lucrari similare executate din cadrul acesteia este conforma prevederilor legislatiei achizitiilor publice si reprezinta cea mai justa si echitabila solutie la neclaritatea ivita.

A.Lipsa unei identitati intre criteriul de calificare si selectie si factorul de evaluare

În decizia sa, CNSC a retinut urmatoarele:

(i) Cerinta de calificare cu privire la lista de lucrari atestând experienta profesionala in domeniu a fost stabilita cu respectarea dispozitiilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006; iar

(ii) Utilizarea factorului de evaluare “Capacitatea de realizare a instalatiilor”, cu algoritmul de calcul aferent este interzisa Autoritatii Contractante, experienta anterioara a ofertantilor constând de fapt in numarul de instalatii puse in functiune, experienta ce poate fi invocata prin prezentarea de certificari de buna executie, care sa contina valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor, beneficiari.

În opinia sa, motivatia CNSC nu poate fi retinuta din urmatoarele considerente:

În fisa de date a achizitiei la punctul V.4.) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, Informatii privind capacitatea tehnica se precizeaza ca “Ofertantii vor prezenta lista instalatiilor de desulfare” si a „lucrarilor de schimbare a tehnologiei actuale de colectare transport si depozitare a zgurii si cenusii”, furnizate, montate si puse in functiune în ultimii 5 ani pentru desulfurare si în ultimii 8 ani pentru schimbarea tehnologiei, conform formularului 12.F.1.1.a (proiectare si executie). Pentru lucrarile similare formularului 12.F.1.1.b (proiectare si executie). Pentru lucrarile similare celei ofertante, aceasta va fi însotita de fise privind experienta similara întocmite conform formularului 12F.1.1.2 emise de ofertant si însotite de recomandare/ certificare de buna executie din partea beneficiarului”.

În capitolul Criterii de Atribuire, detalii privind aplicarea algoritmului de calcul se precizeaza la punctul 5 Capacitatea de realizare a instalatiilor (Ps):

(1) “pentru desulfurare: pentru 5 instalatii puse în functiune în ultimii 5 ani se acorda ,,0” puncte. Sub 5 instalatii puse in functiune oferta se elimina. Pentru fiecare instalatie pusa în functiune suplimentar peste cele 5, se acorda câte 1 pct. Punctajul maxim ce se poate acorda: 10 pct.

(2) pentru slam dens: pentru o (1) instalatie pusa in functiune în ultimii 8 ani se acorda „0” puncte. Oferta fara nicio instalatie pusa în functiune în ultimii 8 ani se elimina. Pentru fiecare instalatie pusa in functiune suplimentar, se acorda câte 1 pct. Punctajul maxim ce se poate acorda: 6 pct.”

În aceste conditii, trebuie facuta diferenta între aplicarea algoritmului de calcul care priveste o modalitate de punctare pentru dovedirea anumitor nivele de lucrari efectuate, si criteriile privind capacitatea tehnica privind strict experienta similara anterioara referitoare la lucrari ale “instalatiilor de desulfurare” si la „lucrari de schimbare a tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii”.

În conformitate cu prevederile art.188 al.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, in cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, in functie de specificul de volumul si de complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, autoritatea contractanta are într-adevar dreptul de a le solicita acestora o lista de lucrari executate in ultimii 5 ani. Este desigur un drept al Autoritatii Contractante, si nu o obligatie.

În cazul nostru, Termoelectrica a procedat la solicitarea drept cerinta minima de calificare si selectie a unei liste cu lucrarile de desulfurare si slam dens executate de ofertanti. Aceasta cerinta minima a fost considerata suficienta pentru Autoritatea Contractanta, in sensul dovedirii capacitatii profesionale a ofertantilor, T. având dreptul de a decide asupra modalitatii de apreciere a capacitatii profesionale, dupa cum prevede si art.188 al.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

În realitate, in evaluarea efectiva a ofertelor, T. a urmarit sa puncteze mai mult pe acei ofertanti care prezinta o lista impresionanta de lucrari similare de desulfurare si de slam dens, adica pe cei care au o experienta profesionala vasta!

