Cauta in aceasta categorie:

Drept civil-daune morale stabilite unor persoane despre care se sustine ca ar fi avut calitatea de colaboratori ai securitatii-inadmisibilitate

Drept civil-daune morale stabilite unor persoane despre care se sustine ca ar fi avut calitatea de colaboratori ai securitatii-inadmisibilitate Prin cererea adresata Judecatoriei Piatra Neamt, reclamantul H.O., a chemat în judecata  pe pârâtii S.V. si G.S. pentru daune civile. In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca pârâtii au fost în regimul trecut...

Citeste mai mult...

Tardivitate acţiune în contencios administrativ legea nr.215/2001

Prin acţiunea înregistrată sub nr.1181/C+C/1.07.2004 pe rolul Tribunalului Vrancea contestatorul S.G., în calitate de preşedinte al organizaţiei comunale B. a P.N.L. în contradictoriu cu intimatul C.L.B., a contestat hotărârea C.L. din 23.06.2004 prin care s-a validat mandatul consilierului local V.A., candidat PNL, cu încălcarea condiţiilor legale şi a solicitat validarea primului supleant înscris în...

Citeste mai mult...

Compensare bugetară-situaţii de inadmisibilitate

Compensare bugetară-situaţii de inadmisibilitate Filiala unei societăţi comerciale înregistrată în Registrul comerţului din alt judeţ, care a achitat impozite şi taxe în numele şi pentru societatea comercială debitoare, nu are temei să ceară organelor financiare de la sediul său compensarea. Secţia comercială şi contencios administrativ-decizia civilă nr.775/12 octombrie 2004 Prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Apel. cheltuieli de judecată. motivare. cuantum.

APEL. CHELTUIELI DE JUDECATĂ. MOTIVARE. CUANTUM. Motivarea în fapt şi în drept a hotărârii judecătoreşti este un element esenţial care permite verificarea criteriilor care au format convingerea instanţelor, în sensul admiterii ori respingerii unor pretenţii sau apărări. Obligarea uneia dintre părţi la plata cheltuielilor...

Citeste mai mult...

Cheltuieli de judecată. Punerea în întârziere. Procedura prealabilă a concilierii directe nu echivalează cu notificarea prevăzută de art.1079 Cod civil.

Prin sentinţa civilă nr. 2669/2005 a Judecătoriei Brăila a fost admisă în parte acţiunea formulată de recurenta SC D.SRL Brăila împotriva pârâtei SC N. SRL Tulcea, a fost obligată pârâta la plata sumei de 92.034.282 lei c/val. servicii şi a fost respins capătul de cerere privind cheltuielile de judecată. Pentru a pronunţa această...

Citeste mai mult...

Cheltuieli de judecată ocazionate de promovarea recursului în anulare

În raport de dispoziţiile art.274 C.proc.civ.,  la baza obligaţiei de restituire a cheltuielilor de judecată stă culpa procesuală dedusă din expresia „partea care cade în pretenţiuni”, înţelegându-se prin aceasta fie partea care a învestit instanţa cu o cerere pe care a pierdut-o fie partea care a păstrat o atitudine procesuală pasivă dar a fost...

Citeste mai mult...

o

3. Probe - cuantumul despagubirilor civile acordate Prin sent. pen. nr. 1960/22.12.2003, Judecatoria Sector 3 Bucuresti a condamnat pe inculpatul B.A. în temeiul art. 215/1 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. si art. 74 lit.a si art. 74 lit. a, art. 76 lit. d C.pen. la 6 luni închisoare...

Citeste mai mult...

Acţiunea civilă 1. Evacuare. Admisibilitate

ACTIUNEA CIVILA 1.  Evacuare. Admisibilitate Actiunile specifice ocrotirii unui bun determinat pe care le are la un anumit moment proprietarul în raport cu anumite persoane se transmit si succesorului sau cu titlu particular, daca au legatura cu dreptul transmis. Cumparatorul unui bun poate cere evacuarea din imobil a persoanei care l-a detinut în...

Citeste mai mult...

Repunerea în termenul de exercitare a căilor de atac

Repunerea în termenul de exercitare a căilor de atac. Interpretarea restrictivă a împiedicării părţii de a se încadra în termenul legal de „împrejurări mai presus de voinţa sa”. Potrivit art. 103 cod procedură civilă, neexercitarea oricărei căi de atac în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când...

Citeste mai mult...

Obligatie de a face. Conditiile aplicarii art. 1077 C.civ.. Cerere reconventionala pretins tardiv formulata. Consecinte.

Prin sentinţa civilă nr. 1328/30.05.2005, pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosar nr. 3539/2004, s-a admis acţiunea formulată de reclamanţii G.D. şi G.D.G., în contradictoriu cu pârâta Ţ.A. şi, în consecinţă, s-a stabilit că linia de hotar dintre proprietatea reclamanţilor este situată pe aliniamentul 22-24-23-13 din schiţa anexă nr. 1 la raportul...

Citeste mai mult...

Cerere privind completarea dispozitivului. tardivitate.

