Funcţionarii publici din administraţia publică locală. Suplimente salariale la nivelul funcţiilor publice teritoriale. Nelegalitatea acordării în anul 2010.Acte ale autorităţilor publice


Art.4,11 şi 12 din Anexa 3 a Legii nr. 330/2009

Suplimentele salariale prevăzute în art. 11 alin. 1 şi 4 Anexa 3 a Legii nr.330/2009 nu pot fi acordate din aparatul de specialitate al primarului în anul 2010 întrucât în alin. 2 şi 3 al art.12 se prevede că în 2010 coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se calculează indemnizaţia nu se aplică.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 151/25 ianuarie 2011

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la Tribunalul Sibiu sub dosar nr.2316/85/2010 reclamantul P.J.S. a chemat în judecată pârâtul Consiliul Local al Comunei B. solicitând instanţei prin hotărâre judecătorească:

– anularea H.C.L. al Comunei B. nr.21/2010 privind acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei B. ca fiind neîntemeiată şi nelegală;

În motivarea acţiunii s-a arătat că prin H.C.L. B. nr.21/2010 s-a aprobat acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei B. începând cu data de 1 iunie 2010, suplimente stabilite ca diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi şi funcţiile teritoriale fiind încălcate dispoziţiile art. 6 alin. 3 şi art. 7 din O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii don sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 112 şi urm. Cod de procedură civilă, Legea nr.340/2004 republicată, Legea nr.54/2004, României republicată, Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.330/2009 şi O.U.G. nr.1/2010.

Pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului ca netemeinică şi nelegală.

În motivarea întâmpinării, pârâtul a arătat în esenţă că, HCL nr.21/2010 a fost adoptată cu respectarea tuturor dispoziţiilor din actele normative care reglementează componentele autorităţilor deliberative, salarizarea funcţionarilor publici precum şi normele de tehnică legislativă.

Prin Sentinţa nr.503/CA/2010 Tribunalul Sibiu a admis acţiunea formulată de P.J.S. şi a anulat Hotărârea Consiliului Local B. nr.21/2010 privind acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei B.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că prin HCL nr.21/2010 Consiliul Local B. a aprobat acordarea de suplimente salariale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei B. începând cu data de 01 iunie 2010, suplimente stabilite ca diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale în care sunt numiţi.

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. 3 şi art. 7 din O.U.G. nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri din domeniul bugetar:

– cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.330/2009, nu va depăşi nivelul acestuia stabilit pentru decembrie 2009, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

– în anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare se va face numai pentru cele care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi numai dacă în mod cumulat cu sporurile şi indemnizaţiile acordate nu este depăşită această valoare.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 7 din O.U.G. nr.1/2010 singura posibilitate legală de majorare a salariilor funcţionarilor publici pentru anul 2010 priveşte exclusiv salariile care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi numai dacă în mod cumulat cu sporurile şi indemnizaţiile acordate nu este depăşită această valoare.

Ca atare, faţă de aceste împrejurări, acţiunea reclamantului s-a considerat a fi întemeiată şi a fost admisă.

Împotriva hotărârii a declarat recurs pârâtul Consiliul Local al Comunei B. solicitând a se dispune modificarea acesteia în sensul respingerii acţiunii reclamantului.

În motivarea recursului pârâtul invocă prevederile art.304 pct.9 Cod procedură civilă apreciind că în cauză hotărârea atacată s-a pronunţat cu interpretarea greşită a art.11 din Anexa III a Legii 330/2009, care este în vigoare, deoarece O.U.G. nr.1/2010 nu a abrogat expres această prevedere,aceasta rezultând din prevederile art.64 alineatul 5 din Legea nr.24/2000, iar pe fondul cauzei susţine că din referatul care a stat la baza hotărârii se poate stabili că la acea dată erau îndeplinite cerinţele legale pentru acordarea suplimentelor întrucât în trimestrul anterior veniturile proprii erau mai mari decât cheltuielile .

Intimatul reclamant a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recursul este nefondat.

Prin Hotărârea Consiliului Local B. nr.21/2010, s-a aprobat acordarea de suplimente salariale pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului începând cu 1 06 2010 ca diferenţă între salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale .

Conform art. 11 din Anexa III la Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a primarului, pentru funcţiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale, egale cu: a) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale, în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective; (2) Suplimentele salariale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor disponibile în bugetul local.    (3) Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean ori, după caz, hotărâre a consiliului local.    (4) Suplimentele salariale stabilite potrivit alin. (1) pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local respectiv, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, în trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean.

Trebuie menţionat că în cauză fiind vorba de suplimente salariale acordate funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarului unei comune hotărârea trebuie analizată prin prisma art.11 alin 1 litera a din anexa III .

În cauză se impune a se analiza în primul rând dacă suplimentele salariale prevăzute de art. 11alin.1 litera a din anexa III a Legii nr.330/2009 puteau fi acordate de la data intrării în vigoare a legii sau doar în măsura în care se aplica modul de salarizare pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzut în art. 4 din aceeaşi anexă .Legea nr.330/2009 este o lege cadru de salarizare şi stabileşte un mod de salarizare la care se va ajunge etapizat.În aplicarea art. 12 alin.1 din Legea nr.330/2009,art. 4 alin.1 din anexa III a aceleiaşi legi cu referire la funcţionarii publici prevede că „Salariul reprezintă remunerarea funcţionarului public pentru activitatea desfăşurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit atribuţiilor din fişa postului.(2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători nivelurilor salariilor de bază de care pot beneficia funcţionarii publici, conform clasificării funcţiilor publice, sunt cei stabiliţi în anexele nr. III/1 – III/4.

Totuşi în alineatul 2 şi 3 al art. 12 se prevede valoarea anuală a acestor coeficienţi fără ca aceştia să se aplice în 2010 întrucât la alineatul 3 se menţionează expres că în anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin.(5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege. Cu alte cuvinte, suplimentele salariale ce pot fi acordate ca diferenţă între salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale nu pot fi stabilite şi acordate în 2010 dacă legea prevede că în 2010 coeficienţii de ierarhizare nu se aplică .

Aşadar atât timp cât nu se pot calcula salariile de bază privind funcţiile publice locale şi teritoriale în temeiul coeficienţilor de ierarhizare, nu se pot calcula nici suplimentele salariale ce reprezintă diferenţa dintre salariile de bază stabilite pentru cele două funcţii. Pe de altă parte ,dar în aceeaşi ordine de idei art. 11 alin. 4 prevede că suplimentele salariale se acordă trimestrial, iar Consiliul Local a dispus acordarea începând cu 01.06.2010, pe următoarele două trimestre , ceea ce contravine legii.

În concluzie, cum modul de calcul al suplimentelor salariale contravine art.11 alin. 1 şi 4 Anexa III din Legea nr.330/2009, se constată că Hotărârea Consiliului Local adoptată cu încălcarea legii, a fost anulată în mod corect de prima instanţă.

În plus de argumentele de mai sus, se pot reţine şi cele expuse de prima instanţă cu privire la aplicarea art. 6 alin. 3 şi art. 7 din O.U.G. nr.1/2010,care conţin dispoziţii exprese în sensul că în 2010 nu se admit creşteri salariale altele decât pentru indemnizaţiile care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi numai dacă în mod cumulat cu sporurile şi indemnizaţiile acordate nu este depăşită această valoare. Aceasta prevedere nu era necesar să abroge nici expres ,nici implicit art.11din anexa III a Legii nr.330/2009, nefiind astfel necesară o analiză conform art.64 din Legea nr.24/2000,deoarece cele două norme juridice nu se aplică pentru aceeaşi perioadă de timp,stabilindu-se mai sus că suplimentele se acordă numai concomitent cu aplicarea coeficienţilor de ierarhizare,respectiv după anul 2010,iar O.U.G. nr.1/2010 se aplică pe anul 2010.Nefiind îndeplinită condiţia de admisibilitate a acordării suplimentelor pe anul 2010,nu se mai impune a se analiza dacă la nivelul Comunei B. erau îndeplinite celelalte condiţii ale alineatului 4 din art.11 din Anexa III din Legea nr.330/2009 privind fondurile disponibile adoptării acestei măsuri.

Faţă de considerentele expuse, instanţa a apreciat că nu este incident motivul de recurs prev. de art.304 pct. 9 Cod procedură civilă astfel că în temeiul art.312 alin.1 Cod procedură civilă s-a respins recursul pârâtului ca nefondat cu menţinerea hotărârii atacate .