Daca la criteriul de calificare si selectie, T. avea in vedere capacitatea tehnica a ofertantilor, multumindu-se cu lista de lucrari si nemaisolicitând certificari de buna executie, la evaluarea ofertelor, Autoritatea Contractanta a avut in vedere experienta similara a ofertantilor, mergând pe principiul: “cu cât mai multe lucrari similare efectuate, cu atât mai multa experienta câstigata!” Trebuie precizat aici si ca, lucrarile de desulfurare si slam dens sunt extrem de complexe si de mare durata si anvergura, astfel încât, o experienta bogata in lucrari similare câstigata de catre un ofertant reprezinta un avantaj deosebit pentru o autoritate care va beneficia de asemenea lucrari.

Potrivit art.15 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006 „Autoritatea Contractanta nu are dreptul de a utiliza criteriile de clasificare si selectie prevazute la art.176 din ordonanta de urgenta ca factori de evaluare a ofertelor”.

Criteriul de calificare si selectie privind lista de lucrari similare efectuate nu este acelasi cu factorul de evaluare privind numarul de lucrari similare efectuate. Criteriul de calificare si selectie utilizat de Autoritatea Contractanta nu vizeaza si nici nu este supus unei limite inferioare pentru ca o oferta depusa sa poata fi considerata neconforma. Autoritatea Contractanta si-a rezervat însa dreptul sa considere in faza de atribuire drept neconforme ofertele care nu îndeplinesc o anumita conditie privind experienta in proiecte similare.

În cazul in care T. a impunea un numar minim de lucrari similare efectuate drept cerinta minima de calificare si selectie si apoi, la factorii de evaluare, puncta acest numar minim de lucrari similare solicitate cu zero (O) puncte, atunci se încalcau prevederile art.15 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006.

B. Legalitatea si necesitatea adoptarii masurii de remediere

Arata ca desi este de parere ca nu exista identitate intre cerinta de calificare si selectie utilizata si factorul de evaluare, in cazul in care instanta va considera ca exista totusi anumite neclaritati si/sau confuzii in formulare, masurile de remediere pot consta fie in eliminarea factorului de evaluare P5 “Capacitatea de realizare a instalatiilor”, fie in eliminarea unei anumite prevederi a acestuia, si anume cerinta minima a prezentarii a cel putin 5 instalatii de desulfurare puse in functiune si a prezentarii a cel putin a unei instalatii pentru slam dens pusa in functiune in ultimii 8 ani. De fapt, motivatia CNSC s-a bazat mai mult pe faptul ca nu trebuia inclusa o cerinta minima in factorii de evaluare a ofertelor.

În baza art.209 al.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, Procedura de atribuire se considera afectata de abateri grave prevederile legislative în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) in cazul documentatiei de atribuire si/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încalcarea principiilor prevazute la art 2 al.2 lit.a)-f);

b) Autoritatea Contractanta se afla În imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la rândul lor, la încalcarea principiilor prevazute la art.2 alin.2 lit.a)-f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.24/2006.

Având in vedere argumentul invocat de catre Autoritatea Contractanta pentru anularea procedurii, considera ca Autoritatea Contractanta nu se afla în imposibilitatea de a adopta masuri corective, faptului ca eliminarea unui factor de evaluare sau a unei parti a acestuia nu conduce la încalcarea niciunuia din principiile care stau la baza desfasurarii achizitiilor publice, asa cum acestea sunt mentionate in art.2 al.2 lit.a)-f) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor publice si asumarea raspunderii. O astfel de masura de remediere reprezinta o masura fireasca si necesara in cazul de fata, care vine in întâmpinarea respectarii acestor principii.

CNSC a motivat imposibilitatea adoptarii unei masuri de remediere de catre Autoritatea Contractanta invocând prevederile art.197 si art.199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, potrivit carora, autoritatea contractanta nu poate schimba criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire – nu e cazul in speta noastra! -, dar nici factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum si metodologia de punctare a avantajelor.

În legatura cu modificarea factorilor de evaluare, subliniaza ca, intentia legiuitorului, asa cum a fost transpusa in art.199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, nu a fost aceea de a crea dificultati in procedurile de atribuire si de a interzice autoritatilor contractante sa ia masuri de remediere, ajungând la anularea “pe banda rulanta” a licitatiilor pentru erori mai mult sau mai putin cauzate din culpa autoritarii contractante. Art.199 încearca sa previna acele situatii când o autoritate contractanta ar abuza de posibilitatea modificarii factorilor de evaluare si ar proceda in acest sens, derutând posibilii ofertanti si încalcând într-adevar principiul transparentei si pe cel al proportionalitati. In cazul nostru însa, eliminarea unui factor de evaluare reprezinta tocmai o masura de remediere care asigura legalitatea acestei Proceduri de atribuire.