CERERE PRIVIND COMPLETAREA DISPOZITIVULUI. TARDIVITATE. Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la 23.08.2005, reclamantul DD a solicitat, în contradictoriu cu pîrîtul MV, completarea dispozitivului sentintei civile nr. 3975/13.06.2005, pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, urmînd sa se dispuna  si radierea autoturismului  Dacia Break. În motivarea cererii, scutita de plata taxei de...

Citeste mai mult...

Motive de recurs invocate după expirarea termenului prevăzut de art. 303(1) Cod procedură civilă

Motive de recurs invocate după expirarea termenului prevăzut de art. 303(1) Cod procedură civilă. Consecinţe. Legalitatea hotărârii atacate în recurs se examinează , potrivit dispoziţiilor art. 303-304 Cod proc. civilă, prin prisma motivelor depuse înăuntrul  termenului de recurs, iar conform art. 306(2) Cod proc. civilă motivele de ordine publică pot fi invocate şi...

Citeste mai mult...

Neîndeplinirea procedurii prevăzute de art. 720/1 Cod proc. civilă atrage respingerea cererii ca inadmisibilă.

V.Neîndeplinirea procedurii prevăzute de art. 720/1 Cod proc. civilă atrage respingerea cererii ca inadmisibilă. Potrivit art. 720/1 Cod proc. civilă, în procesele şi cererile în materiale comercială evaluabile în bani, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte. Tribunalul...

Citeste mai mult...

Anularea parţială a h.g.r. nr. 363/15.04.2002 privind atestarea la domeniul public al judeţului Brăila precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Brăila, publicată în Monitorul Oficial nr. 378/04.06.2002 şi nr. 378 bis/04.06.2002, î…

La ordine fiind  judecarea acţiunii formulată de reclamanta REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - DIRECŢIA SILVICĂ BRĂILA, str. Goleşti, nr. 29, în contradictoriu cu  pârâtul GUVERNUL ROMÂNIEI, şi chemaţii în garanţie CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA, CONSILIUL LOCAL ÎNSURĂŢEI,  MINISTERUL  ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR.  La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns pentru  CONSILIUL...

Citeste mai mult...

Cheltuieli de judecată. Momentul de la care se datorează în caz de renunţare la judecată.

Cheltuieli de judecată. Momentul de la care se datorează în caz de renunţare la judecată. Angajarea cheltuielilor de judecată înainte de termenul de judecată la care instanţa a luat act de renunţarea la judecată a creditorilor apelanţi presupune că au fost efectuate în  vederea judecăţii astfel că în cauză devin incidente dispoziţiile art....

Citeste mai mult...

Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra acestora. Temeiurile prevăzute de dispoziţiile Codului de Procedură civilă pentru valorificarea acestui drept şi termenul pentru exercitarea acestuia în condiţiile prevăzute de art.2812 Cod procedură civilă…

CHEMAREA ÎN JUDECATĂ.cheltuieli de judecată. omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra acestora. Temeiurile prevăzute de dispoziţiile Codului de Procedură civilă pentru valorificarea acestui drept şi termenul pentru exercitarea acestuia în condiţiile prevăzute de art.2812 Cod procedură civilă şi art.274 Cod procedură civile. Prin sentinţa civilă nr.2107/7.04.2006 a Judecătoriei Brăila pronunţată în...

Citeste mai mult...

Neagravarea situaţiei în propria cale de atac

Neagravarea situaţiei în propria cale de atac Codul de procedură civilă, în art. 296, prevede că „Instanţa de apel poate păstra ori schimba, în tot sau în parte, hotărârea atacată. Apelantului nu i se poate însă crea în propria cale de atac o situaţie mai grea decât aceea din hotărârea atacată”. „Dispoziţiile...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10/2001.Notificare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/20056. Tardivitate

Prin cererea înregistrată sub nr. 1884 din 28.04.2006 la Tribunalul Suceava – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal, reclamanţii Pricop Constanţa, Manolache Mihai şi Lucica, Romanescu Constantin şi Georgeta, Hreniuc Laura, Girigan Costel şi Anca, Papuc Diana şi Cristian, Ciubotariu Marian, Bălănoaie Eugenia, Bălinişteanu Elena Domniţa, Istrate Dumitru, Pâslaru Gheorghe, Hasnaşi Vasile, Nica Bogdan...

Citeste mai mult...

Nelegalitatea deciziei angajatorului prin care s-a dispus încetarea disciplinară a contractului individual de muncă pentru absenţe nemotivate în ipoteza reţinerii în preambulul acesteia a altei abateri, respectiv refuzul nejustificat de începere a lu…

Nelegalitatea deciziei angajatorului prin care s-a dispus încetarea disciplinară a contractului individual de muncă pentru absenţe nemotivate în ipoteza reţinerii în preambulul acesteia a altei abateri, respectiv refuzul nejustificat de începere a lucrului Prin cererea înregistrată la nr. 10104/2005, contestatorul G.I. a chemat în judecată pe intimata SC FORTUS SA Iaşi solicitând anularea...

Citeste mai mult...