Licitaţie publică. Plângere formulată in temeiul Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune lucrări publice şi de servicii. Evaluare oferte Concesionări, concesiuni


Clarificari solicitate de autoritatea contractanta.

Oferta individuala respinsa ca fiind neconforma întrucât nu a fost prezentat angajamentul ferm al sustinatorului încheiat in forma autentica.

– art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006

Conform art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 in cazul in care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata in conformitate cu prevederile alin.1 de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective încheiat in forma autentica, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale.

Din interpretarea gramaticala a acestui text de lege reiese ca angajamentul S.C. PC N. SRL trebuia prezentat în forma autentica, fara ca aceasta cerinta sa mai fie impusa prin documentatia de atribuire.

Din interpretarea gramaticala a acestui text de lege reiese ca angajamentul S.C. PC N. SRL trebuia prezentat în forma autentica, fara ca aceasta cerinta sa mai fie impusa prin documentatia de atribuire.

Nerespectarea acestei forme duce la lipsirea lui de efecte juridice, fiind lovit de nulitate absoluta.

Nerespectarea acestei forme duce la lipsirea lui de efecte juridice, fiind lovit de nulitate absoluta.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.113/15.01.2010)

Prin cererea înregistrata la 09.12.2009, pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, petenta SC M. I. SRL, în contradictoriu cu intimatul C. G. B., a formulat plângere împotriva Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.6489/C5/7748 din 25.11.2009, solicitând modificarea Deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.6489/C5/7748 din 25.11.2009, obligarea autoritatii contractante la anularea Adresei nr.4288/ 05.11.2009 si a Adresei nr.4895 din 03.12.2009, acceptarea ofertei SC M. I. SRL ca fiind conforma si reevaluarea ofertelor în conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire.

În motivarea cererii, petenta a aratat ca a depus o oferta în cadrul procedurii de atribuire desfasurata de C. G. B. în data de 30.09.2009., având sustinerea S.C. PC N. SRL, cu respectarea întocmai a cerintelor documentatiei de atribuire.

În data de 13.10.2009 a primit o solicitare de clarificari de la C. G. prin care i s-a solicitat precizarea termenului de livrare în zile calendaristice precum si plata catre P. I. P. and S. a remuneratiilor ofertantului si a tuturor colaboratorilor sai care îsi vor aduce contributia la executarea acestui contract.

Solicitarea de clarificari a fost trimisa de autoritatea contractanta în urma unei adrese transmisa de Oficiul Român pentru Drepturile de (ORDA) – fara a mentiona în urma carui demers ORDA a întocmit acest raspuns – prin care se arata ca ORDA a fost informata de reprezentanti ai P. I. P. and S. ca unele fabrici de multiplicare de discuri optice din Bulgaria nu respecta conditiile pentru utilizarea acestor coduri si nu platesc remuneratiile necesare. Prin aceeasi adresa ORDA considera ca oferta M. se afla în aceasta situatie, fara a fi studiat documentele de calificare depuse de petenta în cadrul procedurii.

Petenta a raspuns ca termenul de livrare este de 8 zile calendaristice si a transmis un extras de pe site-ul P. al fabricilor producatoare cu care va colabora, întelegând ca autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca se vor plati redeventele aferente catre P. De asemenea, a confirmat ca factura de livrare va fi însotita de scrisoarea LSCD (Licensed Status Confirmation Document) emisa de catre P., documentul care certifica faptul ca s-au platit redeventele.

Petenta a raspuns ca termenul de livrare este de 8 zile calendaristice si a transmis un extras de pe site-ul P. al fabricilor producatoare cu care va colabora, întelegând ca autoritatea contractanta doreste sa se asigure ca se vor plati redeventele aferente catre P. De asemenea, a confirmat ca factura de livrare va fi însotita de scrisoarea LSCD (Licensed Status Confirmation Document) emisa de catre P., documentul care certifica faptul ca s-au platit redeventele.

Pentru a face dovada ca PC N. SRL plateste redeventele catre P., a atasat plângerii o copie a unei scrisori LSCD emisa pentru un alt proiect desfasurat de aceasta societate.

În data de 05.11.2009, a primit de la autoritatea contractanta adresa nr.4288 prin care i se aduce la cunostinta faptul ca oferta depusa de petenta, sustinuta printr-un Angajament ferm de S.C. PC N. SRL a fost descalificata din cauza faptului ca petenta nu se regaseste în baza de date de pe site-ul P. I. P. and S., desi ceea ce s-a cerut prin solicitarea de clarificari a fost doar sa se faca dovada platii catre P. de catre ofertant si a tuturor colaboratorilor care îsi vor aduce contributia Ia executarea acestui contract.