Arata ca, in conformitate cu prevederile art.277 al.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, dupa primirea unei contestatii, contestatie care poate sa priveasca documentatia de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare. Nu exista nicio limitare cu privire la masurile de remediere care pot fi luate! Mai mult, principiul general in acest sens care sta la baza desfasurarii achizitiilor publice, este acela mentionat in art.255 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006: orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante se poate adresa CNSC sau instantei judecatoresti pentru remediere.

In practica CNSC si a instantelor judecatoresti, exista nenumarate cazuri in care, pe parcursul desfasurarii unei proceduri de atribuire, autoritatile contractante au fost obligate sa ia masuri de remediere sau chiar le-au adoptate singure, ca urmare a contestatiilor sau sesizari lor potentialilor ofertanti!

Adoptarea unei masuri de remediere de catre T. in sensul eliminarii factorului de evaluare P5 “Capacitatea de realizare a instalatiilor” sau a modificarii acestuia, este mai mult decât justificata, este necesara si nu încalca scopul urmarit de legiuitor prin adoptarea art.199 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

C.Punctele de vedere ANRMAP nu sunt obligatorii si au numai un caracter de recomandare

In legatura cu Decizia sa de anulare a Procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta a motivat ca aceasta decizie a fost adoptata ca urmare a punctului de vedere trimis de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP).

Practica in domeniu a statuat in sensul acordarii unui caracter de recomandare punctelor de vedere emise de ANRMAP in diverse proceduri de achizitie publica. Mai mult, nu exista nicio prevedere legala care sa oblige CNSC sau instantele judecatoresti sa tina cont in mod obligatoriu de aceste puncte de vedere.

Din câte s-a observat in analizarea raspunsului ANRMAP, acestia s-au “multumit” sa adopte varianta cea mai comoda, si anume sa recomande anularea procedurii de atribuire, fara sa ia in calcul consecintele practice ale unei asemenea decizii si prejudiciile cauzate ofertanti lor de buna credinta din respectiva procedura.

D.Alte argumente care sustin admiterea plângerii si anularea deciziei de anulare a procedurii

Subliniaza faptul ca pe baza Caietelor de Sarcini, fiecare ofertant a cuprins în oferta sa o propunere ce a avut în vedere propria tehnologie, fiind o solicitare expresa a Autoritatii Contractante ca “Ofertantul sa furnizeze dovezi ca detine o tehnologie confirmata si fiabila pentru proiectarea instalatiei de desulfurare de ardere, bazate pe tehnologia umeda cu calcar. Va prezenta un certificat notarial al licentei sale de utilizare sau un certificat emis de licentiator care evidentiaza drepturile sale de a folosi tehnologia de desulfurare pe teritoriul României. Ofertantul va furniza dovezi ca detine o tehnologie confirmata si fiabila pentru tehnologia de slam dens.” (Fisa de Date a Achizitiei, Cap VA., Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice). Practic, din aceasta tehnologie proprie, rezulta parametrii care au fost garantati, evaluati în algoritmul de punctaj si pentru a caror neîndeplinire, ofertantii si-au asumat plata de penalitati. Ne referim aici Ia:

Criteriul 4.1 “Parametri de performanta pentru desulfurare”: Rata de desulfurare; Disponibilitatea de timp; Consumul de energie electrica; Consumul de calcar

Criteriul 4.2 “Parametri de performanta pentru slam dens”: Consum de energie electrica

Datorita unicitatii solutiei tehnice ofertate de catre fiecare participant la licitatie, în cazul organizarii celei de-a doua proceduri de acordare a contractului, ofertantii nu pot oferi alti parametri decât cei deja prezentati prin Procesul-verbal.

