Cauta in aceasta categorie:

Clauza compromisorie. Obligaţia instanţei de a-şi verifica competenţa, conform art. 343/4 din Codul de procedură civilă.

În  cazul în care părţile din proces au încheiat o convenţie arbitrală, pe care una dintre ele o invocă în instanţă, aceasta are datoria să-şi verifice competenţa şi va reţine spre soluţionare cauza dacă: - pârâtul şi-a formulat apărările, fără nici o rezervă întemeiată pe convenţia arbitrală, -  convenţia arbitrală este lovită...

Citeste mai mult...

Perimare. întreruperea cursului.

2.PERIMARE.  ÎNTRERUPEREA CURSULUI. Codul de procedură civilă art. 248-250 Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an. Perimarea se întrerupe prin împlinirea unui act...

Citeste mai mult...

Arbitraj. Piedici in organizarea si desfasurarea arbitrajului. Taxe arbitrale.

Arbitraj. Piedici in organizarea si desfasurarea arbitrajului. Taxe arbitrale. Împrejurarea că reclamanta se află în procedura insolvenţei şi nu ar fi în măsură să avanseze sumele necesare în vederea satisfacerii cheltuielilor arbitrale, nu reprezintă o piedică în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului, astfel cum invocă apelanta, în considerarea art.342 alin.1 Codul de procedură...

Citeste mai mult...

Drept comercial. nulitatea unei clauze contractuale care excede prederilor legii nr. 58/1934, completată cu normele cadru nr.6/1994 emise de b.n.r. pe baza legii nr. 58/1934.

1.DREPT COMERCIAL. NULITATEA UNEI CLAUZE CONTRACTUALE CARE EXCEDE PREDERILOR LEGII NR. 58/1934, COMPLETATĂ CU NORMELE CADRU NR.6/1994 EMISE DE B.N.R. PE BAZA LEGII NR. 58/1934. Art. 969 alin. 1 Cod civil, art. 104, 89 şi 106 din Legea nr. 58/1934 privind cambia şi...

Citeste mai mult...

Potrivit prevederilor art. 364 Cod Procedură Civilă, hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, pentru motive limitate prevăzute la lit. a – i ale acestui articol şi art. 365, al. 1 Cod Procedură Civilă

Potrivit prevederilor art. 364 Cod Procedură Civilă, hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, pentru motive limitate prevăzute la lit. a – i ale acestui articol şi art. 365, al. 1 Cod Procedură Civilă atribuie competenţa de a judeca în primă instanţă acţiunea în anulare, instanţei judecătoreşti imediat superioare celei prevăzute...

Citeste mai mult...

Clauză compromisorie. Cerere introdusă la instanţa de judecată. Consecinţe. Restituire taxe judiciare. Condiţii

Clauză compromisorie. Cerere introdusă la instanţa de judecată. Consecinţe. Restituire taxe judiciare. Condiţii C.proc.civ., art. 158 alin. (1)(3), art. 23 lit. a) Legea nr. 146/2007 modificată, art. 23 lit. a) După admiterea excepţiei de necompetenţă, în mod greşit tribunalul a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată, ignorând prevederile alin....

Citeste mai mult...

Apel. Caracterul supletiv al prevederilor art.1082 Cod civil în raport cu clauzele conventiei partilor. Valabilitatea clauzei penale.

Apel. Caracterul supletiv al prevederilor art.1082 Cod civil în raport cu clauzele conventiei partilor. Valabilitatea clauzei penale. - art.1082 Cod civil; Prevederile art.1082 Cod civil au caracter supletiv în sensul ca pot deveni aplicabile numai în masura în care partile nu stabilesc altfel în actele juridice pe care le încheie. În aceasta...

Citeste mai mult...

Cont. adm.: Sesizare formulată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Buzău în vederea constatării de către judecătorie a unor clauze abuzive înserate în contracte de credit şi aplicării sancţiunii contravenţionale

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de X/X/2009,petentul Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Buzău a înaintat procesul verbal de contravenţie seria 0204352 nr.X/2009, solicitând în contradictoriu cu intimata SC R IFN SA şi cu persoanele vătămate G.G., M.M. ,S.A. şi T.D.F. pronunţarea unei hotărâri în conformitate cu  dispoziţiile art....

Citeste mai mult...

Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Nedesemnarea arbitrilor prin clauza compromisorie. Consecinţe

Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Nedesemnarea arbitrilor prin clauza compromisorie. Consecinţe Codul de procedură civilă – art. 3431, art. 351 şi art. 364 Chiar dacă desemnarea arbitrilor prin clauza compromisorie (fie prin arătarea numelor acestora, fie prin precizarea modalităţii de numire a lor) trebuie făcută, legiuitorul nu a reglementat nicio sancţiune în...