În data de 10.11.2009 a depus la Consiliu o contestatie privind descalificarea ofertei sale prin adresa nr.4288 emisa de C. G.

În data de 10.11.2009 a depus la Consiliu o contestatie privind descalificarea ofertei sale prin adresa nr.4288 emisa de C. G.

Prin Decizia nr.6489/C5/7748 Consiliul a respins ca neîntemeiata contestatia sa considerând, în mod eronat, ca petenta a depus o oferta în mod individual, invocând prevederile art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2003 coroborat cu art.111 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, anume ca sustinerea se poate acorda printr-un angajament ferm sau orice alt instrument, încheiat în forma autentica.

Prevederile art.190 alin.2 nu sunt imperative, întrucât formularea exacta este: ,,În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin.1, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Prin modul de redactare a art.190 alin.2, nu se poate întelege altceva decât ca regula poate fi impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire. Prin urmare, daca în documentatie s-a prevazut forma autentica a angajamentului, aceasta trebuia respectata.

Daca nu s-a impus în mod explicit, atunci în temeiul art.78 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, petenta considera ca trebuiau solicitate clarificari si completarile formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea ofertei, astfel încât sa nu existe dubii în ceea ce priveste angajamentul ferm al S.C. PC N. SRL.

Gresit a retinut Consiliul ca Angajamentul ferm nu contine asumarea obligatiilor de catre S.C. PC N. SRL., deoarece în alin.2 din Angajament statueaza: „La solicitarea autoritatii contractante vom pune la dispozitie toate dovezile necesare, în ceea ce priveste atât experienta similara în domeniu cât si sustinerea neconditionata.”

Decizia autoritatii contractante s-a bazat si pe punctul de vedere formulat de autoritatea contractanta cu nr.4512/19.11.2009, punct de vedere ce nu a fost transmis si M. I. SRL conform obligatiei stabilite în art.274 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

În sustinerea plângerii sale, petenta invoca si dispozitiile alin. 6 al art.11 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a principiilor si a scopului organizarii procedurilor de atribuire stabilite în art.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor ale 34 alin.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, coroborate cu prevederile art.7, cerintele de calificare vizând capabilitati si nu specularea unor aspecte nerelevante în scopul restrângerii nejustificate a concurentei între ofertanti.

În drept, petenta îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarârii de Guvern nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Curtea a încuviintat petentei proba cu înscrisuri.

Din probele administrate, Curtea retine ca petenta a depus o oferta în cadrul procedurii de atribuire desfasurata de C. G. B. în data de 30.09.2009., având sustinerea S.C. PC N. SRL.

În data de 13.10.2009, petenta a primit o solicitare de clarificari de la C. G. prin care i s-a solicitat precizarea termenului de livrare în zile calendaristice precum si plata catre P. I. P. and S. a remuneratiilor ofertantului si a tuturor colaboratorilor sai care îsi vor aduce contributia la executarea acestui contract.

Solicitarea de clarificari a fost trimisa de autoritatea contractanta în urma unei adrese transmisa de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), prin care se arata ca ORDA a fost informata de reprezentanti ai P. I. P. and S. ca unele fabrici de multiplicare de discuri optice din Bulgaria nu respecta conditiile pentru utilizarea acestor coduri si nu platesc remuneratiile necesare. Prin aceeasi adresa ORDA considera ca oferta petentei se afla în aceasta situatie.

În data de 05.11.2009, petenta a primit de la autoritatea contractanta adresa nr.4288 prin care i se aduce la cunostinta faptul ca oferta depusa de ea, sustinuta printr-un Angajament ferm de S.C. PC N. SRL a fost descalificata din cauza faptului ca petenta nu se regaseste în baza de date de pe site-ul P. I. P. and S., desi ceea ce s-a cerut prin solicitarea de clarificari a fost doar sa se faca dovada platii catre P. de catre ofertant si a tuturor colaboratorilor care îsi vor aduce contributia Ia executarea acestui contract.

Prin Decizia nr.6489/C5/7748 Consiliul a respins ca neîntemeiata contestatia sa considerând ca petenta a depus o oferta în mod individual, invocând prevederile art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2003 coroborat cu art.111 din Hotarârea de Guvern nr.925/2006, anume ca sustinerea se poate acorda printr-un angajament ferm sau orice alt instrument, încheiat în forma autentica.

Potrivit art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, ,,În cazul în care ofertantul/candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile alin.1, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.

Din aceste motive, în baza art.190 alin.2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, Curtea va respinge plângerea ca neîntemeiata.