Este de asemenea evident faptul ca, numai recurgând la un comportament neadecvat, comportament care ar aduce prejudicii grave Autoritatii Contractante, acestia nu îsi pot modifica nici valorile celorlalte criterii de evaluare: Pretul Ofertei, Perioada de Garantie Tehnica Acordata, Termenul de executie, Solicitarea avansului si Solicitarea Acreditivului, rezultatul procedurii fiind acelasi ca si cel ce ar reiesi din evaluarea ofertelor depuse în prezent. Apreciaza ca sunt îndreptatiti sa afirme faptul ca prin reluarea procedurii având acelasi obiect într-un termen scurt de sub 6 luni, Autoritatea Contractanta se expune riscului de a primi oferte ale caror indicatori de evaluare sa fie vadit influentati de faptul ca fiecare dintre ofertanti cunoaste valorile celorlalti ofertanti si astfel, prin modificari artificiale care nu ar putea avea în final acoperire tehnologica si economica, sa fie încalcate grav prevederile art.2 lit.f) a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind eficienta utilizarii fondurilor publice, principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica.

Considera, de asemenea, ca fata de oricare dintre ofertantii care, pe baza criteriilor de evaluare, a întrunit cel mai mare numar de puncte, prevederile art.2 al.2 lit.a si b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind nediscriminarea si tratamentul egal sunt în mod cert încalcate în cazul organizarii celei de-a doua licitatii, având în vedere faptul ca, pe baze cunoscute, toti ceilalti ofertanti care vor participa la noua procedura, vor fi obligati sa prezinte valori artificiale, modificate fata de valorile ofertate în prima faza si care de fapt, nu ar avea nicio relevanta fata de oferta lor reala.

In contestatia sa si-a exprimat convingerea ca Autoritatea Contractanta va relua Procedura de atribuire in scurt timp, ceea ce s-a si întâmplat la 12 zile de la data anularii primei licitatii. Nu numai ca s-a grabit sa lanseze o a doua licitatie cu acelasi obiect, Autoritatea Contractanta a si folosit o procedura de licitatie restrânsa accelerata si a modificat foarte mult criteriile de calificare si de atribuire a contractului.

Sustine ca autoritatea Contractanta motiveaza in mod fals deciziile adoptate prin urgenta conformarii la masurile de mediu impuse de Uniunea Europeana. T. avea cunostinta de necesitatea desfasurarii acestor lucrari înca din anul 2007, când a primit Autorizata Integrata de Mediu nr.16/25.04.2007, emisa de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara, si in care s-a precizat expres ca, termenul limita pentru realizarea instalatiei de desulfurare a gazelor de ardere pentru grupul nr.4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h este de 31.12.2010. La fel si pentru schimbarea tehnologiei de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii, unde T. a primit o derogare de la termenul de 31.12.2009 la 31.12.2010, in baza prevederilor Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.152/20053•

In schimb, Autoritatea Contractanta a lansat pentru prima oara licitatia cu acest obiect in iulie 2009. Prima licitatie a fost anulata dupa 5 zile (lansata in 02.07.2009 si anulata in 07.07.2009), iar cea de-a doua in conditiile mai-sus mentionate. In ambele cazuri, T. a invocat propriile greseli in redactarea documentatiei de atribuire, initial, erori materiale, iar apoi grave încalcari ale prevederilor legislatiei achizitii lor publice. Astfel, argumentele Autoritatii Contractante cu privire la urgenta desfasurarii acestei proceduri si încheierii contractului sunt lipsite de orice substanta si relevanta. T. nu îsi poate invoca propria turpitudine pentru a motiva urgenta cu care doreste sa efectueze, in 2009, pe ultima 100 de m, o procedura publica de atribuire a unui contract privind un proiect cu termen de realizare in decembrie 2010.

În drept, plângerea a fost întemeiata pe dispozitiile Hotarârii de Guvern nr.925/2006 privind Normele de aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si ale Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006.

Plângerile au fost timbrate cu taxa de timbru în cuantum de 4 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

În sedinta publica din data de 07 ianuarie 2010 plângerile au fost conexate, în baza dispozitiilor art.164 Cod procedura civila, pentru o mai buna administrare a justitiei, fiind reunite dosarele nr.11306/2/2009 si nr.11217/2/2009 la prezenta cauza, nr.11182/2/2009.