Citeste mai mult...

Achiziţie publică. Solicitare de clarificări cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulată în temeiul art. 2561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Modificarea clauzelor contractului de achiziţie publică care urmează a s…

Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Prin decizia nr. 3671/400C4/3851 din 29.08.2011, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. C. F. Iaşi  - G.C. în contradictoriu cu autoritatea contractantă C.J.N., în procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări „Reabilitarea şi...

Citeste mai mult...

Pactul comisoriu de grad ultim îşi poate produce efectele doar dacă sunt îndeplinite condiţiile generale ale rezoluţiunii (culpa debitorului obligaţiei ce nu a fost îndeplinită)

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 03.05.2011 sub nr. 14325/245/2011, reclamanţii RTV şi RTM au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii KC şi KN, pronunţarea unei hotârâri prin care pârâţii să fie obligaţi la plata sumei de 5000 euro şi 7000 lei. S-au solicitat şi cheltuieli de judecată. În fapt,...

Citeste mai mult...

Clauza contractuală.Forţa majoră.

Clauza contractuală.Forţa majoră. În speţă, pârâta, în calitate de debitoare, nu a comunicat reclamantei, în calitate de creditoare, în termenul convenţional sus-menţionat, apariţia cazului de forţă majoră, aşa cum ea însăşi a recunoscut în cuprinsul apărărilor formulate în întâmpinare. În speţă, pârâta, în calitate de debitoare, nu a comunicat reclamantei, în calitate...

Citeste mai mult...

Clauză compromisorie

Prin cererea înregistrata sub nr. .. reclamanta……… a chemat în judecata pe pârâtul … solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtului la plata sumei de l6.862,50 RON  din care 9500 RON  reprezinta prejudiciu cauzat prin refuzul de a plati contravaloarea  lucrarilor de constructie  imobiliara,iar diferenta de 7662,50...

Citeste mai mult...

Constituie o clauză abuzivă clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul

Constituie o clauză abuzivă clauza contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul, prin care se stabileşte în sarcina consumatorului obligaţia de a achita un comision de risc ce se ridică la cca. 50% din valoarea totală a împrumutului, în condiţiile în care executarea obligaţiei de rambursare a creditului, dobânzilor şi comisioanelor aferente...

Citeste mai mult...

Factura fiscală reprezintă un înscris sub semnătură privată emis unilateral de către furnizor şi prin urmare menţiunea înscrisă pe factură cu privire la plata penalităţilor nu poate fi asimilată unei clauze contractuale

Factura fiscală reprezintă un înscris sub semnătură privată emis unilateral de către furnizor şi prin urmare menţiunea înscrisă pe factură cu privire la plata penalităţilor nu poate fi asimilată unei clauze contractuale, fiind un act unilateral şi nu rezultanta negocierii dintre părţi. Simpla acceptare a facturii de către destinatar nu semnifică, prin ea însăşi,...

Citeste mai mult...

Obiectul contractului. Conținutul clauzelor contractuale

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene, obiectivul urmărit prin art. 6 al Directivei Consiliului 93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, care impune statelor membre să prevadă că aceste clauze abuzive nu îi leagă pe consumatori, nu ar putea fi atins dacă particularii ar trebui...

Citeste mai mult...

Nulitate absolută a clauzei de neconcurenţă. Contract de agent.

Nulitate absolută a clauzei  de neconcurenţă. Contract de agent.  Lipsa stipulării contraprestaţiei reclamantei – plata unei indemnizaţii de neconcurenţă, lipsa indicării concrete a activităţilor interzise începând cu data încetării contractului, a ariei geografice corespunzătoare riscului de reală concurenţă, contravin dispoziţiilor constituţionale de la art.41 alin.1 coroborat cu art.53 şi atrag  cu nulitatea absolută a...

Citeste mai mult...

Constatarea caracterului abuziv al clauzei contractuale prin care numai banca îşi rezervă dreptul de a converti contractul de împrumut bancar din valută (chf) în lei.

Prin Sentinţa civilă nr. 11971/17.12.2013, Judecătoria Galaţi a respins acţiunea promovată de reclamanta C.N. în contradictoriu cu SC V R SA, prin care se solicitase: 1. obligarea pârâtei la punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 4.2 din Convenţia de credit nr. x/11.08.2008, în sensul de a converti în RON creditul acordat împrumutatului în...

Citeste mai mult...