Analizând plângerile conexe formulate în conformitate cu dispozitiile art.283 ale Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 raportat la dispozitiile art.3041 din Codul de procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Prin Decizia nr.6155/590C4/7127-7153 din data de 11.11.2009, CNSC a respins ca nefondate contestatiile formulate de contestatoarea petenta C. I.-I.-R. (C. IIR) si contestatoarea petenta C. L.-F. si G. (C. L.-G) împotriva deciziei autoritatii contractante SC T. SA de anulare a procedurii de achizitie publica de lucrari pentru atribuirea contractului de achizitie „Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere de la grupul nr.4 de 150 MW si CAF de 100 Gcal/h” si „Schimbarea tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii” din CET Paroseni, în esenta (fila 13-14 decizie) întrucât s-a apreciat ca s-a prevazut printre factorii de evaluare o cerinta de calificare, ce tine de verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, încalcându-se dispozitiile art.15 al.1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, iar dispozitiile art.197 si 199 al.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 nu permit adoptarea unor masuri de remediere.

În fapt, prin adresa nr.9888 din 08.10.2009, autoritatea contractanta a comunicat asocierilor petente rezultatul aplicarii procedurii de achizitie publica, aratându-se ca s-a decis anularea procedurii de atribuire conform art.209 al.1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, motivat de faptul ca din analiza ofertelor depuse s-a constatat ca in fisa de date a achizitiei, la capitolul VII.2, punctul 5 (factori de evaluare) ¬„Capacitatea de realizare a instalatiilor” (P5) este utilizata o cerinta prevazuta la capitolul V.4 – Criterii de calificare si selectie (lista cu instalatiile puse in functiune), iar acest fapt încalca prevederile art.15 al.1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, abaterea fiind consemnata de observatorii desemnati pentru aceasta procedura de catre ANAF, iar la solicitarea S.C. T. S.A., Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) a confirmat ca au fost abateri de la legislatie si autoritatea ar trebui de sa remedieze situatia prezentata ceea ce presupune anularea la procedurii.

Prin fisa de date a achizitiei, parte a documentatiei de atribuire elaborata de autoritatea contractanta in vederea aplicarii procedurii de atribuire in cauza, la capitolul V. – Criterii de calificare, punctul V.4. – Capacitatea tehnica si/sau profesionala, s-a solicitat ofertantilor ca, printre altele, sa prezinte si lista „instalatilor de desulfurare” si a „lucrarilor de schimbare a tehnologiei actuale de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii”, furnizate, montate si puse in functiune in ultimii 5 ani pentru desulfurare si in ultimii 8 ani pentru schimbarea tehnologiei, conform formularului 12F.1.1.a (proiectare si executie) si a formularului 12.F.1.1. b (proiectare si executie). Se mai mentioneaza in fita de date ca pentru lucrarile similare celei ofertate, lista precizata va fi însotita de fise privind experienta similara întocmite conform Formular 12F.1.1.2 emise de ofertant si însotite de recomandare/certificare de buna executie din partea beneficiarului.

La capitolul VII din fisa de date a achizitiei este mentionat faptul ca va fi utilizat criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”, prin aplicarea a sapte factori de evaluare, printre care si cel de la pozitia 5 – „Capacitatea de realizare a instalatiilor: pentru desulfurare si pentru fluid dens”. Algoritmul de calcul al punctajului aferent acestui factor de evaluare, prevazut in fisa de date a achizitiei, este urmatorul:

“a) pentru desulfurare: pentru 5 instalatii puse in functiune in ultimii 5 ani se acorda 0 puncte. Sub 5 instalatii puse in functiune oferta se elimina. Pentru fiecare instalatie pusa in functiune suplimentar peste cele 5, se acorda cate 1 punct. Punctajul maxim ce se poate acorda: l0 puncte.

b) pentru slam dens: pentru 1 instalatie pusa in functiune in ultimii 8 ani se acorda 0 puncte. Oferta fara nici o instalatie pusa in functiune in ultimii 8 ani, se elimina. Pentru fiecare instalatie pusa in functiune suplimentar se acorda câte 1 punct. Punctajul maxim ce se poate acorda: 6 puncte.”

Ofertele depuse in cadrul procedurii de atribuire au fost deschise in data de 20.08.2009, ocazie cu care a fost întocmit procesul-verbal nr.8208 din 20.08.2009. În anexa nr.2 a procesului-verbal au fost consemnate toate detaliile ofertelor depuse, necesare calcularii punctajului final obtinut de catre cei patru participanti, respectiv atât pretul ofertei fara TVA, cât si punctajul acordat pentru fiecare factor de evaluare a ofertei.

Ulterior, comisia de evaluare a analizat ofertele depuse, a solicitat clarificari ofertantilor cu privire la acestea si a desfasurat mai multe sedinte de analiza a ofertelor si a raspunsurilor ofertantilor in datele de 28.08.2009, 01.09.2009, 08.09.2009, 17.09.2009, 28.09.2009, ocazii cu care au fost încheiate minute ale sedintelor (asa cum se mentioneaza in raportul procedurii nr.9886 din 08.10.2009).

Prin decizia de verificare nr.164511/983/17.07.2009 si ordinul de serviciu nr.0107/17.07.2009, angajati din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a Municipiului Bucuresti, au fost desemnati in calitate de observatori la procedura de achizitie publica si au verificat documentele emise in cadrul procedurii si au participat la sedintele de analizaa a ofertelor depuse.

In data de 25.09.2009, observatorii desemnati din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a Municipiului Bucuresti au întocmit nota intermediara nr.164511/1288/25.09.2009 in care arata ca „in fisa de date a achizitiei, la capitolul VII.2, pct.5 – Capacitatea de realizare a instalatiilor (P5) cerintele minime de calificare si selectie sunt utilizate ca factori de evaluare, aceasta constituind încalcarea prevederilor art.15 al.1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006.” Recomandarea observatorilor desemnati catre autoritatea contractanta, cuprinsa in nota intermediara nr.164511/1288/25.09.2009, vizeaza solicitarea unui punct de vedere la Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice referitor la aspectul semnalat.

Prin adresa nr.9513 din 28.09.2009, autoritatea contractanta a solicitat Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice punctul sau de vedere cu privire la aspectul sesizat prin nota intermediara nr.164511/1288/25.09.2009, transmitându-i anexat adresei fisa de date a achizitiei si nota intermediara a observatorilor ANAF.

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, prin adresa nr.13036/13054/CT/02.10.2009, raspunde urmatoarele: “In conformitate cu prevederile art.199 al.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, factorii de evaluare a ofertei pot fi, alaturi de pret: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare, raporturi cost/eficienta, servicii post-vânzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Totodata, potrivit prevederilor art.15 alin.1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, cu modificarile si completarile aduse prin Hotarârea de Guvern nr.834/2009, autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare si selectie prevazute de ordonanta de urgenta ca factori de evaluare. Din continutul documentelor transmise reiese ca autoritatea contractanta a stabilit ca factor de evaluare o cerinta ce tine de verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor, respectiv capacitatea de realizare a instalatiilor – acordând punctajul in functie de numarul de instalatii puse in functiune in ultimii 5 ani pentru desulfurare si ultimii 8 ani pentru slam dens. Pe cale de consecinta, autoritatea contractanta trebuie sa ia masurile corespunzatoare in vederea remedierii situatiei prezentate, ceea ce presupune anularea procedurii in cauza conform art.209 al.1 Iit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Prin raportul procedurii nr.9886 din 08.10.2009, comisia de evaluare din cadrul autoritatii contractante a decis anularea procedurii întemeindu-se pe dispozitiile art.209 al.1 lit.d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru motivele expuse in adresa nr.9888 din 08.10.2009 de comunicare a rezultatului aplicarii procedurii de achizitie publica.

Aspectul retinut de CNSC referitor la faptul ca, în conformitate cu dispozitiile art.176 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu dispozitiile art.187 al.1 si 3 din ordonanta, si art.188 al.3 lit.a) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta a prevazut în mod corect in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, cerinta de calificare referitoare la experienta similara, întrucât autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora in functie de specificul, de volumul si de complexitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, nu a fost contestat.

Curtea retine ca argumentatia CNSC referitoare la faptul ca, raportat la dispozitiile art.15 al.1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, autoritatea contractanta nu avea dreptul de a utiliza criterii de calificare si selectie, astfel cum ele sunt expuse în art.176 din ordonanta de urgenta, ca factori de evaluare a ofertelor, este corecta si pertinenta.

Astfel, desi cerintele nu sunt identice, existând diferentieri cantitative între criteriul de calificare prevazut la capitolul V.4 si factorul de evaluare prevazut la capitolul VII.2 punctul 5, în fapt factorul de evaluare reprezinta o cerinta referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantilor.

Legislatia aplicabila în materie de achizitii publice prevede ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii tehnice si/sau profesionale (art.184 si art.187 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006). În situatia în care se solicita îndeplinirea unor cerinte minime de calificare, autoritatea contractanta trebuie sa indice în documentatia de atribuire informatiile pe care trebuie sa le prezinte participantii la procedura de atribuire organizata.

În ceea ce priveste capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantilor, aceasta se apreciaza în functie de experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea operatorilor economici, reflectata în documentatiile de atribuire în solicitarea privind dovedirea de catre ofertanti a experientei similare. În acest sens, este solicitata prezentarea unei liste cu contractele realizate în ultimii ani si având un obiect similar cu cel al viitorului contract de achizitie publica, cu indicarea valorii pe care trebuie sa o atinga aceste contracte similare prezentate pentru dovedirea experientei. La fel ca si în cazul indicatorilor financiari, nici Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 si nici Normele de aplicare nu prevad un prag maxim în stabilirea valorii solicitate pentru contractele care dovedesc experienta similara. Art.188 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 precizeaza însa ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în functie de specificul, de volumul si de complexitatea obiectului contractului de achizitie publica, o lista cu contractele similare executate în ultimii 3/5 ani. Din interpretarea acestor dispozitii, rezulta indirect ca valoarea contractelor similare trebuie sa fie proportionala cu valoarea viitorului contract de achizitie publica. Aceeasi idee de proportionalitate rezulta si din prevederile Ordinului nr.155/2006 al Presedintelui ANRMAP sus-citat. Acesta mentioneaza, cu titlu de recomandare, ca pentru cerinta minima privind demonstrarea capacitatii tehnice se poate solicita o lista care sa contina date despre cel mult 3 contracte similare care, din punct de vedere fizic si valoric, sa nu reprezinte mai mult de 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract. Fiind vorba de o simpla recomandare, acest prag maxim de 50% poate fi depasit de catre autoritatile contractante, cu conditia ca valoarea stabilita sa fie proportionala cu cea a contractului care urmeaza a fi încheiat.

Pentru orice autoritate contractanta este imperativ ca selectarea ofertantului câstigator al unei proceduri sa se realizeze în mod riguros, în scopul finalizarii corespunzatoare a contractului de achizitie publica. Astfel, operatorul economic selectat trebuie sa dovedeasca o solida situatie economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala necesara îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractul încheiat cu autoritatea contractanta. Aceste exigente de selectare riguroasa a ofertantilor explica tendinta legiuitorului de a permite autoritatilor contractante sa fixeze în mod liber (dar nu discretionar) cerintele minime de calificare pentru operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Singura limita consta în respectarea principiilor esentiale prevazute de art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006: nediscriminarea, tratamentul egal si proportionalitatea.

Asadar, capacitatea tehnica si/sau profesionala reprezinta un indicator prin a carui demonstrare operatorul este considerat calificat pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, iar cerinta referitoare la experienta similara are în mod exclusiv aceasta caracteristica de a demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala, ea neputând constitui un factor de evaluare, întrucât acestia au o finalitate deosebita, de a realiza o departajare riguroasa a celei mai bune oferte pentru contractul de achizitie publica ce urmeaza a fi încheiat în cadrul acelei proceduri, dintre ofertantii care au îndeplinit cerintele de calificare.

Consiliul a retinut în mod corect, referitor la factorul de evaluare “capacitatea de realizare a instalatiilor: pentru desulfurare si pentru fluid dens”, ca prin algoritmul de calcul aferent acestui factor, acordarea punctajului pentru acest factor de evaluare se face in functie de experienta operatorului economic ofertant concretizata in numarul de instalatii puse in functiune de acesta in perioada anterioara depunerii ofertei sale la prezenta procedura, si nu are legatura directa cu obiectul contractului din cadrul procedurii, cu modalitatea, termenii si conditiile de realizare a obiectului acestuia.

Data fiind prevederea de la art.15 al1 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, utilizarea acestui factor de evaluare cu algoritmul de calcul aferent este interzisa autoritatii contractante, experienta anterioara a ofertantilor constând in numarul de instalatii puse in functiune, experienta ce poate fi verificata prin prezentarea, in conditiile stabilite de art.188 al.3 Iit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, de certificari de buna executie care sa contina valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor, constituind o cerinta de calificare, în sensul legii, cerinta ce tine de verificarea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor.

Însa, în ceea ce priveste masura adoptata de autoritatea contractanta, Curtea apreciaza ca aceasta nu este legala, fiind încalcat principiul proportionalitatii.

Astfel, desi documentatia de atribuire contine o eroare în sensul lit.a) teza I a art.209 al.2, aceasta eroare nu este de natura a avea ca efect încalcarea vreunuia dintre principiile de la art.2 al.2 lit.a) – f) (nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; transparenta; proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor publice), întrucât în aceasta etapa a procedurii neregularitatea afecteaza în mod exclusiv pe cei patru participanti ale caror oferte au fost declarate acceptabile, nefiind formulate contestatii împotriva documentatiei de atribuire de catre alti posibili ofertanti pe aceleasi temeiuri, iar existenta cerintei nu a fost contestata nici de catre participanti, fiind acceptat acest factor de evaluare a ofertelor.

Mai mult, în cauza nu este întrunita conditia cumulativa de la lit.b) a art.209 al.2, referitoare la imposibilitatea adoptarii de masuri corective care sa nu duca la încalcarea acelorasi principii, în conditiile în care eliminarea factorului de evaluare din cap.VII.2) pozitia 5 – „Capacitatea de realizare a instalatiilor: pentru desulfurare si pentru fluid dens” nu ar crea dezechilibre între participantii la procedura din aceasta faza a evaluarii ofertelor si ar fi de natura, pe de o parte, sa respecte principiile transparentei si eficientei în utilizarea fondurilor publice, iar pe de alta parte sa salvgardeze procedura de achizitie derulata pâna în aceasta etapa, în conditiile dezavuarii integrale a caracteristicilor si componentelor ofertelor celor patru ofertanti.

Curtea nu poate retine argumentatia CNSC referitoare la imposibilitatea autoritatii contractante de a adopta vreo masura corectiva în ceea ce priveste documentatia de atribuire, imposibilitate ce ar deriva pe de o parte din textele art.197 si art.199 al.3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, potrivit carora autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, care, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire, iar factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum si metodologia de punctare a avantajelor, dupa ce au fost stabiliti, nu se pot schimba pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire, iar pe de alta parte din imposibilitatea modificarii documentatiei de atribuire ulterior depunerii si deschiderii ofertelor care au fost elaborate in conformitate cu acest document al autoritatii contractante, asa cum a fost pus la dispozitie operatorilor economici interesati de participarea la procedura.

Aceasta întrucât, pe de o parte, în discutie nu s-a pus nici un moment criteriul de atribuire al contractului, care nu este afectat în nici un fel, iar pe de alta parte întrucât interdictiile de modificare a documentatiei de atribuire au scop preventiv, de a proteja participantii la procedura de eventuale abuzuri ale autoritatilor contractante, însa este evident din modul de redactare a dispozitiilor lit.a) si b) ale art.209 al.2 si interpretarea acestora logico-sistematica ratiunea interdictiei si prioritatea acordata de legiuitor aplicarii unei masuri corective inclusiv prin modificarea documentatiei de atribuire, fata de interdictia generica de modificare a documentatiei.

Curtea are în vedere si aspectul invocat de ambele petente contestatoare si necontestat de catre autoritatea contractanta, referitor la faptul ca unicitatea solutiei tehnice ofertate de catre fiecare participant la licitatie, în cazul organizarii celei de-a doua proceduri de acordare a contractului, nu va permite ofertantilor sa ofere alti parametri decât cei deja prezentati prin Procesul-verbal de deschidere a ofertelor, astfel încât masura de remediere a eliminarii factorului de evaluare în discutie apare cu necesitate.

În considerarea celor expuse anterior, în baza dispozitiilor art.285 al.1 lit.a) si d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Curtea va admite plângerilor conexate formulate de petentul C. L.K-F. si G. (C. L.-G) si de petentul C. I.-I.-R. (C. IIR) împotriva deciziei nr.6155/590C4/7127-7153 din data de 11.11.2009 pronuntate de CNSC în contradictoriu cu intimata SC T. SA, va modifica decizia atacata în sensul ca va admite cele doua contestatii si va anula decizia autoritatii contractante de anulare a procedurii si o va obliga sa continue procedura de atribuire de la data de 08.10.2009, cu eliminarea factorului de evaluare din cap.VII.2) pozitia 5 – „Capacitatea de realizare a instalatiilor: pentru desulfurare si pentru fluid dens”.